Miestny rybársky poriadok

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

Platný od 01.01.2015

 

S L O V E N S K Ý     R Y B Á R S K Y     Z V Ä Z

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA DUNAJSKÁ STREDA

929 01 Dunajská Streda, Gabčíkovská cesta 673/5, P.O.Box 12,

tel./Fax: 031/552 6000,

Web.stránka:www.srz-ds.sk

Email: info@srz-ds.sk

 

Stránkové dni: Utorok a Piatok od 8:00 do 12:00 hod.

V mesiaci január aj  v sobotu od 8:00 do 10:00 hod.

 

 

Miestny rybársky poriadok upravuje výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v revíroch Mestskej organizácie Dunajská Streda v súlade zo zákonom NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a vykonávacou  vyhláškou  MŽP SR č. 185/2006 Z.z.  zo dňa 17.03.2006,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.

 

MsO SRZ Dunajská Streda

Január 2015

 

Rybársky poriadok

Platný od 01.01.2015 až do odvolania

 

 

Článok I.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

MsO – SRZ v Dunajskej Strede na zabezpečenie výkonu rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v revíroch obhospodarovaných MsO – SRZ v Dunajskej Strede, v súlade so zákonom NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve (ďalej len zákon) a vykonávacou vyhláškou MŽP SR č.185/2006 Z.z. zo dňa 17.03.2006 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve vydáva tento Miestny rybársky poriadok.   

 

Článok II.

 

ROZSAH PLATNOSTI MIESTNEHO POVOLENIA

 

Tento rybársky poriadok upravuje podmienky výkonu rybárskeho práva na revíroch v MsO – SRZ Dunajská Streda. Držiteľ povolenia miestneho, alebo celozväzového na MPV vydaného MsO – SRZ Dunajská Streda, je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých revíroch uvedených v tomto poriadku. Loviaci je povinný sa riadiť zákonom, vyhláškou a týmto rybárskym poriadkom. 

 

 

 

Článok III.

 

ZLOŽENIE MsO – SRZ DUNAJSKÁ STREDA

 

MsO – SRZ Dunajská Streda zostáva z V. obvodov:

I. obvod:         Dunajská Streda

II. obvod:        Gabčíkovo

III. obvod:       Jahodná

IV. obvod:       Michal na Ostrove

V. obvod:        Nový Život – Eliášovce.

Každý obvod má svoje vedenie.

 

Článok IV.

 

 

§ 3

Rybárske revíry

 

(1) Rybársky revír je ministerstvom určená hranicami vymedzená vodná plocha.

 

 

 

 

 

 

RYBÁRSKE REVÍRY MsO-SRZ DUNAJSKÁ STREDA

 

číslo revíru      názov revíru

I. obvod Dunajská Streda

 

2-3890-1-1      Štrkovisko - Polcestie

2-4140-1-1      Štrkovisko - Veľké Blahovo

2-3590-1-1      Štrkovisko – Lesné Kračany

2-3400-1-1      Štrkovisko – Jastrabie Kračany

2-4180-1-1      Štrkovisko - Vieska

2-2970-1-1      Štrkovisko – Blažov (neprístupný revír)  –  01.VI.

2-3850-1-1      Štrkovisko -  Padáň

 

II. obvod Gabčíkovo

 

2-3000-1-1      Štrkovisko – Böki - Gabčíkovo

2-2850-1-1      Štrkovisko - Antónia

2-3720-1-1            Štrkovisko – Mógol

2-2930-1-1      Štrkovisko – Bendő č. 1 ...............   – ZV  -  01.VI.

2-2940-1-1      Štrkovisko -  Bendő č. 2 (neprístupný revír)- 01.VI.

2-0900-1-1      Štrkovisko – Jazero Varjas č. 1 ...........     –   01.VI.

2-0910-1-1      Štrkovisko – Jazero Varjas č. 2 ...........     -    01.VI.

2-0920-1-1      Štrkovisko – Jazero Veľký les  ...........     -    01.VI.

