Miestny rybársky poriadok od 01.01.2024

 MIESTNY

RYBÁRSKY PORIADOK

pre držiteľov miestnych kaprových povolení

 

Platný od 01.01.2024 do 31.12.2024

Výkon rybárskeho práva pre držiteľov kaprových povolení na rybolov v revíroch Mestskej organizácie Dunajská Streda sa riadi zákonom

NR SR č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a vykonávacou  vyhláškou  MŽP SR č. 381/2018 Z.z.  zo dňa 29.11.2018, a príslušným rybárskym poriadkom.

 

 

ZOZNAM RYBÁRSKYCH REVÍROV MsO-SRZ DUNAJSKÁ STREDA

S režimom „LOVNÝ“

ZOZNAM KAPROVÝCH VOD

číslo revíru           názov revíru

I. obvod Dunajská Streda

2-3890-1-1            Štrkovisko - Polcestie

2-4140-1-1            Štrkovisko - Veľké Blahovo

2-3400-1-1            Štrkovisko – Jastrabie Kračany

2-4180-1-1            Štrkovisko - Vieska

2-3850-1-1            Štrkovisko -  Padáň

2-3590-1-1            Štrkovisko – Lesné Kračany

II. obvod Gabčíkovo

2-3000-1-1            Štrkovisko – Böki - Gabčíkovo

2-2850-1-1            Štrkovisko - Antónia

  • Štrkovisko – Mógol

2-2930-1-1            Štrkovisko – Bendő                                            ZVK      

2-0900-1-1            Štrkovisko – Jazero Varjas č. 1            

2-0910-1-1            Štrkovisko – Jazero Varjas č. 2            

2-0920-1-1             Štrkovisko – Jazero Veľký les                            

2-3620-1-1            Štrkovisko – Magla - Vrakúň

2-3310-1-1            Štrkovisko – Horný Bar

III. obvod Jahodná

  • Štrkovisko – Jahodná č. 1

2-3370-1-1            Štrkovisko – Jahodná č. 2

2-3380-1-1            Štrkovisko - Jahodná č. 3

2-3390-1-1            Štrkovisko - Jahodná č. 4

2-4230-1-1            Štrkovisko - Vydrany

2-4090-1-1            Štrkovisko – Trhová Hradská

2-3780-1-1            Štrkovisko – Ohrady č. 1-2

IV. obvod Michal na Ostrove

2-3680-1-1            Štrkovisko – Michal na Ostrove Kolónia

2-3080-1-1            Štrkovisko – Čečínska Potôň

2-3820-1-1            Štrkovisko – Orechová Potôň č. 1                                                                                         

2-2230-1-1            Rašelinisko – H. Potôň Lúky č. 1-2     

2-2240-1-1            Rašelinisko – H. Potôň Lúky č.    3     

2-3050-1-1            Štrkovisko -  Čáky

  • Štrkovisko -  Holice

 

V. obvod Eliášovce – Nový Život

2-3250-1-1            Štrkovisko – Eliášovce - Krčma

2-2900-1-1            Štrkovisko - Bartus

2-4220-1-1            Štrkovisko - Vitéň

2-2920-1-1            Štrkovisko – Bellova Ves

                              Na všetkých revíroch:Minimálna lovná miera: LIEŇ 40cm                 

 

 

Tečúce vody, kanále a ramená

2-1950-1-1            Odstavené rameno MD–Trstice Min. lovná miera: LIEŇ 40cm      ZVK –01.VI.

2-5690-1-1            Žitnoostrovské kanály č. 3                                                             ZVK   

Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov:

- Trstená na Ostrove – Vrakúň, Vrakúň – Šarkan, Dobrohošť – Šarkan, Gabčíkovo – Topoľovec, Šuľany – Jurová,

 Trstená na Ostrove – Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Trhová Hradská – Dolný Bar  po vyústenie

 z Priesakového kanála pri Gabčíkove. Čilizský potok od ústia po pramene a Lehnický kanál s prítokmi.

 

 

 

 

Minimálna lovná miera: LIEŇ 40cm

2-1210-1-1            Malý Dunaj č. 3    Minimálna lovná miera: LIEŇ 40cm               ZVK      

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice - Trhová Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo

pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda vrátane pravostranného prítoku melioračného kanála od ústia

do Malého Dunaja pod MVE Veľké Blahovo po pramene a priľahlých vodných plôch - zvyškov ramien

v bývalej inundácii.

2-1040-1-1             Klátovské rameno č.2- národná prírodná rezervácia       (NPR 5. stupňa)

Všeobecný zákaz rybolovu!!

Výnimka zo zákazu je udelená osobitne pre MsO Dunajská Streda od OÚ Trnava, odb. Ž.P. do 31.12.2024.

Informácie poskytujeme na sekretariáte MsO SRZ Dunajská Streda.

Úsek revíru:od ústia Dolnobarského kanála (pred obcou Topoľníky) po pramene.

Poznámka:

ZVK.      -               lov povolený aj so zväzovým povolením na kaprové vody

01.VI.     -               lov povolený od 01. júna do 15. marca.

 

záverečné ustanovenie

Vydaním tohto rybárskeho poriadku sa ruší Miestny rybársky poriadok

MsO SRZ Dunajská Streda vydaný s platnosťou od 01.01.2023.