Miestny rybársky poriadok

 

MIESTNY

RYBÁRSKY PORIADOK

pre držiteľov miestnych kaprových povolení

 

Platný od 01.01.2022 do 31.12.2022

Výkon rybárskeho práva pre držiteľov kaprových povolení na rybolov v revíroch Mestskej organizácie Dunajská Streda sa riadi zákonom NR SR č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a vykonávacou  vyhláškou  MŽP SR č. 381/2018 Z.z.  zo dňa 29.11.2018, a príslušným rybárskym poriadkom.

 

ZOZNAM RYBÁRSKYCH REVÍROV MsO-SRZ DUNAJSKÁ STREDA

S režimom „CHYŤ A PUSŤ“

2-3590-1-4            Štrkovisko – Lesné Kračany

V rybárskom revíri  je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.

 

ZOZNAM KAPROVÝCH VOD

číslo revíru            názov revíru

I. obvod Dunajská Streda

2-3890-1-1            Štrkovisko - Polcestie

2-4140-1-1            Štrkovisko - Veľké Blahovo

2-3400-1-1            Štrkovisko – Jastrabie Kračany

2-4180-1-1            Štrkovisko - Vieska

2-3850-1-1            Štrkovisko -  Padáň

II. obvod Gabčíkovo

2-3000-1-1            Štrkovisko – Böki - Gabčíkovo

2-2850-1-1            Štrkovisko - Antónia

  • Štrkovisko – Mógol

2-2930-1-1            Štrkovisko – Bendő č. 1                                      ZVK      

2-0900-1-1            Štrkovisko – Jazero Varjas č. 1            

2-0910-1-1            Štrkovisko – Jazero Varjas č. 2            

2-0920-1-1             Štrkovisko – Jazero Veľký les                            

2-3620-1-1            Štrkovisko – Magla - Vrakúň

2-3310-1-1            Štrkovisko – Horný Bar

III. obvod Jahodná

  • Štrkovisko – Jahodná č. 1

2-3370-1-1            Štrkovisko – Jahodná č. 2

2-3380-1-1            Štrkovisko - Jahodná č. 3

2-3390-1-1            Štrkovisko - Jahodná č. 4

2-4230-1-1            Štrkovisko - Vydrany

2-4090-1-1            Štrkovisko – Trhová Hradská

2-3780-1-1            Štrkovisko – Ohrady č. 1-2

 IV. obvod Michal na Ostrove

2-3680-1-1            Štrkovisko – Michal na Ostrove Kolónia

2-3080-1-1            Štrkovisko – Čečínska Potôň

2-3820-1-1            Štrkovisko – Orechová Potôň č. 1

2-2230-1-1            Rašelinisko – H. Potôň Lúky č. 1-2     

2-2240-1-1            Rašelinisko – H. Potôň Lúky č.    3     

2-3050-1-1            Štrkovisko -  Čáky

  • Štrkovisko -  Holice

V. obvod Eliášovce – Nový Život

2-3250-1-1            Štrkovisko – Eliášovce - Krčma

2-2900-1-1            Štrkovisko - Bartus

2-4220-1-1            Štrkovisko - Vitéň

2-2920-1-1            Štrkovisko – Bellova Ves

                                                  Tečúce vody, kanále a ramená

2-1950-1-1            Odstavené rameno MD–Trstice                                         ZVK –01.VI.

2-5690-1-1            Žitnoostrovské kanály č. 3                                               ZVK   

Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov:

- Trstená na Ostrove – Vrakúň, Vrakúň – Šarkan, Dobrohošť – Šarkan, Gabčíkovo – Topoľovec, Šuľany – Jurová, Trstená na Ostrove – Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Trhová Hradská – Dolný Bar  po vyústenie z Priesakového kanála pri Gabčíkove. Čilizský potok od ústia po pramene a Lehnický kanál s prítokmi.

2-1210-1-1            Malý Dunaj č. 3                                                               ZVK      

                              Úsek revíru:

- čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice – Trhová Hradská,  po stavidlo v obci Tomášikovo, pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda.

2-1040-1-1             Klátovské rameno č.2- národná prírodná rezervácia       (NPR 5. stupňa)

Všeobecný zákaz rybolovu!!

Výnimka zo zákazu je udelená osobitne pre MsO Dunajská Streda od OÚ Trnava, odb. Ž.P. do 31.12.2024.

Informácie poskytujeme na sekretariáte MsO SRZ Dunajská Streda.

Úsek revíru:od ústia Dolnobarského kanála (pred obcou Topoľníky) po pramene.

Poznámka:

ZVK.      -               lov povolený aj so zväzovým povolením na kaprové vody

01.VI.     -               lov povolený od 01. júna do 15. marca.

 

záverečné ustanovenie

Vydaním tohto rybárskeho poriadku sa ruší Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Dunajská Streda vydaný s platnosťou od 01.01.2021.

 

Prajeme Vám bohaté úlovky a veľa príjemných chvíľ strávených pri našich revíroch!