MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK OD 2018

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK OD 2018

 S L O V E N S K Ý     R Y B Á R S K Y     Z V Ä Z

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA DUNAJSKÁ STREDA

929 01 Dunajská Streda, Gabčíkovská cesta 673/5, P.O.Box 12,

tel./Fax: 031/552 6000,

Web.stránka:www.srz-ds.sk

Email: info@srz-ds.sk

 

MIESTNY

RYBÁRSKY PORIADOK

 

Platný od 01.01.2018

 

 

 

Miestny rybársky poriadok upravuje výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v revíroch Mestskej organizácie Dunajská Streda v súlade zo zákonom NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a vykonávacou  vyhláškou  MŽP SR č. 185/2006 Z.z.  zo dňa 17.03.2006, a rozhodnutia MŽP 8704/2017-41 zo dňa 07.11.2017 /na rok 2018/, o skoršom love kapra a ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti neprebieha individuálna ochrana.

 

MsO SRZ Dunajská Streda

 

Vážení rybári, vážení priaznivci  lovu rýb!

 

Výbor MsO SRZ Vám vypracoval daný rybársky poriadok z dôvodu lepšej informovanosti pri love rýb.

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

 

Organizácia obhospodaruje 35  uzavretých vodných plôch s celkovou rozlohou 77 hektárov a tečúce vody rozlohou 283 hektárov , 236 kilometrov melioračných kanálov a časť Malého Dunaja.

Stav členskej základne sa každoročne zvyšuje a momentálne sa pohybuje okolo čísla 2500. Takmer tretinu z tohto počtu tvoria deti a mládež. Záujem mladých ľudí o rybárstvo je zárukou budúcnosti našej organizácie. Naša organizácia má takmer celo okresnú pôsobnosť, ba dokonca členmi našej organizácie sú aj rybári z obcí okolitých okresov. Po vstupe do Európskej Únie sa zvýšil počet športových rybárov v našej organizácie aj  zo susedných štátov.

 

Úcta patrí najmä tým, ktorí zobrali na seba zodpovednosť za založenie našej organizácie, ale aj tým, ktorí sa nebáli od nich prevziať na seba zodpovednosť zveľaďovať rybárstvo, aby mohli naši rybári tráviť pekné chvíle pri love na brehoch našich vôd.

 

 

 Tomanovics Attila                                                       Dobre Jaromír                       Tajomník MsO- SRZ                                                  Predseda MsO- SRZ                     Člen RADY SRZ Žilina

 

 

Článok I.

 

§ 10

Lov rýb v rybárskych revírov

/zákon č.139/2002 Z.z./

(1) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

(2) Rybársky lístok vydáva obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva

a) trojročný,

b) ročný,

c) mesačný,

d) týždenný.

(3) Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

(4) Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu. 13)

(5) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ.

(6) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi platného osobitného povolenia na rybolov vydaného ministerstvom.

(7) Súčasťou povolení na rybolov je záznam o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len "záznam").

(8) Ak sa rybársky revír alebo jeho časť nachádza v chránenom území s piatym stupňom ochrany,7) musí mať užívateľ okrem dokladov uvedených v odseku 1aj udelenú výnimku podľa osobitného predpisu. 14)

(9) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte v nadväznosti na analýzu úlovkov a zarybňovací plán.

(10) Doklady podľa odsekov 1 a 6 je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

(11) Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

§ 11

Ochrana rýb

/Zákon 139/2002 Z.z./

(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. To neplatí v čase od 1. mája do 15.mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky.

(4) Zákaz lovu rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku.

§ 12

Individuálna ochrana rýb

/Zákon 139/2002 Z.z./

Zakazuje sa

a) loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb okrem lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,

b) loviť ryby mimo ustanoveného denného času lovu rýb,

c) privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet,

d) začať lov bez zapísania dátumu a miesta lovu a skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu

 

§ 13

Zakázané spôsoby lovu rýb

/Zákon 139/2002 Z.z./

(1) Zakazuje sa

a) používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ľadom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk a do ôk,

b) zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše a pod., loviť ryby v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode,

c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,

d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,

e) loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách v tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, plavebných,odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich technických zariadení, v plavebných komorách, z cestných a železničných mostov a lávok pre peších, v biokoridoroch a rybovodoch,

f) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru.

