Odovzdanie záznamov o úlovkoch do 15.01.2021

Odovzdanie záznamov o úlovkoch do 15.01.2021

 Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou.

 

UPZORŇUJEME NAŠICH ČLENOV, ŽE VYPLNENÉ ZÁZNAMY O ULOVKOCH MOŽETE VHODIŤ DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY PRI BRÁNE RYBÁRSKEHO DOMU, ALEBO POSLAŤ POŠTOU.

 

Vážení členovia, blíži sa čas odovzdávania záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.

Chceme vás upozorniť, aby ste svoj záznam pred odovzdaním vyplnili, čo je aj vaša povinnosť. Poslať poštou, alebo hodený nevyplnený záznam je nezodpovednosť rybára. Takýto nevyplnený záznam o úlovkoch môžeme považovať za neodovzdaný.
 
Ďakujeme

Späť