Disciplinárny poriadok SRZ

Disciplinárny poriadok SRZ

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Ž i l i n a
DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Slovenského rybárskeho zväzu
Platný od 1. januára 2008
2
O B S A H
Ú V O D 3
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Účel disciplinárneho poriadku (§ 1) 4
Zásady disciplinárneho konania (§ 2) 4
Disciplinárne previnenie (§ 3) 5
Disciplinárne opatrenia (§ 4) 5
Ukladanie disciplinárnych opatrení (§ 5) 6
Ukladanie disciplinárnych opatrení mládeži (§ 6) 7
Upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia (§ 7) 7
Výkon disciplinárnych opatrení (§ 8) 7
Odpustenie disciplinárneho opatrenia 8
Premlčanie disciplinárneho previnenia (§ 10) 8
DRUHÁ ČASŤ
Disciplinárne orgány a ich príslušnosť (§ 11) 8
Členovia disciplinárneho orgánu (§ 12) 9
Vylúčenie člena disciplinárneho orgánu (§ 13) 9
TRETIA ČASŤ
Podnet na začatie disciplinárneho konania (§ 14) 10
Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania (§ 15) 10
Neprípustnosť disciplinárneho stíhania (§ 16) 10
Predbežné skúmanie návrhu (§ 17) 11
Pozastavenie výkonu funkcie (§ 18) 11
Disciplinárne rokovanie (§ 19) 11
Právo obhajoby (§ 20) 11
Dokazovanie v disciplinárnom konaní (§ 21) 12
Povinnosť svedčiť (§ 22) 12
Zápisnica (§ 23) 12
Disciplinárne rozhodnutie (§ 24) 13
ŠTVRTÁ ČASŤ
Preskúmanie rozhodnutia
Odvolanie (§ 25) 14
Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárnych rozhodnutí (§ 26) 14
Doručovanie (§ 27) 15
Dovolanie (§ 28) 15
Lehoty (§29) 15
Evidencia disciplinárnych opatrení (§ 30) 15
Administratívne zabezpečenie (§ 31) 16
Záverečné ustanovenie (§ 32) 16
3
Ú V O D
Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva
a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému
plneniu zväzových úloh a členských povinností, tak aby disciplinovanosť členov bola celkom
prirodzená a uvedomelá.
Proti tým členom SRZ, ktorí , nedodržujú Stanovy a Organizačný poriadok SRZ, predpisy o
rybárstve a o rybolove, ako i ostatné právne predpisy, prípadne sa vyhýbajú plneniu členských
povinností, možno zaviesť disciplinárne konanie a uložiť disciplinárne opatrenie.
Tento disciplinárny poriadok Rada SRZ vydáva v súlade s § 8, ods. 11 Stanov zväzu.
Podrobným rozpracovaním jednotlivých ustanovení Stanov SRZ v tomto disciplinárnom poriadku sa
sleduje zjednotenie praxe a postupu disciplinárnych orgánov pri prejednávaní previnení a pri ukladaní
disciplinárnych opatrení.
Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre všetky disciplinárne
orgány, pre všetky zväzové orgány a organizačné zložky ako i všetkých členov i funkcionárov SRZ.
4
P R V Á Č A S Ť
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Účel disciplinárneho poriadku
1. Účelom disciplinárneho poriadku SRZ je upraviť postup disciplinárnych orgánov pri
prejednávaní previnení členov a funkcionárov SRZ. Disciplinárne konanie musí predovšetkým
pôsobiť na upevnenie zväzovej disciplíny, na predchádzanie previneniam, na dôsledné
zachovávanie stanov a vnútrozväzových predpisov SRZ ako i všeobecne záväzných právnych
predpisov.
2. Podľa tohto disciplinárneho poriadku možno disciplinárne stíhať len členov, pridružených členov
a funkcionárov SRZ. Disciplinárne orgány sú povinné zakročiť proti každému členovi SRZ,
ktorý sa dopustil disciplinárneho previnenia.
3. Podľa § 8 ods .2.2 stanov SRZ, na previnenia mládeže vo veku od 15 do 17 rokov,
organizovanej v kluboch mladých rybárov, sa vzťahujú ustanovenia stanov o disciplinárnom
konaní (§ 8) a na ich prejednávanie platí tento disciplinárny poriadok v rozsahu, tak ako je to
ďalej uvedené.
4. Ak pred začatím disciplinárneho konania alebo v jeho priebehu zaniklo členstvo člena, proti
ktorému je zavedené disciplinárne konanie, vykoná sa iba vtedy, ak by malo byť uložené
dočasné alebo trvalé vylúčenie člena zo zväzu alebo nevydanie povolenia na lov rýb. Nevykonané
disciplinárne konanie z dôvodov zániku členstva podľa § 10, odst. 1, písm. a, b, Stanov SRZ sa
zapíše do evidenčnej karty člena.
§ 2
Zásady disciplinárneho konania
1. Nikoho nemožno stíhať pre iné ako disciplinárne previnenia a spôsobom, ktorý upravuje tento
disciplinárny poriadok.
2. Disciplinárny orgán skôr, ako začne disciplinárne konanie proti členovi alebo funkcionárovi
SRZ, skúma, či je na to príslušný. Ak nie je príslušný na konanie, postúpi vec príslušnému
disciplinárnemu orgánu, najneskôr do 15 dní.
3. Konanie pred disciplinárnym orgánom má prebiehať spôsobom, aby pôsobilo výchovne nielen na
stíhaného člena, ale aj na ostatných členov SRZ. Vynesenie disciplinárneho rozhodnutia má byť
vykonané čo najskôr po tom, ako došlo k disciplinárnemu previneniu.
4. Disciplinárne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a účelne a bez
zbytočných prieťahov.
5. Disciplinárne orgány sú povinné poučiť disciplinárne stíhaného o jeho právach a poskytnúť mu
možnosť ich uplatniť a obhajovať sa.
5
6. Orgány a členovia SRZ, ktorí majú možnosť prispieť k objektívnemu zisteniu skutkového stavu
veci a k vyneseniu objektívneho rozhodnutia, sú povinní pomáhať pri plnení úloh disciplinárnym
orgánom.
§ 3
Disciplinárne previnenie
1. Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen alebo funkcionár SRZ, ktorý úmyselne alebo z
nedbanlivosti poruší :
a) stanovy alebo organizačný poriadok SRZ, smernice, záväzné pokyny alebo opatrenia, prípadne
iné vnútrozväzové predpisy vydané jeho ústrednými orgánmi a orgánmi organizačných zložiek
SRZ,
b) predpisy o rybárstve, zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve / ďalej len zákon o rybárstve/,
vykonávaciu vyhlášku ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z. k zákonu o
rybárstve / ďalej len vyhláška/ a ďalšie právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu
rybárskeho práva,
c) zväzovú disciplínu , predpisy pre výkon rybárskeho práva alebo zásady hospodárenia s majetkom
organizačnej zložky, prípadne zväzovým majetkom,
d) všeobecne záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa na činnosť SRZ a jeho organizačných zložiek
2. Disciplinárneho previnenia sa dopustí aj ten člen alebo funkcionár zväzu, ktorý , hrubým
spôsobom porušil základné záujmy a zásady organizácie SRZ ako i jednotu SRZ
3. Závažného disciplinárneho previnenia sa tiež dopustí ten člen alebo funkcionár SRZ, ktorý
vedome obíde, marí alebo zmarí výkon predchádzajúceho disciplinárneho opatrenia.
§ 4
Disciplinárne opatrenia
1. Za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny alebo pre neplnenie členských povinností
vyplývajúcich zo stanov zväzu, orgány zväzu sú oprávnené upozorniť člena alebo funkcionára na
nesprávnosť jeho konania a poučiť ho (upozornenie nie je disciplinárnym opatrením).
