Organizačný poriadok SRZ

Organizačný poriadok SRZ

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Slovenského rybárskeho zväzu

Z-1/2000

Platí od 1. januára 2000
/ v znení dodatku č.1 zo dňa 27.3.2004 /

Rada Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len Rada) schvaľuje a vydáva v súlade so Stanovami SRZ s platnosťou od 1.1. 2000 v znení dodatku zo dňa 27.3.2004 tento ORGANIZAČNÝ PORIADOK.

Organizačný poriadok v podrobnostiach rozpracováva:

 • základnú koncepciu činnosti a organizácie práce zväzu, jeho organizačných zložiek a orgánov
 • organizačnú štruktúru zväzu
 • pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek a orgánov
 • deľbu práce na jednotlivých organizačných stupňoch

V súvislosti s vydaním tohto organizačného poriadku sa stanovuje:

 1. Tento organizačný poriadok je v celom rozsahu záväzný pre všetky organizačné zložky, orgány, funkcionárov, členov a pracovníkov zväzu.
 2. Zmeny a doplnky tohto organizačného poriadku môžu byť vykonané len formou písomného dodatku.

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok je jednou zo základných vnútrozväzových organizačných noriem štatutárnej povahy s rozsahom pôsobnosti pre všetky organizačné zložky, orgány, funkcionárov, členov a pracovníkov zväzu.
 2. Účelom organizačného poriadku je upraviť jednotný výklad tých ustanovení Stanov SRZ, ktoré nie sú v stanovách podrobne rozpracované.
 3. Organizačný poriadok, jeho zmeny a doplnky, schvaľuje Rada.

§ 2
Prijatie člena do zväzu

 1. Prihláška a prijatie za člena zväzu sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré vydá žiadateľovi miestna alebo mestská organizácia. Výbor miestnej (mestskej ) organizácie podanú prihlášku prerokuje a posúdi, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre prijatie za člena.
 2. Neprijatie alebo zamietnutie prihlášky musí výbor základnej organizácie (ďalej len ZO) žiadateľovi písomne oznámiť. Žiadateľ sa môže proti neprijatiu za člena písomne odvolať na členskú schôdzu organizácie.
 3. Školenie, ktoré musí žiadateľ o členstvo absolvovať, musí pozostávať z odbornej časti (biológia rýb, rybárstvo) a z teoretickej časti (stanovy a rybárske predpisy).
 4. Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a z odbornej časti. Žiadateľ ju absolvuje pred komisiou, ktorá mu vydá potvrdenie o jej absolvovaní.
 5. Podrobnosti o rozsahu a predmete školenia, ako i postupe pri skúškach, upravujú vydané metodické pokyny.
 6. Člen môže byť organizovaný len v jednej ZO a to spravidla v organizácii so sídlom najbližšie k miestu jeho trvalého alebo prechodného bydliska, nakoľko mu z členstva vyplývajú i povinnosti, ktoré si musí plniť. V odôvodnených prípadoch môže člen požiadať o členstvo v inej organizácii, avšak jeho prijatiu musí predchádzať dohoda príslušných ZO.

§ 3
Pravidlá prestupu a prerušenia členstva vo zväze

 1. Pri prestupe do inej organizácie platí zásada, že člen môže prestúpiť len z vážnych dôvodov, na základe písomnej žiadosti, po vyjadrení pôvodnej organizácie a po súhlase organizácie, do ktorej má záujem prestúpiť.
 2. Člen, ktorý v dôsledku zmeny trvalého alebo prechodného bydliska nemôže riadne plniť svoje členské povinnosti v ZO, kde bol prijatý za člena, je povinný túto okolnosť čo v najkratšom čase oznámiť výboru ZO. Súčasne môže písomne požiadať o prestup do inej ZO, spravidla v mieste jeho nového trvalého alebo prechodného bydliska.
 3. Povolenie prestupu člena sa nepovažuje za zánik členstva vo zväze. V takomto prípade od prestupujúceho člena nemožno vyberať zápisné ani členský príspevok. Na prestup členov vo zväze sú určené osobitné tlačivá. Prestup sa vyznačí v členskom preukaze.
 4. Zachovanie členstva vo zväze nastáva i v prípadoch, keď člen dočasne nemôže vykonávať svoje členské povinnosti a práva, najmä v prípadoch počas výkonu vojenskej služby, pri dlhotrvajúcej nemoci, pri dlhodobom služobnom pobyte v zahraničí a v iných závažných prípadoch. Člen je však povinný takéto dôvody včas písomne oznámiť výboru ZO. Len čo tieto dôvody odpadnú, resp. zaniknú, člen je povinný znovu si riadne plniť svoje členské povinnosti, vrátane zaplatenia členského príspevku na bežný rok a uplatňovať si členské práva. Jednotlivé prípady po predložení dokladov posúdi a rozhodne o nich výbor ZO, ktorý vyznačí v členskom preukaze ospravedlnenú dobu nevykonávania členských povinností.