2-3620-1-1      Štrkovisko – Magla - Vrakúň

2-3310-1-1      Štrkovisko – Horný Bar

 

III. obvod Jahodná

 

2-3360-1-1            Štrkovisko – Jahodná č. 1

2-3370-1-1      Štrkovisko – Jahodná č. 2

2-3380-1-1      Štrkovisko - Jahodná č. 3

2-3390-1-1      Štrkovisko - Jahodná č. 4

2-4230-1-1      Štrkovisko - Vydrany

2-4090-1-1      Štrkovisko – Trhová Hradská

2-3780-1-1      Štrkovisko – Ohrady č. 1-2

 

IV. obvod Michal na Ostrove

 

2-3680-1-1      Štrkovisko – Michal na Ostrove Kolónia

2-3080-1-1      Štrkovisko – Čečínska Potôň

2-3820-1-1      Štrkovisko – Orechová Potôň č. 1

2-3830-1-1      Štrkovisko -  Orechová Potôň č. 2

2-2230-1-1      Rašelinisko – H. Potôň Lúky č. 1-2 .......... -  01.VI.

2-2240-1-1      Rašelinisko – H. Potôň Lúky č.    3 ......... –  01.VI.

2-3050-1-1      Štrkovisko -  Čáky

2-3280-1-1            Štrkovisko -  Holice

..................      Štrkovisko – Holice – Csentőfa ............... -   01.VI.

 

V. obvod Eliášovce – Nový Život

 

2-3250-1-1      Štrkovisko – Eliášovce - Krčma

2-2900-1-1      Štrkovisko - Bartus

2-4220-1-1      Štrkovisko - Vitéň

2-2920-1-1      Štrkovisko – Bellova Ves

Ostatné

 

2-1950-1-1      Odstavené rameno MD – Trstice ...... – ZV. – 01.VI.

2-1040-1-1            Klátovské rameno č.2 - NPR

2-5690-1-1      Žitnoostrovské kanály č. 3 ............. -    ZV.

2-1210-1-1      Malý Dunaj č. 3 ............................... -  ZV.

 

Poznámka:

-ZV.    - lov povolený aj so zväzovým povolením na kaprové vody

-01.VI.            - lov povolený od 01. júna do 15. marca v rokoch 2015 - 2017.

-          na revíroch č. 2-5690-1-1 a 2-1210-1-1 je povolený celoročný lov rýb,

-          Na ostatných revíroch ( bez označenia ) je lov kapra povolený podľa udelenej výnimky od 15. mája s dodržaním ochrannej doby lovu ostatných druhov rýb.

 

 

2-1040-1-1   Klátovské rameno č.2

národná prírodná rezervácia(NPR 5. stupňa)

 

Všeobecný zákaz rybolovu!!

 

Výnimky zo zákazu sú udelené osobitne a platia od 01. júla v roku.

 

Úsek revíru: od ústia Dolnobarského kanála (pred obcou Topoľníky) po pramene.

 

 

 

2-5690-1-1   Žitnoostrovské kanály č. 3

 

Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov:

- Trstená na Ostrove – Vrakúň, Vrakúň – Šarkan, Dobrohošť – Šarkan, Gabčíkovo – Topoľovec, Šuľany – Jurová, Trstená na Ostrove – Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Dunajská Streda-Komárno pri obci Dolný Bar po vyústenie z Dunaja. Čilizský potok od cestného mosta Pataš po pramene a Lehnický kanál s prítokmi.

 

 

 

2-1210-1-1     Malý Dunaj č. 3

 

Úsek revíru:

- čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice – Trhová Hradská,  po stavidlo v obci Tomášikovo, pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda.