2. Za opätovné menej závažné alebo závažné porušenie Stanov SRZ , zväzovej disciplíny alebo
členských povinností, za ublíženie na cti urážkou alebo za vyhrážanie, ujmou na zdraví alebo za
iné hrubé správanie medzi členmi a funkcionármi SRZ alebo za porušenie zákonných
ustanovení a zásad o rybolove, vyplývajúcich zo zákona o rybárstve a vyhlášky, prípadne
rybárskeho poriadku SRZ alebo miestneho rybárskeho poriadku, môže disciplinárny
orgán za previnenie uložiť jedno z týchto disciplinárnych opatrení :
a) verejné pokarhanie na členskej schôdzi,
b) peňažná pokuta do výšky 10 000 Sk,
c) odňatie alebo nevydanie povolenia na rybolov na dobu až 3 rokov,
d) odvolanie z volenej funkcie,
e) dočasné vylúčenie z členstva alebo pridruženého členstva vo zväze na dobu až 3 rokov,
f) trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva
6
3. Trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva môže uplatniť výbor základnej
organizácie len za mimoriadne závažné porušenie zväzovej disciplíny alebo závažné porušenie
predpisov o výkone rybárskeho práva. Pritom postupuje podľa § 8 ods. 2.1. Stanov SRZ. V prípade
právoplatného rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní o spáchaní prečinu pytliactva
členom alebo pridruženým členom SRZ sa trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého
členstva uplatní spravidla vždy.
§ 5
Ukladanie disciplinárnych opatrení
1. V jednom disciplinárnom konaní je potrebné vyriešiť všetky previnenia, ktoré vyšli najavo do
začatia konania a uložiť disciplinárne stíhanému za všetky previnenia len jedno z disciplinárnych
opatrení uvedených v § 4 ods. 2 (súhrnné opatrenie).
2. Pri rozhodovaní o tom, aký druh disciplinárneho opatrenia sa má uložiť, ak bolo disciplinárne
stíhanému preukázané spáchanie disciplinárneho previnenia, je potrebné vychádzať z výchovného
cieľa disciplinárnych opatrení. Pri ukladaní opatrenia sa prihliada na tieto okolnosti :
- stupeň nebezpečnosti previnenia pre zväz alebo pre rybárstvo,
- na následky previnenia
- na doterajšiu činnosť previnilého vo zväze,
- na poľahčujúce i priťažujúce okolnosti.
Pri rozhodovaní je potrebné vždy dbať na to, aby uložené opatrenie bolo primerané skutkovému stavu
veci a okolnostiam prípadu.
3. Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje najmä :
- priznanie sa k previneniu,
- napomáhanie pri objasňovaní veci,
- úprimné oľutovanie previnenia,
- nahradenie spôsobenej škody,
- doterajšie zásluhy o rybárstvo a riadne plnenie členských povinností.
4. Za priťažujúcu okolnosť sa považuje najmä :
- ak disciplinárne stíhaný porušil povinnosť, ktorá mu bola osobitne uložená,
- ak bol už predtým disciplinárne stíhaný,
- ak spôsobil škodu malú, väčšiu, značnú alebo veľkého rozsahu,/§125 zák. č.300/2005 Z.z./
- ak sa dopustil previnenia hrubým alebo ľstivým spôsobom,
- ak organizoval skupinu členov alebo naviedol iného člena na previnenie,
- ak ako dozor dopustil, aby dieťa porušilo predpisy o rybárstve
4. Disciplinárne opatrenie dočasného vylúčenia z členstva možno uložiť previnilému najviac na
dobu 3 rokov. Vylúčenie sa začína dňom, kedy rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť
prípadne neskorším dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí a končí sa uplynutím posledného
dňa lehoty, na ktorú sa vylúčenie uložilo. Trvalé vylúčenie sa začína dňom právoplatnosti
rozhodnutia o jeho uložení.
7
5. Disciplinárne opatrenie - verejné pokarhanie možno uložiť len vtedy, keď tento druh opatrenia
splní výchovné poslanie.
6. Uložením disciplinárneho opatrenia nie je člen alebo funkcionár zbavený povinnosti nahradiť
škodu, ktorú svojim previnením spôsobil.
§ 6
Ukladanie disciplinárnych opatrení mládeži
1. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia mládeži organizovanej v kluboch mládeže
(mladistvému po dovŕšení 15 rokov veku a neprekročení 18 rokov svojho veku), prihliadne
disciplinárny orgán na osobitnú starostlivosť, ktorú SRZ venuje mládeži.
2. Účelom disciplinárneho opatrenia u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho člena
SRZ.
3. Mladistvému možno uložiť len jedno z týchto disciplinárnych opatrení :
a) verejné pokarhanie na členskej schôdzi,
b) odňatie alebo nevydanie povolenia na rybolov na dobu až 3 rokov,
c) peňažnú pokutu maximálne do výšky ½ sumy, ktorá by bola uložená za disciplinárne
previnenie dospelému členovi SRZ
§ 7
Upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia
1. Disciplinárny orgán môže vo zvlášť odôvodnených prípadoch upustiť od uloženia
disciplinárneho opatrenia, ak previnilý:
a) dopustil sa menej závažného previnenia prvý raz,
b) prejavil účinnú ľútosť, že sa dopustil previnenia a prejavil snahu po náprave,
c) možno od previnilého očakávať, že samotné prerokovanie veci pred disciplinárnym orgánom
stačí na jeho prevýchovu.
2. U mládeže možno upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia za rovnakých podmienok
ako sú uvedené v bode 1.
3. Ak bolo upustené od uloženia disciplinárneho opatrenia, hľadí sa na previnilého akoby nebol
disciplinárne trestaný.
§ 8
Vykonanie disciplinárnych opatrení
1. Disciplinárne opatrenie možno vykonať až po tom, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
2. Disciplinárne opatrenie vykoná ten disciplinárny orgán, ktorý rozhodol na prvom stupni.
3. Ak rozhodnutie o uložení peňažnej pokuty nadobudlo právoplatnosť, disciplinárny orgán vyzve
potrestaného písomne, aby pokutu zaplatil v disciplinárnym orgánom určenej lehote s
upozornením, že nezaplatenie pokuty sa posudzuje ako závažné porušenie zväzovej disciplíny.
8
4. Zaplatená peňažná pokuta je príjmom základnej organizácie SRZ, ktorej je potrestaný členom.
Ak uloží peňažnú pokutu Disciplinárna komisia Rady SRZ alebo Prezídium Rady SRZ, výbor ZO
SRZ ktorej je disciplinárne stíhaný členom, zašle Rade SRZ do 30 dní odo dňa jej zaplatenia kópiu
dokladu, ktorým bola pokuta uhradená.
§ 9
Odpustenie disciplinárneho opatrenia
1. Členovi, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 4 ods. 2 c), e), disciplinárneho
poriadku, možno na základe jeho žiadosti odpustiť časť disciplinárneho opatrenia, ak spôsobom
svojho života a svojou prácou, aktívnou činnosťou v prospech SRZ dokázal, že svoje previnenie
úprimne oľutoval a napravil sa.
2. Podmienkou odpustenia vylúčenia a nevydania povolenia na lov rýb je, že uplynula aspoň
polovica času na ktorý bolo uložené disciplinárne opatrenie.
3. O žiadosti uchádzača o odpustenie zvyšku časti doby disciplinárneho opatrenia rozhodne ten
disciplinárny orgán, ktorý rozhodol v prvostupňovom konaní . Tento orgán preverí, či člen spĺňa
podmienky na odpustenie opatrenia, resp. jeho zvyšku. Člen podáva žiadosť tomu disciplinárnemu
orgánu, ktorý rozhodol na prvom stupni.
