Konanie členských schôdzí obvodov a mestská konferencia MsO SRZ Dunajská Streda

Konanie členských schôdzí obvodov a mestská konferencia MsO SRZ Dunajská Streda

Podľa uznesenia Rady SRZ a uznesenia výboru MsO SRZ Dunajská Streda, 

MESTSKÁ KONFERENCIA

je zvolná na 24.10.2019, o 17,00 hod., na Rybárskom dome v Dunajskej Strede.

Na konferencií budú zúčastňovať delegáti volené na členských schôdzach jednotlivých obvodov. Termíny a miesta konania jednotlivých členských schôdzi sú uvedené v jednotlivých podsekciach obvodov tu na tejto stránke. Podľa uznesenia výboru MsO Dunajská Streda jednotlivé obvody vydelegujú päť delegátov a jedného náhradníka.

Program konferencie:

 

1. Zahájenie

2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie, overovateľov zápisnice

3. Dôvod zvolania mimoriadnej konferencie 

4. Voľba dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII. Snem SRZ /23.11.2019, Žilina/

5. Návrh uznesenia

6. Záver


 

Späť