Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.

Späť