§ 10
Premlčanie disciplinárneho previnenia
1. Disciplinárne previnenie nemožno prerokovať a disciplinárne opatrenie uložiť po uplynutí doby
jedného roka odo dňa kedy sa člen alebo funkcionár previnenia dopustil.
2. Disciplinárne konanie sa pokladá za začaté vydaním rozhodnutia (§15 DP).
3. Rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov štátnej správy o potrestaní
páchateľa prečinu alebo priestupku v súvislosti s výkonom rybárskeho práva , nevylučuje
stíhanie previnilého člena disciplinárnymi orgánmi zväzu pre ten istý skutok. Disciplinárne
orgány zväzu rozhodnú nezávisle od orgánov činných v trestnom konaní a orgánov štátnej
správy a môžu vydať disciplinárne rozhodnutie aj v prípade, keď štátne orgány trestné stíhanie
v dôsledku amnestie zastavili alebo nezistili v konaní previnilého prečin alebo priestupok.
D R U H Á Č A S Ť
§ 11
Disciplinárne orgány a ich príslušnosť
1.Ako disciplinárne orgány prvého stupňa pôsobia :
a) disciplinárna komisia pri výbore základnej organizácie zväzu,
b) disciplinárna komisia pri Rade SRZ,
c) výbor základnej organizácie SRZ v prípade trvalého vylúčenia člena alebo pridruženého člena zo
zväzu.
9
Ako disciplinárne orgány druhého stupňa pôsobia :
a) výbor základnej organizácie ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri
výbore základnej organizácie,
b) Prezídium Rady ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri Rade SRZ,
c) Prezídium Rady SRZ pri odvolaní člena proti trvalému vylúčeniu zo SRZ.
2. Členov disciplinárnej komisie pri výbore ZO SRZ zvolí výbor základnej organizácie v počte
najmenej 3 členov na funkčné obdobie štyroch rokov.
3. Členov disciplinárnej komisie pri Rade SRZ volí Rada SRZ v počte najmenej 5 členov .
4. Disciplinárne orgány prvého a druhého stupňa sú povinné skúmať svoju príslušnosť na
prejednanie a rozhodnutie o previnení v každom štádiu disciplinárneho konania. Ak zistia, že
nie sú príslušné, sú povinné postúpiť vec príslušnému disciplinárnemu orgánu, najneskôr do 30
dní.
§ 12
Členovia disciplinárneho orgánu
1. Disciplinárna komisia prejednáva a rozhoduje o jednotlivých previneniach v zložení najmenej 3
členov.
2. Člen disciplinárneho orgánu 1. stupňa s výnimkou členov Rady SRZ, ktorí sú členmi
disciplinárnej komisie Rady SRZ a členov Prezídia Rady SRZ , nemôže byť súčasne členom
výboru základnej organizácie, pri ktorej je komisia zriadená, ani členom disciplinárneho orgánu
2. stupňa.
3. Disciplinárna komisia pri výbore ZO SRZ prejednáva a rozhoduje o previneniach členov a
funkcionárov svojej organizácie.
4. Disciplinárna komisia pri Rade SRZ prejednáva a rozhoduje o previneniach funkcionárov Rady
a previneniach štatutárnych zástupcov a predsedov kontrolných komisií základných organizácií.
5. Disciplinárne komisie pri prejednávaní a rozhodovaní o previneniach majú samostatnú
rozhodovaciu právomoc. Trojčlenné disciplinárne komisie počas ich zasadnutia vedie
predseda komisie, ktorý riadi aj prerokovanie veci.
6. Členovia disciplinárnej komisie sú pri výkone svojej právomoci a činnosti viazaní Stanovami SRZ
a týmto disciplinárnym poriadkom, organizačným poriadkom a smernicami SRZ , prípadne
opatreniami ústredných orgánov zväzu alebo záväznými opatreniami organizačných zložiek a
všeobecne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
§ 13
Vylúčenie člena disciplinárneho orgánu
1. Člen disciplinárneho orgánu je vylúčený z prerokovania a rozhodovania o veci ak so zreteľom
na jeho vzťah k prejednávanej veci alebo k osobe disciplinárne stíhaného, možno mať
pochybnosti o jeho nepredpojatosti.
10
2. Z prerokovania a rozhodovania o veci pred disciplinárnym orgánom 2. stupňa je vylúčený ten
člen, ktorý sa v tej istej veci zúčastnil ako člen disciplinárneho orgánu 1. stupňa.
T R E T I A Č A S Ť
Priebeh konania
§ 14
Podnet na začatie disciplinárneho konania
1. Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedníctva výboru ZO SRZ alebo člena rybárskej
stráže. Disciplinárne konanie voči funkcionárom ( § 8 ods.7 druhá časť) sa začína na návrh Rady
SRZ, predsedníctva výboru ZO SRZ alebo člena rybárskej stráže.
2. Disciplinárny orgán môže začať disciplinárne konanie aj z vlastného podnetu, ak sa hodnoverne
dozvedel o previnení člena alebo funkcionára SRZ.
3. Disciplinárne konanie začne disciplinárny orgán tiež v prípadoch postúpenia veci orgánmi
činnými v trestnom konaní alebo orgánmi štátnej správy.
4. Disciplinárne orgány používajú pri svojej činnosti tlačivá uvedené v prílohe č.1. Disciplinárneho
poriadku.
§ 15
Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania
1. Ak zistené skutočnosti odôvodňujú podozrenie, že došlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia
a že sa ho dopustila konkrétna osoba, vydá disciplinárny orgán rozhodnutie o stíhaní tejto osoby
pre disciplinárne previnenie. Rozhodnutie o stíhaní tejto osoby sa musí preukázateľne doručiť
disciplinárne stíhanému.
2. Rozhodnutie obsahuje označenie disciplinárneho orgánu, dátum vydania, stručný opis skutku
a odôvodnenie.
§ 16
Neprípustnosť disciplinárneho konania
Disciplinárne stíhanie nemožno začať a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí s sa
zastaviť :
a) proti tomu, kto zomrel,
b) ak je disciplinárne stíhanie premlčané ,
c) ak skoršie stíhanie pre to isté disciplinárne previnenie skončilo proti členovi právoplatným
rozhodnutím disciplinárneho orgánu alebo sa disciplinárne konanie právoplatne zastavilo,
d) ak zo samého oznámenia alebo z výsledkov šetrenia je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie.
11
§ 17
Predbežné skúmanie návrhu
Predseda disciplinárneho orgánu alebo ním poverený člen komisie preskúma písomné
oznámenie alebo návrh na začatie disciplinárneho konania vhodným spôsobom, preverí tvrdené
skutočnosti a údaje i okolnosti prípadu a určí čas prerokovania veci. Súčasne zabezpečí
predvolanie člena alebo funkcionára, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie.
§ 18
Pozastavenie výkonu funkcie
Pri prerokovávaní disciplinárnych previnení funkcionárov, môže disciplinárny orgán I. stupňa
pozastaviť výkon funkcie až do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak hrozí možnosť, že
disciplinárne stíhaný funkcionár by maril alebo ovplyvňoval skutočnosti, rozhodujúce pre
disciplinárne stíhanie.
§ 19
Disciplinárne rokovanie
1. Disciplinárny orgán príslušný na disciplinárne prerokovanie veci je povinný uskutočniť všetky
potrebné úkony na úplné a presné zistenie skutkového stavu veci. Vykonaním týchto úkonov
môže predseda disciplinárneho orgánu poveriť niektorého z členov komisie.
2. Len riadne preukázané skutočnosti a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, môžu byť
podkladom pre vynesenie rozhodnutia o previnení v disciplinárnom konaní.
§ 20
Právo obhajoby
1. Disciplinárne stíhaného musí disciplinárny orgán prvého stupňa preukázateľne pozvať na
disciplinárne konanie včas a to najmenej 7 dní vopred písomne spôsobom uvedeným v § 27 DP.