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ REVÍRY

 

Za súťažné revíry MsO – SRZ Dunajská Streda sú zaradené:

I. obvod:         Dunajská Streda – jazero Polcestie

II. obvod:        Gabčíkovo – jazero Bök  (Antónia)

III. obvod:       Jahodná – jazero Veľký rybník č.4

IV. obvod:       Michal na Ostrove – jazero Kolónia

V. obvod:        Nový Život – Eliášovce, jazero Bartus.

 

 

 

DETSKÉ PRETEKY

 

Detské preteky s účasťou od 8 do 15 rokov

III. obvod:       Trhová Hradská revír č.:  2.4090-1-1

 

 

BRIGÁDY

 

Podľa stanov SRZ každý člen SRZ od 15  do 70 rokov je povinný odpracovať ročne minimálne 10  brigádnických hodín podľa pokynov MsO, kde je registrovaným členom.

Člen na brigádu sa môže záväzne prihlásiť vo svojom obvode. Brigády  organizuje podľa potreby každý obvod samostatne a zabezpečí dostupnú informáciu o konaní brigád na svojich revíroch (oznamovacie tabule ,  internet MsO DS, informácie vyhlásením rozhlasom Mestským alebo Obecných  úradov a pod.). Zodpovedný sú predsedovia obvodov.

Za neúčasť na brigádach (10 odpracovaných hodín), prípadne za neospravedlnenie sa platí príspevok na zarybnenie v sume 20,- €.  Brigáda je uznaná iba v tom prípade, kedy člen má v členskej knižke pečiatku s podpisom  na príslušný rok.

 

Od  brigád sú oslobodení :

- deti do 15 rokov, ženy, členovia nad 70 rokov, členovia RS   MsO SRZ DS a pomocníci  z PZ SR, členovia reprezentačného družstva MsO SRZ DS ktorí sú v tom roku na súpise, celo invalidný členovia s preukazom ZŤP, funkcionári  MsO SRZ DS aj z jednotlivých obvodov.

Aj tieto osoby z vlastnej iniciatívy sa môžu zúčastniť na brigádach.   

 

                                          

                                                  

Práva a povinnosti členov zväzu

(Stanovy SRZ §6 s platnosťou od dec.2003)

 

1.      Práva členov zväzu:

a)      voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ,

b)      zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu prostredníctvom volených zástupcov,

c)      podávať návrhy, podnety a sťažnosti, obracať sa s dopytmi na zväzové orgány,

d)      člen má právo byť informovaný o činnosti ZO a vyšších orgánoch zväzu,

e)      zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách, ktoré organizuje zväz a jeho organizačné zložky,

f)       žiadať o preskúmanie rozhodnutia orgánu ZO, dotýkajúceho sa jeho osoby, vyšším orgánom zväzu,

g)      na rozdiel z majetku len pri zániku SRZ likvidáciou, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ.

2.      Povinnosti členov zväzu:

a)      platiť členské príspevky najneskôr do 31.03. bežného roka (§10 bod 1 c Stanovy SRZ),

b)      zúčastňovať sa na členských schôdzach, školeniach, aktívoch, prednáškach a iných akciách organizovaných základnou organizáciou,

c)      riadiť sa stanovami zväzu a plniť úlohy uložené zväzovými orgánmi,

d)      dodržiavať zákony, rybárske poriadky a všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva,

e)      chrániť zväzový a vlastný majetok organizácie, ako i iný majetok zverený do dočasného užívania,

f)       aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu,

g)      zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení vo zväzových orgánoch,

h)      angažovať sa za plnenie úloh zväzu a jeho organizačných zložiek,

i)        odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou ZO SRZ, (10 hod.),

j)        pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na lov rýb, členský preukaz s fotografiou a umožniť kontrolu rybárskeho náradia, nádrží na ryby, úlovkov a plavidiel a pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu pytliactva umožniť prehľadanie dopravného prostriedku a obsahu vakov a tašiek. Člen má povinnosť túto kontrolu umožniť rybárskej stráži aj pri ukončení lovu a odchode z miesta lovu.

k)      Držiteľ povolenia odovzdáva vyplnený sumarizovaný záznam úlovkov do 15 Januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti  užíteľovi revíru ktorý ho vydal.