(2) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťahujú na osoby, ktoré na základe osobitného povolenia na rybolov plnia vedeckovýskumné úlohy, a na užívateľa, ktorý vykonáva a) záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách (§ 20),

b) hospodársky odlov rýb,

c) ichtyologický prieskum.

 

§ 16

 V kaprových vodách sa zakazuje

/Zákon 139/2002 Z.z./

a) loviť na viac ako dve udice,

b) loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec opatrený

dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice,

c) loviť na rybku prinesenú z iného revíru,

d) loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna,

e) pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,

f) loviť v čase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia miesta lovu.

 

§ 20

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

/Zákon 139/2002 Z.z./

(1) Mimoriadnou situáciou sa podľa tohto zákona rozumejú najmä povodne, extrémne suchá a mimoriadne zhoršenie alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd. 16)

(2) Pri mimoriadnych situáciách je zakázané loviť a privlastňovať si ryby. Pri povodniach je zakázané zabraňovať rybám vrátiť sa do pôvodného toku.

(3) Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách je povinný zabezpečiť užívateľ.

(4) Ak dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd, za vzniknuté škody na rybách zodpovedá a v plnom rozsahu znáša dôsledky pôvodca tohto zhoršenia.

 

Článok II.

 

§ 10. Odst. 1 a 13. Odst.1

Lovné miery,  čas individuálnej ochrany rýb

/Vyhláška MŽP SR 185/2006 Z.z./

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy / CDT/. Na všetkých kaprových vodách s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb v zmysle §10 Vykonávacej vyhlášky.

 

   DRUH RÝB

 

LOVNá MIERA

cm

Čas individuálnej ochrany rýb

Boleň dravý

40

od 15.3. do 31.5.

Hlavátka podunajská

70

od 1.1. do 31.10.

Jalec Hlavatý

20

lov povolený po celý rok.

Jalec maloústy

20

od 15.3. do 31.5.

Jalec tmavý

20

od 15.3. do 31.5.

Jeseter malý

45

od 15.3. do 31.5.

Kapor rybničný

40

od 15.3. do 31.5.

Lieň sliznatý

40*

od 15.3. do 31.5.

Lipeň tymianový

27

od 1.1. do 31.5.

Mieň sladkovodný

35

od 1.1. do 15.3.

Mrena severná

40

od 15.3. do 15.6.

Mrena škvrnitá

25

od 15.3. do 31.5.

Nosáľ sťahovavý

25

od 15.3. do 31.5.

Pleskáč sinný

20

od 15.3. do 31.5.

Pleskáč tuponosý

20

od 15.3. do 31.5.

Pleskáč vysoký

30

od 15.3. do 31.5.

Podustva severná

30

od 15.3. do 31.5.

Pstruh dúhový

25

od 1.1. do 15.4.

Pstruh jazerný

45

od 1.9. do 15.4.

Pstruh potočný

25

od 1.9. do 15.4.

Sivoň potočný

25

od 1.10. do 15.4.

Sumec veľký

70

od 15.3. do 15.6.

Šťuka severná

60

od 1.1. do 15.6.

Zubáč veľkoústy

50

od 15.3. do 15.6.

Zubáč volžský

35

od 15.3. do 15.6.

