Výročné členské schôdze a mestská konferencia sa budú konať nasledovne -

 Výročné členské schôdze a mestská konferencia sa budú konať nasledovne -

Podľa uznesenie výboru MsO SRZ Dunajská Streda

 

Výročné členské schôdze na jednotlivých obvodoch sa budú konať nasledovne:

 

 

 

 

I. Obvod          10.02.2018   o   9,00 h. -  zasadačka Mestského úradu v Dun. Strede

II. Obvod          03.03.2018  o   9,00 h. - kultúrny dom v Gabčíkove 

III.Obvod          10.03.2018   o 14,00 h. - kultúrny dom v Jahodnej

IV.Obvod          25.02.2018   o 14,00 h.-  kultúrny dom v Michal n/O.

V. Obvod          03.03.2018   o 17,00 h. - kultúrny dom v Eliašovciach

Pozvánky s navrhovaným programom rokovania sú viditeľné tu na webovej stránke v podsekciách jednotlivých obvodov.

 

Výročná mestská  konferencia sa bude konať:

dňa 14.04.2018 o 9,00 v Trhovej Hradskej v Kultúrnom dome

 Program:

1.   Otvorenie

2.   Odsúhlasenie programu MK.

3.   Voľba pracovného predsedníctva.

4.   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

5.   Správa mandátovej komisie.

6.   Správa o činnosti organizácie za rok 2017.

7.   Hospodárenie SRZ MsO Dunajská Streda za rok 2017.

8.   Plán hlavných úloh SRZ MsO Dunajská Streda na rok 2018

9.   Správy hospodára, rybárskej stráže.

10.       Správa disciplinárnej komisie.

11.       Návrh rozpočtu na rok 2018.

12.       Správa kontrolnej komisie.

13.       Voľby členov Výboru, Kontrolnej komisie a delegátov na Snem   SRZ.

14.       Prestávka

15.       Správa volebnej komisie.

16.       Diskusia.

17.       Návrh na uznesenie.

18.       Záver.

 

Oznamujeme Vám možnost podať návrhy na kandidátov do Mestského výboru  do 17.03.2018
Návrh kandidáta možno podať osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky. Návrh kandidáta musí obsahovať náležitosti uvedené v článku IV. bod 5 a 6 Volebného poriadku SRZ a musí byť podaný na tlačive vzoru návrhu kandidáta, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Volebného poriadku SRZ.

 

Dňa 02.03.2018             výbor MsO SRZ Dunajská Streda

Späť