V predvolaní na disciplinárne prerokovanie veci treba disciplinárne stíhaného upovedomiť, že sa
proti nemu začalo disciplinárne konanie, doručiť mu rozhodnutie podľa § 15 ods.1. DP
a upozorniť ho na následky, ak sa bezdôvodne na prerokovanie veci nedostaví.
2. Disciplinárne stíhanému sa musí poskytnúť možnosť, aby sa k obvineniu z previnenia osobne
vyjadril a uviedol na svoju obhajobu okolnosti, prípadne, aby navrhol na svoju obranu vierohodné
dôkazy.
3. Ak sa disciplinárne stíhaný, ktorý bol riadne pozvaný na disciplinárne prerokovanie veci, bez
dostatočného ospravedlnenia nedostaví pred disciplinárny orgán (doručenie predvolania má
riadne vykázané), môže vo veci rozhodnúť disciplinárna komisia aj v jeho neprítomnosti a tiež bez
jeho vypočutia vo veci.
4. Disciplinárne stíhaný môže ospravedlniť svoju neúčasť maximálne 1 krát. V prípade, že sa i na
ďalšie disciplinárne konanie ospravedlní, disciplinárna komisia prerokuje vec aj v jeho
neprítomnosti, pričom bude povinný nahradiť náklady disciplinárnej komisie spojené s týmto
konaním.
12
5. Pri prerokovávaní disciplinárnych previnení mládeže, môže sa prerokovania zúčastniť ich
zákonný zástupca.
§ 21
Dokazovanie v disciplinárnom konaní
1. V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä :
a) či sa stal skutok, ktorý je predmetom stíhania a či tento skutok je skutočne disciplinárnym
previnením,
b) či skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho konania, spáchal člen alebo funkcionár zväzu alebo
mladistvý organizovaný v klube mladých rybárov,
c) z akých pohnútok došlo k spáchaniu skutku, ktorý je predmetom disciplinárneho konania,
d) okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na stupeň nebezpečnosti spáchaného skutku pre rybárstvo, pre
zväz, resp. pre spoločnosť,
e) vzťah stíhaného k plneniu členských povinností,
f) okolnosti pre posúdenie povahy a rozsahu spôsobenej škody,
g) okolnosti, ktoré viedli alebo umožnili spáchanie previnenia.
2. Za dôkaz sa považuje všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, záznam o previnení ,
zistenia rybárskej stráže, výpoveď disciplinárne stíhaného, výpovede svedkov, listinné dôkazy,
rôzne dôkazné predmety, znalecké posudky, fotografie, videozáznamy, zvukové záznamy,
nákresy a plániky a podľa potreby i obhliadka na mieste samom.
3. Disciplinárny orgán vykoná aj také dôkazy, ktoré na svoju obhajobu navrhol disciplinárne
stíhaný, ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu veci.
§ 22
Povinnosť svedčiť
Ak disciplinárny orgán predvolá v rámci disciplinárneho konania člena alebo funkcionára SRZ ako
svedkov, sú povinní dostaviť sa na predvolanie a vypovedať ako svedkovia pravdivo a bez zamlčania
im známych skutočností o okolnostiach dôležitých pre disciplinárne rozhodnutie. Túto povinnosť
svedčiť má i mladistvý organizovaný v klube mladých rybárov, ak s tým súhlasí jeho zákonný
zástupca.
§ 23
Zápisnica
Výpovede disciplinárne stíhaného, svedkov, znalcov, treba zapisovať do zápisnice, ktorú
vypočúvaní podpíšu. O iných zisteniach sa tiež napíše zápisnica, ktorú zúčastnené strany podpíšu.
V zápisnici o priebehu disciplinárneho rokovania treba uviesť :
- označenie disciplinárneho orgánu a miesto rokovania,
- meno a priezvisko disciplinárne stíhaného, v prípade mladistvého aj jeho zákonného zástupcu
- trvalé bydlisko stíhaného,
- členstvo v základnej organizácii zväzu,
- druh previnenia, kedy a kde k nemu došlo,
- dôkazné prostriedky, predložené v priebehu disciplinárneho konania,
- rozhodnutie, vrátane disciplinárneho opatrenia,
13
- v prípade dočasného vylúčenia presnú dĺžku lehoty vylúčenia,
- zápis o poučení o možnosti podať odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu.
§ 24
Disciplinárne rozhodnutie
1. Disciplinárny orgán objektívne posúdi výsledky objasňovania prípadu, zisťovania skutkového
stavu veci, vrátane vykonaných dôkazov a po porade komisie o veci samej rozhodne. Na tejto
porade sa nesmie disciplinárne stíhaný zúčastniť. Ak disciplinárny orgán nadobudne
presvedčenie, že stíhaný sa dopustil previnenia, uloží mu disciplinárne opatrenie.
2. Ak disciplinárny orgán uzná stíhaného, že je vinným z prejednávaného previnenia, môže mu
súčasne uložiť aj náhradu trov disciplinárneho konania. Disciplinárne stíhaný nemá právo na
náhradu ušlej mzdy a trov konania.
3. Ak disciplinárny orgán dôjde k záveru, že sa stíhaný nedopustil previnenia, zbaví ho obvinenia a
vynesie oslobodzujúce rozhodnutie v disciplinárnom konaní. Ak sa zistí, že k disciplinárnemu
previneniu nedošlo alebo že ho nespáchal disciplinárne stíhaný, organizácia mu na základe
jeho žiadosti nahradí trovy konania.
4. Disciplinárne rozhodnutie treba vždy vyhotoviť písomne a doručiť ho stíhanému spôsobom
uvedeným v § 27 DP a to najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia rozhodnutia a to aj
vtedy, ak ide o rozhodnutie zbavujúce stíhaného obvinenia. U mladistvého treba disciplinárne
rozhodnutie doručiť jeho zákonnému zástupcovi.
5. Disciplinárne rozhodnutie musí obsahovať :
• označenie disciplinárneho orgánu, ktorý rozhodnutie vyniesol,
• deň, mesiac, rok a miesto vyhlásenia rozhodnutia,
• meno a priezvisko stíhaného, údaje o jeho narodení a mieste trvalého bydliska,
• akú funkciu v orgáne zväzu zastával,
• výrok o previnení,
• výrok o uloženom disciplinárnom opatrení,
• uvedenie základných údajov o spôsobe spáchania previnenia,
• označenie predpisov, ktoré boli porušené, prípadne aj výrok o trovách konania,
• podpis predsedu disciplinárneho orgánu alebo jeho zástupcu,
• odôvodnenie výroku rozhodnutia
• poučenie o opravnom prostriedku (o možnosti podať odvolanie).
6. Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia, disciplinárny orgán postupuje podľa prílohy 2
a 3 disciplinárneho poriadku.
14
Š T V R T Á Č A S Ť
Preskúmanie rozhodnutia
§ 25
Odvolanie
1. Opravným prostriedkom proti disciplinárnemu rozhodnutiu je o d v o l a n i e .
2. Odvolanie sa podáva písomne prostredníctvom disciplinárneho orgánu I. stupňa na orgán,
ktorým je príslušný disciplinárny orgán II. stupňa. Lehota na podanie odvolania je 15 dní
od doručenia písomného vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia.
3. Odvolanie môže podať len disciplinárne stíhaný člen zväzu.
4. Za mladistvého môže v jeho prospech podať odvolanie jeho zákonný zástupca (rodič).
5. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
6. Po vyhlásení disciplinárneho rozhodnutia na disciplinárnom pojednávaní môže sa stíhaný
výslovne vzdať podania odvolania a ak podal písomné odvolanie, môže ho výslovným
vyhlásením vziať späť a to až do tej doby, ako odvolací orgán vynesie rozhodnutie o podanom
odvolaní.