Ak držiteľ povolenia neplní záväzné povinnosti podľa bodu 2. tak na základe rozhodnutia predsedníctva výboru  sa môže udeliť finančná  sankcia alebo zastavenie členstva podľa § 14 bod 16 Vyhlášky.     

                   l)   Osoby, ktoré zistia akékoľvek protiprávne konanie alebo nezákonnú činnosť

                        v oblasti rybárstva, sú povinní to neodkladne hlásiť príslušným  orgánom

                        (ZO MsO SRZ Dunajská Streda,  alebo polícia č.tel.:158).

                  m)  Dodržiavať aktuálne pokyny uvedené na vývesných tabuliachpri revíroch     

                         alebo  aj  na web. stránke: www.srz-ds.sk

 

 

 

Článok V.

 

PODMIENKY LOVU RÝB

 

Lov rýb v rybárskych revíroch (podľa niektorého ustanovenia § 10 zákona)

1.      Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

2.      Rybársky lístok vydáva príslušný obecný, alebo mestský úrad ako:

a)      trojročný,

b)      ročný,

c)      mesačný,

d)      týždenný.

3.      Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

4.      Povolenie na rybolov, na základe platného rybárskeho lístka vydáva užívateľ revíru(MsO – SRZ Dunajská Streda)..

5.      Súčasťou povolenia na rybolov je záznam o dochádzke k vodea úlovkoch (ďalej len záznam).

6.      Osoba, ktorá loví ryby je povinná mať počas lovu pri sebe doklady uvedené v bode č. 1, 4 a 5, a členský preukaz s fotografiou rybára. Pri kontrole na požiadanie predložiť verejným činiteľom, ktoré sú oprávnené zákonom na také kontroly.

7.      Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

8.      Držiteľ povolenia odovzdáva vyplnený a sumarizovaný záznam po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal, najneskôr do 15 januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.      Pri love musia loviaci medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej 3 metre, ak sa nedohodnú vzájomne na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou treba dodržiavať medzi jednotlivými loviacimi vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú vzájomne na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom  vyhradzovať a tak dopredu obsadiť.

10.  Loviaci rybári sú zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva rovnako i po jeho ukončení. Odpadky sú povinný uložiť  do vriec a po skončení lovu odniesť so sebou.   

11.  Súčasťou základnej povinnej výbavy loviaceho jemierka potrebná na zistenie dĺžky úlovkov, uvoľňovač háčikov a podberák.

12.  Ako nástrahové rybky sa môžu používať len také druhy, ktoré nie sú chránené a ktorých lov nie je viazaný najmenšou lovnou mierou. Ryby, ktorých lov v revíre je viazaný najmenšou dĺžkou, môžu sa používať ako nástrahové len vtedy ak dosahujú predpísanú najmenšiu dĺžku.

Nástrahové rybky, ktorých lov nie je viazaný najmenšou lovnou mierou, môžu sa loviť ručnými čereňmi s plochou najviac 1 m2, .  Lov nástrahových rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.

Ulovené nástrahové ryby  sa započítavajú  do úlovkov.

13.  Lov rýb je povolený najviac s dvomi prútmi (bič sa považuje tiež za prút), každý môže byť vybavený najviac dvomi náväzcami a jednoduchými háčikmi. Pri love na dvojháčik, prípadne na trojháčik sa môže používať len jeden náväzec. Pri love s prívlačou sa môže používať len jeden prút.

14.  Pri mimoriadnych situáciách loviaci je povinný podľa zákona bezodkladne informovať o podozrení o zhoršení kvality vody,  alebo v prípade úhynu rýb zistené skutočnosti štátnej inšpekcii životného prostredia SR a MsO – SRZ Dunajská Streda.