Amur biely

60

lov povolený po celý rok

Sih maréna

25

od 1.9. do 31.12

Sih peleď

25

od 1.9. do 31.12

Tolstolobik

45

lov povolený po celý rok

Úhor európsky

45

Od 1.9. do30.11

 

*Úprava lovnej miery

§ 12

Denný čas lovu na vodách kaprových

/Vyhláška MŽP SR 185/2006 Z.z./

MESIAC

DOBA LOVU

Január, Február

od 7:00 do 17:00

Marec, Apríl

od 5:00 do 21:00

Máj, Jún, Október

od 4:00 do 24:00

Júl, August, September

od 0:00 do 24:00

November, December

od 7:00 do 20:00

 

 

§13. Odst.2

Lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb

/Vyhláška MŽP  186/2006/

a) belička európska (Alburnus alburnus),

b) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),

c) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),

d) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),

e) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),

f) býčkovec amurský (Percottus glenii),

g) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

h) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmu),

i) hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

j) hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

k) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),

l) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),

m) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),

n) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),

o) karas striebristý (Carassius auratus),

p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),

q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),

r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),

s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),

t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),

u) pichľavka silná (Gasterosteus aculeatus),

v) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),

w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),

x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),

y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

z) sumček čierny (Ameiurus melas),

aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),

ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),

ac) veslonos americký (Polyodon spathula),

ad) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),

ae) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

 

§ 10 odst. 1, písm. l

Od 01.01. do 31.12. celoročne chránené druhy rýb

/Vyhláška MŽP  186/2006/

od 1. januára do 31. decembra (celoročne)

1. blatniak tmavý (Umbra krameri),

2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),

3. čík európsky (Misgurnus fossilis),

4. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),

5. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),

6. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),

7. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),

8. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii–neťažná forma),

9. kapor sazan (Cyprinus carpio– divá forma),

10. karas zlatistý (Carassius carassius),

11. kolok veľký (Zingel zingel),

12. kolok vretenovitý (Zingel streber),

13. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),

14. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),

15. plotica lesklá (Rutilus pigus),

16. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),

17. pĺž severný (Cobitis taenia),

18. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),

19. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).

 

§ 10 odst. 2

Druhy rýb pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany

/Vyhláška MŽP  186/2006/

a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),

b) belička európska (Alburnus alburnus),

c) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),

d) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),

e) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),

f) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),

g) býčkovec amurský (Perccottus glenii),

h) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

i) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophtalmus),

j) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),

k) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),

l) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),

m) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),

n) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus),

o) karas striebristý (Carassius auratus),

p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),

q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),

r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),

s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),

t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),

u) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),

v) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),

w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),

x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),

y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

z) sumček čierny (Ameiurus melas),

aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),

ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),

ac) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),

ad) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),

ae) veslonos americký (Polyodon spathula)),

af) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),

ag) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

 

§ 14

Množstvo úlovkov a ich evidencia

/Vyhláška MŽP 186/2006/ 

(1) Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.

(2) Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov, b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.

(3) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.

(4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

(5) Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.

(6) Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

(7) Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

 (8) Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

(9) Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný lov rýb skončí.

(10) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

(11) Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach alebo v iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poranenie.

(12) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery.

(13) Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.

(14) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené; platí to aj pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

(15) Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

Článok III.

 

ZOZNAM RYBÁRSKYCH REVÍROV MsO-SRZ DUNAJSKÁ STREDA

 

S režimom „BEZ PRIVLASTNENIA SI ÚLOVKU“

 

2-3590-1-1             Štrkovisko – Lesné Kračany

V rybárskom revíri  je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.

Podmienky lovu:

Parkovať motorovými vozidlami, len na vyznačených miestach.

Pri uvoľňovaní háčika a manipulácií s ulovenou rybou sa doporučuje používať podložku na to určenú. S ulovenou rybou zaobchádzať s náležitou opatrnosťou a bezodkladne ju pustiť späť do vody.

 

ZOZNAM KAPROVÝCH VOD

číslo revíru              názov revíru

 

I. obvod Dunajská Streda

2-3890-1-1             Štrkovisko - Polcestie

2-4140-1-1             Štrkovisko - Veľké Blahovo

2-3400-1-1             Štrkovisko – Jastrabie Kračany

2-4180-1-1             Štrkovisko - Vieska

2-3850-1-1             Štrkovisko -  Padáň

II. obvod Gabčíkovo

2-3000-1-1             Štrkovisko – Böki - Gabčíkovo

2-2850-1-1             Štrkovisko - Antónia

2-3720-1-1                    Štrkovisko – Mógol

2-2930-1-1             Štrkovisko – Bendő č. 1    ZVK  -  01.VI.

