Mestská konferencia

Mestská konferencia

  Vážení kolegovia rybári,

vzhľadom epidemiologickú situáciu je potrebné zvážiť konanie členských schôdzí/mestských konferencií v súlade s § 14 ods. 2 Stanov SRZ. Podľa Uznesenia Rady SRZ č. 6/2021 bola lehota na konanie členských schôdzí/mestských konferencií predĺžená do 30.09.2021.

Pri usporadúvaní členských schôdzí/mestských konferencií je potrebné sa riadiť aktuálne platnými opatreniami, ktoré vyplývajú z regionálneho COVID automatu. 

 

 V súlade s aktuálne platnými opatreniami sa na hromadných podujatiach môžu zúčastniť  osoby, ktoré sú buď:

  • plne očkované, (14 dní od aplikácie druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19,
  • alebo sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (v prípade PCR a LAMP testu nie starší ako 72 hodín, v prípade Antigénového testu nie starší ako 48 hodín)
  • alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Pozvánky na členské schôdze jednotlivých obvodov s dátumom a miestom konania nájdete v jednotlivých podsekciách Obvodov.  

Výbor Mso SRZ Dunajská Streda doporučil jednotlivým obvodom organizovať členské schôdze v exterieri, napr. počas organizovaných brigád (proti šíreniu ochorenia), alebo podľa možností, nakoľko kultúrne domy a podpobné miesta sú väčšinou obsadené dopredu. Na mestskú konferenciu každý obvod určí 3 delegátov.

Termín konania mestskej konferencie: 30.09.2021, o 17,00 hod. , miesto konania: Rybársky dom v Dunajskej Strede.

 Program konferencie:

1.Otvorenie

2.Odsúhlasenie programu

3.Voľba pracovného predsedníctva

4.Voľba mandátovej, návrhovej komisie

5.Kontrola plnenia uznesenia

6.Správa mandátovej komisie

7.Správa predsedu MsO o činnosti organizácie za rok 2020, plán hlavných úloh na 2021

8.Správa o finančnom hospodárení v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

9.Správa RS a DK za rok 2020

10.Správa kontrolnej komisie

11.Diskusia

12.Návrh na uznesenie

13.Záver

Späť