15.  Na všetkých revíroch MsO-SRZ Dunajská Streda  zákaz privlastnenia označených kaprov (s vysačkami na hrbte).  Ulovené generačné kapre nad 70 cm a pleskáča vysokého nad 60 cm sa musia pustiť naspäť do vody podľa rozhodnutia (uznesenie  Konferencie).

 

 

 

Článok VI.

 

 

ZÁKAZY

 

1.      Vo vodách kaprových je zakázané  lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája vrátane.  To neplatí v čase od 1. mája do 15. mája ak užívateľ uskutoční rybárske preteky.

2.      Zákaz lovu rýb sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom.

3.      V prípade, že MsO – SRZ Dunajská Streda požiada o výnimku na skorší lov kaprov na revíroch, ktoré sú súčasťou takého povolenia, udelená výnimka príslušného ministerstva SR sa vzťahuje na všetkých držiteľov povolení, vydaných MsO – SRZ Dunajská Streda.

4.      Je zakázané loviť spôsobom:

a)      používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, šnúry, vlasce bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ľadom, loviť ich na šnúry a udicou podsekávaným spôsobom, do rúk a do ôk,

b)      zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci, za pomoci svetla, používať lapadlá, vrše, koše a podobne, loviť ryby v rybovode, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb, alebo siete ťahajúce, vrhacie, žiabrovky, ručné čerene okrem povolených rozmerov, nadrozmerné siete a zabraňovať nimi ťah rýb vo vode,

c)      loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,

d)      loviť ryby vypustením, odrazením, alebo odčerpaním vody,

e)      loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách, v úseku tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze, alebo hate, od objektov vodných elektrárni, z cestných a železničných mostov,

f)       loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodní a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru.

g)      Loviť ryby z cestných alebo železničných mostov,  z plavidiel a z plávajúcich technických zariadení. Lov rýb z člnov, vrátane zavážania,  zanášania návnad a nástrah na všetkých uzavretých revíroch MsO-SRZ  Dunajská Streda.

Rybár nesmie obmedzovať a rušiť iných loviacich pri výkone rybárskeho práva.      

 

5.      V kaprových vodách je zakázané:

a)      loviť na viac ako dve udice,

b)      loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom,

c)      loviť na rybku prinesenú z iného revíru,

d)      loviť na rybku alebo prívlač od 1.februára do 15.júna vrátane.

e)      pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,

f)       loviť v čase po uplynutí jednej hodiny po západe slnka bez osvetlenia miesta lovu, (stanovište rybára),

g)      loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb okrem, lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,

h)      loviť ryby mimo ustanoveného denného času lovu rýb,

i)        privlastniť si ryby neobsahujúce najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet,

j)       začať lov bez zapísania dátumu, miesta lovu, číslo a názov revíru a skončiť lov bez zapísania (alebo vyškrtania prázdneho miesta) počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu,

k)      pri vysadzovaní rýb pri zarybňovaní násadou dosahujúcou najmenšiu lovnú mieru, vysadzované druhy rýb nie je možné loviť minimálne  14 dní odo dňa ich vysadenia (Dátum vysadenia násady ako aj dátum začiatku opätovného lovu rýb je organizácia povinná oznámiť vývesnými tabuľami.).

 

 

   

Prísny zákaz!

 

 

1.      Kúpať sa v rybníkoch.

2.      Umývať motorové vozidlá v prírode pri vodách.

3.      Parkovať s motorovým vozidlom v tesnej blízkosti jazier a tečúcich vôd. Loviaci musí rešpektovať vlastnícke a užívacie práva tým, že nebude vchádzať s motorovými vozidlami na pozemky mimo spevnených alebo na to určených ciest a vyhradených parkovísk a na nich parkovať .  

 

 

Článok VII.