2-0900-1-1             Štrkovisko – Jazero Varjas č. 1   -  01.VI.

2-0910-1-1             Štrkovisko – Jazero Varjas č. 2   -  01.VI.

2-0920-1-1             Štrkovisko – Jazero Veľký les     -  01.VI.

2-3620-1-1             Štrkovisko – Magla - Vrakúň

2-3310-1-1             Štrkovisko – Horný Bar

III. obvod Jahodná

2-3360-1-1                    Štrkovisko – Jahodná č. 1

2-3370-1-1             Štrkovisko – Jahodná č. 2

2-3380-1-1             Štrkovisko - Jahodná č. 3

2-3390-1-1             Štrkovisko - Jahodná č. 4

2-4230-1-1             Štrkovisko - Vydrany

2-4090-1-1             Štrkovisko – Trhová Hradská

2-3780-1-1             Štrkovisko – Ohrady č. 1-2

IV. obvod Michal na Ostrove

2-3680-1-1             Štrkovisko – Michal na Ostrove Kolónia

2-3080-1-1             Štrkovisko – Čečínska Potôň

2-3820-1-1             Štrkovisko – Orechová Potôň č. 1

2-2230-1-1             Rašelinisko – H. Potôň Lúky č. 1-2 -  01.VI.

2-2240-1-1             Rašelinisko – H. Potôň Lúky č.3     -  01.VI.

2-3050-1-1             Štrkovisko -  Čáky

2-3280-1-1                    Štrkovisko -  Holice

V. obvod Eliášovce – Nový Život

2-3250-1-1             Štrkovisko – Eliášovce - Krčma

2-2900-1-1             Štrkovisko - Bartus

2-4220-1-1             Štrkovisko - Vitéň

2-2920-1-1             Štrkovisko – Bellova Ves

 

2-1950-1-1             Odstavené rameno MD–Trstice–ZVK–01.VI.

2-5690-1-1             Žitnoostrovské kanály č. 3  -       ZVK

Vodná plocha Žitnoostrovských kanálov:

Trstená na Ostrove – Vrakúň, Vrakúň – Šarkan, Dobrohošť – Šarkan, Gabčíkovo – Ňárad, Šuľany – Jurová, Trstená na Ostrove – Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Trhová Hradská – Dolný Bar  po vyústenie z Priesakového kanála pri Gabčíkove. Čilizský potok od ústia po pramene a Lehnický kanál s prítokmi.

2-1210-1-1             Malý Dunaj č. 3  -  ZVK

                Úsek revíru:

čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice – Trhová Hradská,  po stavidlo v obci Tomášikovo, pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda.

2-1040-1-1             Klátovské rameno č.2

národná prírodná rezervácia(NPR 5. stupňa)

Všeobecný zákaz rybolovu!!

Výnimka zo zákazu je udelená osobitne pre

MsO Dunajská Streda od OÚ Trnava, odb. Ž.P.

 do 31.12.2019.

Informácie poskytujeme na sekretariáte MsO SRZ

Dunajská Streda.

Úsek revíru:od ústia Dolnobarského kanála

(pred obcou Topoľníky) po pramene.

Poznámka:

ZVK.                      - lov povolený aj so zväzovým povolením       na    kaprové vody

01.VI.                                    - lov povolený od 01. júna do 15. marca v rokoch 2018 - 2020.

- na revíroch č. 2-5690-1-1 a 2-1210-1-1 je povolený celoročný lov rýb, s dodržaním individuálnej ochrany rýb

- Na ostatných revíroch ( bez označenia ) je lov kapra a ostatných druhov rýb -ktorým v čase platnosti neprebieha individuálna ochrana - povolený podľa udeleného rozhodnutia od 15. mája.

 

 

 

Článok IV.