7. Každé včas podané odvolanie predloží disciplinárny orgán prvého stupňa spolu s celým
spisovým materiálom disciplinárnemu orgánu druhého stupňa a to najneskôr do 30 dní od
podania odvolania.
8. Odvolací orgán odvolanie zamietne ak sa disciplinárne stíhaný výslovne vzdal odvolania , ak bolo
podané oneskorene, neoprávnenou osobou, neodôvodnené alebo predtým späťvzaté.
9. Odvolací orgán na základe včas podaného odvolania môže disciplinárne rozhodnutie nižšieho
disciplinárneho orgánu zmeniť alebo takéto rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na nové
prerokovanie a rozhodnutie. Odvolací orgán urobí tak vždy, ak rozhodnutie nižšieho orgánu
odporuje stanovám, organizačnému poriadku alebo iným vnútrozväzovým alebo právnym
predpisom , alebo ak nebol riadne a úplne zistený skutkový stav veci.
10. Zásady prejednávania previnenia pred disciplinárnym orgánom prvého stupňa platia primerane pre
konanie pred odvolacím orgánom.
11. Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a nie je prípustný proti nemu ďalší opravný
prostriedok.
§ 26
Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárneho rozhodnutia
Disciplinárne rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné, ak :
a) oprávnená osoba nepodala v predpísanej lehote proti nemu odvolanie v 15 dňovej lehote po
doručení rozhodnutia, alebo v deň kedy sa výslovne vzdala odvolania
15
b) ak o ňom rozhodol odvolací orgán a to dňom vyhlásenia
§ 27
Doručovanie
1. Písomnosti určené disciplinárne stíhanému /predvolania, rozhodnutia / sa doručujú poštou na jeho
adresu ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk.
2. Písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju disciplinárne stíhaný prevezme, odmietne prevziať ,
alebo ju pošta vráti ako nedoručiteľnú. V prípade vrátenia sa písomnosti ako nedoručiteľnej sa za
deň doručenia považuje deň keď bola písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Takéto disciplinárne
rozhodnutie sa ukladá na príslušnom orgáne SRZ na dobu 3 rokov.
§ 28
Dovolanie
1. V prípade porušenia Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom
Prezídium Rady SRZ má na základe dovolania právo zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie
disciplinárneho orgánu ZO SRZ.
2. D o v o l a n i e nemá odkladný účinok.
§29
Lehoty
1. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
2. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja posledným
dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
3. Lehota je zachovaná, ak je posledný deň lehoty vykonaný úkon u disciplinárneho orgánu alebo
podanie podané na poštovú prepravu.
4. V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú ak sa nepreukáže opak.
§ 30
Evidencia disciplinárnych opatrení
1. O právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach vedie evidenciu výbor základnej
organizácie, pri ktorom je zriadená disciplinárna komisia prvého stupňa.
2. Ústrednú evidenciu disciplinárnych opatrení, ktorými bolo uložené dočasné vylúčenie, trvalé
vylúčenie z členstva v SRZ, alebo nevydanie povolenia na rybolov na dobu až 3 rokov,
vedie sekretariát Rady SRZ v Žiline.
16
3. Disciplinárne orgány prvého stupňa sú povinné zaslať každé právoplatné disciplinárne
rozhodnutie uvedené v §30ods.2 najneskôr do 30 dní po nadobudnutí jeho právoplatnosti,
sekretariátu Rady SRZ v Žiline.
4. Právoplatné disciplinárne rozhodnutie musí byť opatrené touto doložkou : “TOTO
DISCIPLINÁRNE ROZHODNUTIE NADOBUDLO PRÁVOPLATNOSŤ DŇOM“: Doložku
podpisuje predseda disciplinárneho orgánu prvého stupňa a opatrí ju dátumom a
pečiatkou.
5. Právoplatne uložené disciplinárne opatrenie a poznamená aj do členského preukazu člena
alebo funkcionára zväzu.
§ 31
Administratívne zabezpečenie
1. Administratívne práce súvisiace s disciplinárnym konaním disciplinárnej komisie zabezpečuje
výbor základnej organizácie zväzu.
2. Administratívne práce súvisiace s disciplinárnym konaním disciplinárnej komisie pri Rade
zväzu zabezpečuje sekretariát Rady SRZ.
§ 32
Záverečné ustanovenie
Tento disciplinárny poriadok schválila Rada Slovenského rybárskeho zväzu a nadobúda účinnosť
dňom 1.januára 2008.
Disciplinárny poriadok SRZ, vydaný v roku 2002 , s t r á c a platnosť dňom 31.12.2007.
Slovenský rybársky zväz
R a d a
17
Príloha č. 1
k Disciplinárnemu poriadku SRZ
V Z O R Y
Strana
18. Zápisnica o vypočutí disciplinárne stíhaného
19. Zápisnica o vypočutí svedka
20. Zápisnica o disciplinárnom rokovaní
21. Zápisnica o odvolacom konaní
22. Rozhodnutie o postúpení disciplinárneho previnenia príslušnému disciplinárnemu orgánu
23. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
24. Rozhodnutie, že disciplinárne stíhaný sa oslobodzuje
25. Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania
26. Rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania
27. Rozhodnutie odvolacieho orgánu
28. Rozhodnutie o odpustení opatrenia vylúčenia alebo odňatia povolenia
29. Predvolanie disciplinárne stíhaného
18
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : ........................................................
Spis. značka: ................
Z Á P I S N I C A
o vypočutí disciplinárne stíhaného
V ....................................................dňa.................................
Disciplinárne
stíhaný: ..................................................................................nar.: .........................................
(Meno, priezvisko)
Bydlisko: ................................................................................................................................
Člen zväzu od: ..................................evidovaný v MO, MsO SRZ ........................................
Funkcia: .........................................................................
Doteraz disciplinárne trestaný: ................................................................................................
Vzal som vedomie obvinenie z previnenia...............................................................................
...................................................................................................................................................
Bol som riadne poučený o právach disciplinárne stíhaného a bola mi objasnená podstata obvinenia.
K obvineniu sa vyjadrujem takto:
Po prečítaní schválené a podpísané.
Vypočul: Vypočúvaný:
............................................. .........................................
(meno, priezvisko, podpis) (podpis)
Zapísal:
.............................................
(meno, priezvisko, podpis)
Poznámka: Ak je prítomný pri vypočúvaní tlmočník, treba to uviesť v zápisnici.
19
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : .......................................................
Spis. značka: ...............
Z Á P I S N I C A
o vypočutí svedka
V ....................................................dňa.................................
Svedok: ..................................................................................nar.: .........................................
(Meno, priezvisko)
Bydlisko: ................................................................................................................................
Člen zväzu od: ............................................Funkcia:..............................................................
Svedok vypočúvaný v disciplinárnej veci:..............................................................................
.................................................................................................................................................
Pomer k disciplinárne stíhanému alebo poškodenému: ..........................................................
..................................................................................................................................................
Svedok bol riadne poučený o význame svedeckej výpovede, o práve odoprieť výpoveď (ak je blízky
príbuzný stíhaného), o povinnosti vypovedať pravdivo a o možnostiach opraviť alebo doplniť
zápisnicu.
Po poučení vypovedá takto:
Po prečítaní schválené a podpísané.
Vypočul: Vypočúvaný svedok:
............................................. .........................................
(meno, priezvisko, podpis) (podpis)
Zapísal:
.............................................
(meno, priezvisko, podpis)
Poznámka: Ak je prítomný pri vypočúvaní tlmočník, treba to uviesť v zápisnici.
20
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : .......................................................
Spis. značka: ................
Z Á P I S N I C A
o disciplinárnom rokovaní
.................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán prvého stupňa v.................................................dňa..........................
..........................................................