 

Denné doby lovu na vodách kaprových:

 

MESIAC

DOBA LOVU

Január, Február

od 7:00 do 17:00

Marec, Apríl

od 5:00 do 21:00

Máj, Jún, Október

od 4:00 do 24:00

Júl, August, September

od 0:00 do 24:00

November, December

od 7:00 do 20:00

 

 

 

 

Lovné miery,  čas individuálnej ochrany rýb –

zákonom chránená doba živočíchov

 

Dĺžka tela pri rybách sa meria od predného konca hlavy až ku koncu najzadnejšej časti chvostovej plutvy. Čas ochrany sa počíta vrátane  prvého a posledného dňa.

Na všetkých kaprových vodách s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb v zmysle §10 Vykonávacej vyhlášky.

 

 

 

   DRUH RÝB

 

LOVNá Dĺžka

cm

Čas individuálnej ochrany rýb

Boleň dravý

40

od 15.3. do 31.5.

Hlavátka podunajská

70

od 1.1. do 31.10.

Jalec Hlavatý

20

lov povolený po celý rok.

Jalec maloústy

20

od 15.3. do 31.5.

Jalec tmavý

20

od 15.3. do 31.5.

Jeseter malý

45

od 15.3. do 31.5.

Kapor rybničný

Od 40- do 70

od 15.3. do 31.5.

Lieň sliznatý

40

od 15.3. do 31.5.

Lipeň tymianový

27

od 1.1. do 31.5.

Mieň sladkovodný

35

od 1.1. do 15.3.

Mrena severná

40

od 15.3. do 15.6.

Mrena škvrnitá

25

od 15.3. do 31.5.

Nosáľ sťahovavý

25

od 15.3. do 31.5.

Pleskáč sinný

20

od 15.3. do 31.5.

Pleskáč tuponosý

20

od 15.3. do 31.5.

Pleskáč vysoký

Od 30- do 60

od 15.3. do 31.5.

Podustva severná

30

od 15.3. do 31.5.

Pstruh dúhový

25

od 1.1. do 15.4.

Pstruh jazerný

45

od 1.9. do 15.4.

Pstruh potočný

25

od 1.9. do 15.4.

Sivoň potočný

25

od 1.10. do 15.4.

Sumec veľký

70

od 15.3. do 15.6.

Šťuka severná

60

od 1.1. do 15.6.

Zubáč veľkoústy

50

od 15.3. do 15.6.

Zubáč volžský

35

od 15.3. do 15.6.

Amur biely

60

lov povolený po celý rok

Sih maréna

25

od 1.9. do 31.12

Sih peleď

25

od 1.9. do 31.12

Tolstolobik

45

lov povolený po celý rok

Úhor európsky

45

Od 1.9. do30.11

Jeseter sibírsky

100

Lov povolený po celý rok

Veslonos

100

Lov povolený po celý rok

 

 

 

Druhy rýb bez času individuálnej ochrany

 

Celoročne je povolení loviť:

 

a)      belica dunajská

b)      belička európska

c)      červenica ostrobruchá

d)      hlaváč bieloplutvý

e)      hlaváč pásoplutvý

f)       hrebenačka fŕkaná

g)      hrúz škvrnitý

h)      karas striebristý

i)        ostriež zelenkavý

j)        ovsienka striebristá

k)      pleskáč zelenkavý

l)        plotica červenooká

m)    pĺž severný

n)      slnečnica pestrá

o)      sumček čierny

p)      sumček hnedý (americký)

q)      živorodka ostropiská

r)       živorodka pestrá

 

Celoročne chránené druhy rýb

 

            Slovenské pomenovanie         Stupeň ohrozenia        EUR/jedinec               

      blatniak tmavý                                               c                      663,87

      čík európsky                                      c                      663,87

hrebenačka pásavá                             b                      497,90-

hrúz fúzatý                                         c                      663,87

hrúz Kesslerov                                               c                      663,87

jeseter ruský (tok)                              c                      995,81

kapor sazan (divá forma)                  c                   1 327,75

karas zlatistý                                     c                      331,93

kolok veľký                                       c                      663,87

kolok vretenovitý                               b                      663,87

ploska pásavá                                     b                      265,55

plotica lesklá                                      b                      331,93

pĺž zlatistý - vrhovský                                    b                     663,87

šabľa krivočiara                                 b                      497,90

 

Stupne ohrozenia:a – ohrozené

                             b – veľmi ohrozené

                             c – kriticky ohrozené

 

 Na základe úplného znenia  zákona MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorým sa  vykonáva zákon č. 543/2002 NR SR v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia o ochrane prírody a krajiny hore uvedeným chráneným druhom rýb stanovilo spoločenskú hodnotu vyjadrenú v EUR na vyčíslenie škody v prípade úhynu, zabitia, privlastnenie a podobne.