 

záverečné ustanovenie

Vydaním tohto rybárskeho poriadku sa ruší Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Dunajská Streda vydaný s platnosťou od 01.01.2015.

Prajeme Vám bohaté úlovky a veľa príjemných chvíľ strávených pri našich revíroch!

 

LOVU ZDAR !

 

Vypracoval:

Attila Tomanovics – Tajomník MsO SRZ Dunajská Streda   

Ladislav Tuman -   Hlavný hospodár MsO SRZ Dunajská Streda

                                              

 

Schválil: 

Odborný pracovník RADY SRZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránkové dni:Utorok a Piatok od 8:00 do 12:00

V mesiaci január aj  v sobotu od 8:00 do 10:00

 

 

INFORMAČNÁ PRÍLOHA RYB.PORIADKU

 

Povinnosti členov zväzu – Zánik členstva

/Stanovy SRZ § 6 -10 Povinnosti členov zväzu a zánik členstva/

 2. Povinnosti členov zväzu:

a) platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka,

b) zúčastňovať sa na členských schôdzach, školeniach, aktívoch, prednáškach a iných akciách organizovaných základnou organizáciou,

c) riadiť sa stanovami zväzu a plniť úlohy uložené zväzovými orgánmi,

d) dodržiavať zákony, rybárske poriadky a všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva,

e) chrániť zväzový a vlastný majetok organizácie, ako i iný majetok zverený do dočasného užívania,

f) aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu,

g) zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení vo zväzových orgánoch,

h) angažovať sa za plnenie úloh zväzu a jeho organizačných zložiek,

i) odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou ZO SRZ,

j) pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na lov rýb, členský preukaz s fotografiou a umožniť kontrolu rybárskeho náradia, nádrží na ryby, úlovkov a plavidiel a pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu pytliactva umožniť prehľadanie dopravného prostriedku a obsahu vakov a tašiek. Člen má povinnosť túto kontrolu umožniť rybárskej stráži aj pri ukončení lovu a odchode z miesta lovu.

§ 10 Zánik členstva

1. Členstvo vo zväze zaniká :

a) smrťou člena,

b) vystúpením člena,

c) nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca .

d) trvalým vylúčením z členstva zo zväzu (dňom právoplatnosti rozhodnutia).

2. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku. Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov.

3. Dočasné vylúčenie a prerušenie členstva sa nepovažuje za zánik členstva.

Brigády

/Stanovy SRZ § 6 odst.2 písm. i a uznesenie mestskej konferencie MsO SRZ DS/

Podľa stanov SRZ každý člen SRZ od 15  do 70 rokov je povinný odpracovať ročne minimálne 10  brigádnických hodín podľa pokynov MsO, kde je registrovaným členom. I. obvod – Dunajská Streda, II. Obvod – Gabčíkovo, III. Obvod – Jahodná, IV. Obvod – Michal na Ostrove a V. obvod – Eliašovce.

Člen na brigádu sa môže záväzne prihlásiť vo svojom obvode. Brigády  organizuje podľa potreby každý obvod samostatne a zabezpečí dostupnú informáciu o konaní brigád na svojich revíroch (oznamovacie tabule ,  internet MsO DS, informácie vyhlásením rozhlasom Mestským alebo Obecných  úradov a pod.). Zodpovedný sú predsedovia obvodov.

Za neúčasť na brigádach (10 odpracovaných hodín), prípadne za neospravedlnenie sa platí príspevok na zarybnenie v sume 20,- €.  Brigáda je uznaná iba v tom prípade, kedy člen má v členskej knižke pečiatku s podpisom  na príslušný rok.

 

Od  brigád sú oslobodení :

 deti do 15 rokov, ženy, členovia nad 70 rokov, členovia RS   MsO SRZ DS a pomocníci  z PZ SR, členovia reprezentačného družstva MsO SRZ DS ktorí sú v danom roku na súpise,  invalidný členovia s preukazom ZŤP, funkcionári  MsO SRZ DS aj z jednotlivých obvodov.

Späť