Disciplinárna vec proti: ...........................................................................................................
pre previnenie: .........................................................................................................................
Prítomní:
predseda disciplinárnej komisie:
členovia disciplinárnej komisie:
zapisovateľ:
disciplinárne stíhaný:
poškodený:
iné osoby:
Po otvorení disciplinárneho rokovania boli prítomní oboznámení s vecou, ktorá je predmetom
rokovania. Predseda disciplinárnej komisie zistil, že z predvolaných - upovedomených osôb sa
nedostavili títo: ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Predseda komisie vypočul disciplinárne stíhaného o previnení a okolnostiach, ktoré sa mu kladú za
vinu (stručne zapísať výpoveď).
Po vypočutí svedkov, poškodeného a oboznámení s dôkazovým materiálom, pretože ďalších návrhov
na dokazovanie nebolo, vyhlásil predseda komisie dokazovanie za skončené. Po neverejnej porade
predseda orgánu vyhlásil toto
r o z h o d n u t i e :
Súčasne uviedol podstatné dôvody rozhodnutia s poučením o opravných prostriedkoch.
Disciplinárne stíhaný uviedol:
Rokovanie sa skončilo o ....................hod.
Zapisovateľ: Predseda disciplinárnej
komisie:
21
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : ...................................................
Spis. značka: ................
Z Á P I S N I C A
o odvolacom disciplinárnom rokovaní
................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán druhého stupňa v .............................................................................
.................................................................................dňa .........................................................
Disciplinárna vec proti: ..........................................................................................................
pre previnenie: ........................................................................................................................
Prítomní:
predseda odvolacej disciplinárnej komisie:
členovia odvolacej disciplinárnej komisie:
zapisovateľ:
disciplinárne stíhaný:
poškodený:
iné osoby:
Predseda komisie otvoril rokovanie oboznámením s vecou, ktorá je predmetom rokovania.
Predseda - člen komisie, na základe predloženého spisu, podal správu o stave veci zameranú na
otázky, ktoré sa budú riešiť.
K veci sa vyjadrili:
Po neverejnej porade predseda komisie vyhlásil toto
r o z h o d n u t i e :
Súčasne uviedol podstatné dôvody rozhodnutia s poučením o opravnom prostriedku.
Rokovanie sa skončilo o ....................hod.
Zapisovateľ: Predseda disciplinárnej
komisie:
22
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : ....................................................
Spis. značka: ................
R O Z H O D N U T I E
o postúpení previnenia na prerokovanie príslušnému
disciplinárnemu orgánu
................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán prvého stupňa v ...............................................................................
.................................................................................dňa .........................................................
Disciplinárna vec proti: ..........................................................................................................
pre previnenie: ........................................................................................................................
Disciplinárna komisia vyniesla toto
r o z h o d n u t i e :
Disciplinárna vec proti: .........................................................................................................
členovi zväzu podľa disciplinárneho poriadku zväzu sa postupuje na prerokovanie a rozhodnutie
disciplinárnej komisii:............................................................................................................
v ............................................................................................................................................,
ktorá je na prerokovanie tejto veci miestne príslušná.
O d ô v o d n e n i e :
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
V .............................................................dňa ..........................................................
(pečiatka) Predseda disciplinárnej komisie:
DOPORUČENE!
23
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : .......................................................
Spis. značka: ................
D I S C I P L I N Á R N E R O Z H O D N U T I E
....................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán prvého stupňa v ..................................................................................
.................................................................................dňa ............................................................
v disciplinárnej veci proti:..........................................................................................................
nar.: ....................................., bytom: ..........................................................................................
pre previnenie: ............................................................................................................................
na svojom zasadnutí vyniesol toto
r o z h o d n u t i e :
Previnilý člen zväzu sa dopustil disciplinárneho previnenia proti stanovám zväzu tým, že
dňa................................v ..........................................(v tejto výrokovej časti treba uviesť stručne a
výstižne konkrétne okolnosti skutku, ktorého sa dopustil.).
Podľa § 4, ods. 2 písm. .........disciplinárneho poriadku zväzu ukladá sa menovanému disciplinárne
opatrenie:
O d ô v o d n e n i e :
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia
disciplinárneho rozhodnutia.
V .............................................................dňa ..........................................................
(pečiatka) Predseda disciplinárne komisie:
DOPORUČENE!
24
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : ........................................................
Spis. značka: ................
R O Z H O D N U T I E
o oslobodení disciplinárne stíhaného
................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán prvého stupňa v ...............................................................................
.................................................................................dňa .........................................................
v disciplinárnej veci proti:.......................................................................................................
pre previnenie .........................................................................................................................
na svojom zasadnutí vyniesol toto
r o z h o d n u t i e :
Podľa § 24, ods. 3 disciplinárneho poriadku zväzu.................................................................
..............................................................nar.:............................................................................
bytom ....................................................................................., člen zväzu
sa oslobodzuje
spod obvinenia pre previnenie, ktorého sa mal dopustiť tým, že
O d ô v o d n e n i e :
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia.
V .............................................................dňa ..........................................................
(pečiatka) Predseda discipl. komisie:
DOPORUČENE!
25
Slovenský rybársky zväz, ........................
Spisová značka.
RO Z H O D N U T I E
o začatí disciplinárneho konania
Disciplinárna komisia pri Rade SRZ v Žiline
rozhodla
takto:
Podľa § 15 a ods.1 Disciplinárneho poriadku SRZ sa začína disciplinárne konanie a súčasne sa
oznamuje obvinenie zo spáchania disciplinárneho previnenia členovi SRZ
............................................................................................................
pretože zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú podozrenie zo spáchania disciplinárneho
previnenia , porušenia ................................ tým
že
Odôvodnenie
V .................... , dňa..............................
Predseda disciplinárnej komisie
26
Slovenský rybársky zväz, ........................
Spisová značka.................
R O Z H O D N U T I E
o zastavení disciplinárneho konania
....................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán prvého stupňa v ..................................................................................
.................................................................................dňa ............................................................
v disciplinárnej veci proti:..........................................................................................................
pre previnenie .............................................................................................................................
na svojom zasadnutí vyniesol toto
r o z h o d n u t i e :
Podľa § 16 disciplinárneho poriadku zväzu, disciplinárne konanie
proti.............................................................................................................................................
nar.: ............................................bytom ......................................................................................
členovi zväzu pre previnenie.......................................................................................................
s a z a s t a v u j e .
O d ô v o d n e n i e :
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
V .............................................................dňa ..........................................................
(pečiatka) Predseda discipl. komisie:
DOPORUČENE!
27
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : ...................................................
Spis. značka: ................
R O Z H O D N U T I E
odvolacieho orgánu
.....................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán druhého stupňa v ..................................................................................
.................................................................................dňa ..............................................................
v disciplinárnej veci proti:............................................................................................................
pre previnenie ...............................................................................................................................
na základe odvolania ......................................................................................................................
na svojom zasadnutí vyniesol toto
r o z h o d n u t i e :
Podľa § 25 disciplinárneho poriadku zväzu rozhodnutie
sa a) potvrdzuje a odvolanie sa zamieta,
b) mení tak, že ......................................................................................................................
c) ruší a vec sa vracia disciplinárnemu orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie (pod
písm. a, b, c) sa uvádzajú rôzne možnosti odvolacieho rozhodnutia).
O d ô v o d n e n i e :
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
V .............................................................dňa ..........................................................
(pečiatka) Predseda disciplinárnej komisie:
DOPORUČENE!
28
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : .........................................................
Spis. značka: ............
R O Z H O D N U T I E
o odpustení disciplinárneho opatrenia dočasného vylúčenia alebo odňatia
povolenia
....................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán prvého stupňa v ..................................................................................