 

 

 

Článok VIII.

 

Množstvo úlovkov a ich evidencia

 

 

(1)               Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.

 

(2)               Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch najviac

 

a)   dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, štuky severnej, sumca veľkého   alebo lieňa sliznatého,  prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,   

b)    štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, pstruhov,  podustvy severnej alebo  mreny severnej,  prípadne kombináciu týchto druhov, alebo

c)     taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.

 

(3)               Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu, bez ohľadu na jej hmotnosť.

 

(4)   Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

 

(5)               Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť.  Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b)  zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolóniek.     

 

(6)               Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia na rybolov.

 

(7)              Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, štuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denní úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia na rybolov.

 

(8)               Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.

 

(9)               Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.

 

(10)                      Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať, za neprítomnosti nevykonania rybolovu.

 

(11)                      Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach, alebo v obdobných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poranenie.

 

(12)                      Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil. Usmrtené  ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery.

 

(13)                      Ak  loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody, ani nechať  na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.

 

(14)                      Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby celoročne chránené  alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené – platí to aj pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzce  a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

 

(15)                      Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby,  uvoľňovač háčikov a podberák.

 

(16)                      Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal aj vtedy ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

 

                                       

Po vylovení a privlastnení prvej hospodársky cennej ryby (bod č.2) loviaci je povinný tento úlovok zapísať do záznamu o úlovkoch až potom môže pokračovať lov s udicou, prípadne čereňom.

    

V mesiacoch júl – august – september pri 24 hodinovom love, v prípade, že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24:00 hod. povinný zapísať ukončenie lovu zaznačením ostatných úlovkov. V prípade, že loviaci nemá žiadny úlovok zaznačí túto skutočnosť v zázname (vyškrtnutím), takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov.

Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru.

 

 

Pohmotnostnom prekročení stanoveného 7 kg limitu pre ostatné druhy rýb, ktoré si loviaci môže privlastniť, denný lov končí.

Platnosť každého kaprového povolenia (detského, miestneho, zväzového, zvláštneho a sezónneho) končí privlastnením si 50-ho kusa vyznačených druhov rýb.. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby.

 

 

PRIVLASTNENIE  RÝB:

 

Za privlastnenie rýb sa považuje aj uloženie úlovku do sieťky,  tašiek , nádrže na ryby, do plavidiel, alebo mimo vody odkiaľ bola vylovená, ako aj predĺženie času ktorá je nevyhnutná na okamžité vrátenie úlovku naspäť do vody. Výnimku na držanie ulovených  rýb v sieťke môže udeliť usporiadateľ rybárskych pretekov na dobu ukončenia pretekov, najviac na 24 hodín. 

Privlastnený úlovok sa nesmie pustiť naspäť do vody. Ani  v opačnom prípade loviaci sa nezbavuje od zákonnej zodpovednosti.

 

 

Spôsoby lovu rýb

 

(1)        Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke  vymedzenej plavákom.

(2)        Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskych prútov  s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy na miesto lovu a jej udržanie na dne alebo v jeho blízkosti.

(3)        Loviaci po skončení lovu rýb podľa odsekov 1 a 2  odstráni akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania.

(4)        Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 loviaci môže vykonávať len vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym prútom  okamžite manipulovať  a má ich pod dohľadom .

(5)        Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s  navijakom,  vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaním alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb pomocou, bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len  na pstruhových vodách a lipňových  vodách.

(6)        Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 cm  x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čerenom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.

(7)        Ak sa lov rýb vykonáva spôsobmi podľa odsekov 1,2,5 až 7, miesto lovu rýb musí byť po uplynutí jednej hodiny po západe slnka osvetlené. Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.

 

 

 

 

Článok IX.

 

Výňatky a citovania

zo zákona o rybárstve č. 139/02 Z.z. a vykonávacej Vyhlášky, z trestného zákona č. 253/01 Z.z. a § 181 d

 

 

Citovanie z novely trestného zákona:

- § 181            d          Pytliactvo

 

(1)   Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva, alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver, alebo ryby, alebo loví zver, alebo ryby v čase ich ochrany, alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva,  alebo na seba, alebo na iného prevedie zver, alebo ryby neoprávnene ulovené, alebo nájdené, potresce sa odňatím slobody až na dva roky, alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

 

(2)   Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov, alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1,

a)      hoci bol v posledných dvoch rokoch za taký čin odsúdený, alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,

b)      hromadne účinným, alebo zavrhnutiahodným spôsobom, alebo

c)      ako člen organizovanej skupiny.   

 

 

 

 

Citovanie zo zákona o rybárstve:

- § 1,    ods. 3  Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu, chov a lov rýb vo vodných

plochách s výmerou do 25 m2.

- § 4,    ods. 2 Rybárske právo patrí štátu.

ods. 3   Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu (SRZ) výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch.

- § 5     ods. 1  Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník

alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov.

- § 23   ods. 1  a) člen rybárskej stráže je oprávnený kontrolovať, či osoby loviace

ryby v rybárskych revíroch sú na lov oprávnené, prezerať im rybárske náradie, úlovky, plavidlá, nádrže na ryby, prehľadať dopravný prostriedok, obsah vakov a tašiek, pri podozreniach páchania trestného činu pytliactva,

e) člen rybárskej stráže je oprávnený použiť donucovacie prostriedky 

v nevyhnutných prípadoch,

g) člen rybárskej stráže je oprávnený požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,

ods. 3   Každý je povinný v rybárskom revíry uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže, alebo strpieť výkon jeho oprávnení.

 

Citovanie z trestného zákona 253/01 Z.z.:

- § 84   ods. 9  stráž prírody je verejným činiteľom ktorí vykonáva zvýšenú

trestnoprávnu ochranu (aj členovia štátnej správy a samosprávy, člen lesnej, vodnej, rybárskej, poľovníckej stráže, ...)

 

Ochrana verejného činiteľa je popísaná v § 155, 156, 157 trestného zákona.

Odopretie výzvy, pokynu, vyhrážanie, verbálny útok, ublíženie na zdraví, vyhrážanie spôsobením škody, zabránenie výkonu právomoci verejného činiteľa sa prísne trestá podľa trestného zákona.

 

Citovanie -  Stanovy SRZ § 5 bod 8:

                       Člen môže požiadať výbor ZO o dočasné prerušenie členstva na dobu 

                      1 až 2 celých kalendárnych rokov.

 

Článok X.

 

záverečné ustanovenie

 

Vydaním tohto rybárskeho poriadku sa ruší Miestny rybársky poriadok vydaný s platnosťou od 01.01.2012. Obsah tohto rybárskeho poriadku môže byť zmenený len v znení číslovaných úradných dodatkov, ktoré vydá vedenie MsO – SRZ Dunajská Streda úradným postupom.    

 

 

 

Prajeme Vám bohaté úlovky a veľa príjemných chvíľ strávených pri našich revíroch!

 

LOVU ZDAR !

 

 

 

 

Vedenie MsO – SRZ

    Dunajská Streda

 

 

 

Vypracoval:   

Ladislav TUMAN  hl. hospodár MsO – SRZ Dunajská Streda

 

 

                                  

Schválil:         

Odborný pracovník RADY SRZ,

vedenie MsO – SRZ  Dunajská Streda