.................................................................................dňa ............................................................
v disciplinárnej veci proti:..........................................................................................................
pre previnenie .............................................................................................................................
na svojom zasadnutí vyniesol toto
r o z h o d n u t i e :
Podľa § 9 disciplinárneho poriadku zväzu na základe žiadosti
...................................................................................nar.:........................................................
bytom ......................................................................................................................................
sa vyslovuje, že sa mu odpúšťa zvyšok disciplinárneho opatrenia dočasného vylúčenia zo zväzu,
/odňatia povolenia/,ktoré mu uložil disciplinárny orgán dňa
............................................................................................................
O d ô v o d n e n i e :
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
V .............................................................dňa ..........................................................
(pečiatka) Predseda disciplinárnej . komisie:
DOPORUČENE!
29
Slovenský rybársky zväz, ZO SRZ : ........................................................
Spis. značka: ................
Pán
............................................
P R E D V O L A N I E
disciplinárne stíhaného
...................................................................................................................................................
ako disciplinárny orgán prvého stupňa v ..................................................................................
.................................................................................dňa ............................................................
v disciplinárnej veci pre previnenie ...........................................................................................
predvoláva Vás na disciplinárne rokovanie, ktoré sa bude konať
dňa .........................................o .......................................hod.
v miestnosti miestnej (mestskej) organizácie SRZ v ..................................................................
ul...............................................................č. d. ............................
Oznamujeme Vám, že disciplinárny orgán začal proti Vám disciplinárne konanie pre previnenie,
ktorého ste sa mali dopustiť tým, že ..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
V prípade, že sa na určený termín disciplinárneho rokovania odmietnete dostaviť, alebo bez
dostatočného ospravedlnenia sa ho nezúčastníte, disciplinárny orgán predmetnú vec prerokuje a
rozhodne o nej aj vo Vašej neprítomnosti.
V .............................................................dňa ..........................................................
(pečiatka) Predseda disciplinárnej komisie:
DOPORUČENE!
30
Príloha č.2
k Disciplinárnemu poriadku SRZ
I N F O R M Á C I A
o rozlišovaní foriem a stupňov porušenia predpisov o rybárstve
Disciplinárne previnenie
Prečin pytliactva
Priestupok
1. Čo sa rozumie disciplinárnym previnením pri love rýb
Ak člen Slovenského rybárskeho zväzu neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva , tým že
loví ryby bez povolenia alebo zakázaným spôsobom, poruší pri love rýb úmyselne alebo vedome
rybárske predpisy alebo zásady riadneho výkonu rybárskeho práva alebo ustanovenia rybárskeho
poriadku SRZ alebo ustanovenia miestneho rybárskeho poriadku dopustí sa disciplinárneho
previnenia.
Disciplinárneho previnenia sa môže dopustiť len člen Slovenského rybárskeho zväzu.
2. Čo sa rozumie prečinom pytliactva
Trestného činu pytliactva sa podľa § 310 Trestného zákona v platnom znení dopustí osoba / aj člen
SRZ/, ktorá neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví ryby v čase
ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba prevedie ryby
neoprávnene ulovené alebo nájdené.
Neoprávneným zásahom do výkonu rybárskeho práva je lov rýb bez povolenia na rybolov a bez
rybárskeho lístka.
Lov rýb v dobe ochrany sa posudzuje ako porušenie ustanovení §§ 11 –12 zákona o rybárstve
Lov rýb zakázaným spôsobom sa posudzuje najmä ako porušenie zákazu lovu rýb spôsobmi
uvedenými v §§ 13 – 17 zákona o rybárstve.
3. Čo sa rozumie priestupkom
Priestupku sa podľa § 41 zákona o rybárstve dopustí ten kto nestrpí vstup na pobrežné pozemky
v nevyhnutnej miere, nestrpí na pobrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru a kto pri
povodniach zabraňuje návratu rýb do vodného toku.
31
Príloha č.3
k Disciplinárnemu poriadku SRZ
POSUDZOVANIE DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ A UKLADANIE
DISCIPLINÁRNYCH OPATRENÍ ZA PORUŚOVANIE PREDPISOV A ZÁSAD
VÝKONU RYBÁRSKEHO PRÁVA
Účelom tejto prílohy je najmä zjednotenie disciplinárnej praxe, zlepšenie stavu a úrovne dodržiavania
rybárskych predpisov, disciplíny a etiky pri výkone rybolovu vo zväzových rybárskych revíroch,
ochrana rybárstva pred porušovateľmi zásad riadneho výkonu rybárskeho práva, zabraňovanie im
v ďalšom porušovaní rybárskych predpisov a tým výchovne pôsobenie na ostatných členov nášho
zväzu.
V prípadoch zisteného a preukázaného porušenia rybárskych predpisov pri výkone rybárskeho práva,
t.j. zákona , vyhlášky, rybárskeho poriadku SRZ alebo miestneho rybárskeho poriadku členmi SRZ,
disciplinárne orgány za zistené previnenia podľa § 8 Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ
môžu uložiť v disciplinárnom konaní za taxatívne vymenované previnenia (v tejto prílohe) len to
z disciplinárnych opatrení , ktoré je uvedené pri príslušnom druhu previnenia.
Uvedené disciplinárne opatrenia sú pre disciplinárne komisie záväzné.
Za ostatné druhy previnení, ktoré nie sú uvedené v prílohe, môžu disciplinárne komisie uložiť aj iný
druh disciplinárneho opatrenia v zmysle § 8 ods. 2 Stanov SRZ a § 4 ods.2 Disciplinárneho priadku
SRZ.
Prečiny pytliactva podľa § 310 Trestného zákona
Spôsoby lovu uvedené pod bodmi 1 až 35 sa považujú za trestný čin pytliactva
I. Neoprávnený zásah do výkonu rybárskeho práva
1.
Lov rýb bez platného povolenia na rybolov, a)komisia predloží vec výboru ZO
lov rýb bez platného rybárskeho lístka SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
( § 10 ods.1 zákona) b)dočasné vylúčenie z členstva na
dobu 3 rokov
II. Lov rýb v čase ich ochrany
2.
Lov rýb v čase ich ochrany, a) komisia preloží vec výboru ZO
(§ 11 zákona, všeobecný zákaz) SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
lov rýb v čase individuálnej ochrany b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu
(§ 12 písm a) zákona) 3 rokov
32
3.
Lov rýb mimo ustanoveného denného
času lovu rýb,
( § 12 písm. b) zákona)
privlastnenie si rýb nedosahujúcich
najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet
( § 12 písm c) zákona)
začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a a) peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti b)nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
ulovených rýb
( § 12 písm. d) zákona)
III. Zakázané spôsoby lovu
(pre všetky vody)
4.
Používanie výbušných, otravných, alebo komisia predloží vec výboru ZO SRZ
omamných látok na lov rýb, používanie s návrhom na trvalé vylúčenie
elektrického prúdu na lov rýb
( § 13 ods.1, písm. a),b) zákona)
5.
Používanie harpún, bodcov a udíc bez prútov a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ
na lov rýb, strieľanie rýb, lovenie rýb pod ľadom, s návrhom na trvalé vylúčenie
podsekávanie udicou, lov rýb na šnúry, do ôk a do b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3
rúk rokov
(§ 13 ods.1 písm. a zákona)
6.
Lov rýb v noci za pomoci svetla, zbieranie ikier, a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ
používanie lapadiel, čereňov s plochou väčšou s návrhom na trvalé vylúčenie
ako 1 m2,vrší, košov b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu
(§ 13 ods.1 písm.b) zákona) až 3 rokov
c) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk
7.
Lov rýb v rybovode a vo vyznačenom úseku a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ
nad ním a pod ním, používanie akéhokoľvek s návrhom na trvalé vylúčenie
stáleho zariadenia alebo siete na lov rýb, b)dočasné vylúčenie z členstva na dobu
zabrańovanie ťahu rýb proti vode, lov rýb na až 3 rokov
miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych
situáciách, lov rýb zhromaždených v čase neresu c) peňažná pokuta 1 000 až 10 000 Sk
a na zimoviskách
(§ 13 ods.1 písm b,c) zákona)
33
8.
Lov rýb vypustením, odrezaním alebo odčerpaním a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ
vody s návrhom na trvalé vylúčenie
(§ 13 ods.1 písm d) zákona) b)dočasné vylúčenie z členstva na dobu
až 3 rokov
c) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk
9.
Lov rýb pri vodohospodárskych stavbách peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
v tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa
hrádze alebo hate, od objektov vodných
elektrární, čerpacích staníc, od technických
zariadení, odvodňovacích a závlahových
kanálov a plavebných komôr, lov rýb z
plavidiel a plávajúcich technických zariadení
v plavebných komorách, z cestných a
železničných mostov, z lávok pre peších,
v biokoridoroch
(§13 ods.1 písm e) zákona)
10.
Lov rýb na zaplavených pozemkoch pri a)dočasné vylúčenie z členstva na dobu
povodniach, zabraňovanie rybám vrátiť sa až 3 roky
do rybárskeho revíru b) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk
(§ 13 ods.1 písm.f) zákona)
IV. Zakázané spôsoby lovu v pstruhových vodách
11.
Lov rýb viac ako jednou udicou
(§14 písm.a) zákona) a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
12.
Použitie živej nástrahovej rybky pri love
(§14 písm.b) zákona) a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
13.
Použitie inej ako umelej mušky v počte
väčšom ako 3 pri love, a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§14 písm.c) zákona) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
14.
Použitie viac ako jedného háčika pri love
na mŕtvu rybku a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§14 písm.d) zákona) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
34
15.
Lov na plávanú a položenú,
(§14 písm.e) zákona) a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
16.
Použitie viac ako jednej nástrahy pri love,
(§14 písm.f) zákona) a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
17.
Použitie červov a hmyzu vo všetkých
vývojových štádiách ako nástrah pri love a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§14 písm.g) zákona) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
18.
Lov viac ako tri dni v týždni
(§14 písm.h) zákona) a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
V. Zakázané spôsoby lovu v lipňových vodách
19.
Lov viac ako jednou udicou
(§15 písm.a) zákona) a)peňažná pokuta 1 000 až 5 000 Sk
b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
20.
Použitie živej rybky ako nástrahy
(§15 písm.b) zákona) a)peňažná pokuta 1 000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
21.
Použitie iných ako umelých mušiek
v počte väčšom ako tri a použitie a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
ako muškárskeho náradia pri love b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
(§15 písm.c) zákona)
22.
Lov na mŕtvu rybku alebo na prívlač
od 1.júna do 31.októbra a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§15 písm.d) zákona) c) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
23.
Použitie iných ako nástrah rastlinného
pôvodu pri love na plávanú a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§15 písm.e) zákona b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
24.
Lov rýb na položenú
(§15 písm.f) zákona) a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
35
25.
Požitie hmyzu vo všetkých vývojových
štádiách, červov všetkých druhov, ryže, a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
tarhone, krúpov a všetkých napodobenín b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
ikier ako nástrah pri love
(§15 písm.g) zákona)
26.
Lov viac ako päť dní v týždni
(§15 písm.h) zákona) a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
VI. Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách
27.
Lov na viac ako dve udice
(§16 písm.a) zákona) a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
28.
Lov na viac ako dva nadväzce
na jednej udici opatrené jednoduchým a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
háčikom, lov na viac ako jeden nadväzec b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom
a lov na viac ako tri mušky pri love s muškárskou
udicou
(§16 písm.b) zákona)
29.
Lov na rybku prinesenú z iného revíru
(§16 písmc) zákona) a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
30.
Lov na rybku alebo prívlač od 1.februára do
15.júna a)peňažná pokuta 1000 až 5000Sk
(§16 písm.d) zákona) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
31.
Použitie viac ako jednej udice s viac ako jednou
návnadou pri love na prívlač a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§16 písm.e) zákona) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
32.
Lov v čase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia
(16 písm.f) zákona) a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
36
VII. Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky
33.
Použitie živej rybky ako nástrahy pri love
(§17 písm.a) zákona) a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
34.
Lov hlavátky inak než prívlačou na umelé
nástrahy, mŕtvu rybku alebo muškárením a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§17 písm. b) zákona) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
35.
Ponechanie si viac ako jednej ulovenej
hlavátky v jednom kalendárnom roku a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§ 17 písm.c) zákona) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
VIII. Porušovanie zásad riadneho výkonu rybárskeho práva
36.
Lov ostatných vodných organizmov v
čase ochrany a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§ 11 vyhlášky) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
37.
Lov rýb na plávanú a položenú v rozpore peňažná pokuta 1000 -5000 Sk
s § 17 ods. 4 vyhlášky
( neprítomnosť loviaceho na lovnom mieste)
38.
Nedodržanie spôsobu zaobchádzania s rybami
a ostatnými vodnými organizmami a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
ulovenými v čase ochrany, alebo poranenými b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
(§14 ods.14 vyhlášky)
39.
Porušenie zásad ochrany prírody znečistením a) peňažná pokuta 1000 až 5000Sk
brehov a okolia, prípadne iné zásahy do prírodného b) verejné pokarhanie na členskej
prostredia schôdzi
(zákon o ochrane prírody a krajiny)
40.
Pri výkone kontroly rybolovu a)komisia predloží vec výboru ZO SRZ
použitie násilia s návrhom na trvalé vylúčenie
vyhrážanie sa usmrtením b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov
vyhrážanie sa ublížením na zdraví
spôsobením škody veľkého rozsahu
členovi rybárskej stráže
hrubé urazenie alebo ohovorenie
člena rybárskej stráže
( § 323-325 Trestného zákona)
37
41.
Neumožnenie rybárskej stráži vykonať kontrolu a)komisia predloží vec výboru ZO SRZ
úlovku i v osobných veciach a osobných s návrhom na trvalé vylúčenie
dopravných prostriedkoch b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov
(§ 23 ods.1 písm. d) zákona)
42.
Neuposlúchnutie výzvy, pokynu, príkazu a a)komisia predloží vec výboru ZO SRZ
požiadavky člena rybárskej stráže, odmietnutie s návrhom na trvalé vylúčenie
strpieť výkon oprávnenia člena rybárskej stráže b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov
(§23 ods.3 zákona)
43.
Zavážanie a zanášanie návnad a nástrah
a lov rýb z malých plavidiel na rybárskych a)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
revíroch s rozlohou menšou ako 10 ha b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
a na tečúcich vodách, na ktorých nie je
takýto lov povolený.
44.
Použitie sonaru počas lovu rýb.
(§ 17 odst.10 vyhlášky) a)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
45.
Nesplnenie si povinnosti sprevádzajúcej a)odňatie povolenia na príslušný rok
osoby podľa § 14 odst. 6 a 7 vyhlášky b)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
46.
Privlastnenie si rýb nad povolený počet a hmotnosť
(§14 ods.9 vyhlášky) a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
47.
Vyhradzovanie si miesta k lovu rýb
(§ 14 odst. 10 vyhlášky) a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
48.
Nevyhovujúce prechovávanie rýb v živom
stave a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
(§ 14 odst.11 vyhlášky) b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
49.
Nevyhovujúce prechovávanie usmrtenej a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
ryby, u ktorej nie je možné zistiť jej b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
lovnú mieru.
(§ 14 odst.12 vyhlášky)
50.
Nekompletnosť povinnej výbavy-meradlo, a)peňažná pokuta 1000 až 3 000 Sk
uvoľňovač háčikov a podberák.
(§ 14 odst. 15 vyhlášky)

Späť