§ 4
Zánik členstva vo zväze

 1. Každý člen SRZ je oprávnený vystúpiť zo zväzu. Svoje rozhodnutie o vystúpení zo zväzu musí písomne oznámiť výboru ZO, pričom mu nevzniká nárok na vrátenie už zaplatených poplatkov.
 2. Pri smrti člena zaniká jeho členstvo dňom jeho úmrtia.
 3. Ďalším dôvodom jeho zániku je trvalé vylúčenie člena zo zväzu podľa § 8 odst. 2 písm. f) Stanov SRZ. ZO zaznamená zánik členstva po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vylúčení.
 4. Člen, ktorý je dočasne alebo trvalo vylúčený zo zväzu, nesmie sa stať členom inej ZO. Vylúčený člen vráti ZO členský preukaz, do ktorého sa mu vyznačí dočasné alebo trvalé vylúčenie.
 5. Pre upevnenie disciplíny včasného platenia členských príspevkov je v stanovách zakotvené, že členstvo zaniká aj z dôvodu, ak člen nezaplatí členský príspevok do 31.marca príslušného roka.
 6. Ak občan, ktorého členstvo vo zväze zaniklo v dôsledku jeho vystúpenia zo zväzu alebo pre nezaplatenie členského príspevku, podá opäť žiadosť o prijatie za člena, treba túto žiadosť posudzovať ako novú a postupovať pri jeho prijatí ako u nových žiadateľov. Preto je žiadateľ povinný zaplatiť zápisné znovu.

§ 5
Členský preukaz

 1. Členstvo v Slovenskom rybárskom zväze sa osvedčuje členským preukazom s nalepenou členskou známkou na bežný rok, ktorú členom vydáva po ich prijatí, zaplatení zápisného a členského základná organizácia. Známka nemôže byť nahradená len pečiatkou potvrdzujúcou zaplatenie členského príspevku.
 2. Stratu členského preukazu je člen povinný bezodkladne oznámiť ZO, u ktorej je vedený v evidencii členov. Výbor ZO vyhlási preukaz za neplatný a až potom vydá členovi nový preukaz, ktorú v záhlaví opatrí záznamom " duplikát ".
 3. Všetky zápisy v členskom preukaze musia byť presné a úplné. Akékoľvek zmeny v nich môže vykonať len príslušný orgán ZO. Členský preukaz je platný, iba ak je v nej nalepená fotografia člena a je členom podpísaná.
 4. Členský preukaz je pre člena podkladom pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na rybolov u inej ZO. Povolenie na rybolovov môže byť vydané len tomu členovi, ktorý sa preukáže platným členským preukazom s nalepenou známkou na bežný rok a potvrdením o plnení členských povinností.
 5. Pri výkone rybárskeho práva je člen SRZ povinný mať členský preukaz pri sebe.

§ 6
Disciplinárne konanie

Disciplinárne konanie podrobne upravuje Disciplinárny poriadok SRZ.

§ 7
Organizačné zásady zväzu

 1. Ak to vyžaduje dôležitý záujem spoločnosti alebo zväzu, môže ústredný zväzový orgán vo svojej pôsobnosti pozastaviť výkon uznesenia alebo opatrenia ZO, prípadne jej orgánov, ak odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo Stanovám SRZ. Použitie týchto oprávnení je považované za mimoriadny zásah a malo by k nemu byť pristupované len v prípadoch, kedy uznesením alebo sústavným postupom orgánu boli dotknuté základné princípy organizácie zväzu (napr. hrubým spôsobom boli porušené právne predpisy alebo stanovy, v značnom rozsahu nie sú plnené hlavné úlohy zväzu a pod.) a nápravu nie je možné uskutočniť inými prostriedkami.
 2. Pri voľbách funkcionárov do orgánov zložiek zväzu zásadne nemá dochádzať ku kumulácii funkcií na tom istom organizačnom stupni. V osobitných prípadoch môže člen orgánu zväzu vykonávať súčasne viac funkcií len vtedy, ak nie sú tieto funkcie k sebe vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu. Napríklad nezlučiteľná je funkcia účtovníka a pokladníka.
 3. Voľby, spôsob ich prípravy a vykonanie upravuje Volebný poriadok SRZ.

§ 8
Organizačná štruktúra zväzu

 1. Zväz sa organizačne člení na:
  1. miestne organizácie
   mestské organizácie:
   • obvodné organizácie
   • odbočky (Bratislava)

ktoré predstavujú základné organizačné zložky zväzu.

 1. ústredné orgány zväzu, ktoré metodicky a odborne riadia, usmerňujú a koordinujú činnosť základných organizácií zväzu.

§ 9
Založenie miestnej organizácie

 1. Miestna organizácia (ďalej len MO) je základnou organizačnou zložkou SRZ.
 2. MO vzniká tam, kde sa najmenej 350 záujemcov rozhodne založiť základnú organizáciu. Záujemcovia o zriadenie MO vytvoria najmenej 5-členný prípravný výbor, ktorého zloženie potvrdí Rada SRZ. Rada prerokuje žiadosť prípravného výboru, posúdi dôvody a rozhodne o založení MO. Po schválení založenia MO prípravný výbor zvolí predsedu a tajomníka, určí termín ustanovujúcej členskej schôdze a zostaví listinu kandidátov. Založenie novej MO s uvedením termínu konania ustanovujúcej členskej schôdze písomne oznámi Rade SRZ, ako i príslušnému obecnému alebo mestskému úradu, v obvode ktorého má miestna organizácia svoje sídlo.
 3. Rada SRZ na ustanovujúcom zasadnutí schváli vznik novej MO a pridelí jej rybársky revír. Ustanovujúca členská schôdza sa môže konať až po súhlase Rady .

§ 10
Mestská organizácia

 1. Mestská organizácia môže vzniknúť tam, kde členská základňa miestnej organizácie presahuje hranicu 500 členov. Jej vznik taktiež podlieha schváleniu Rady.
 2. Za účelom zlepšenia organizačnej a riadiacej práce môžu mestské organizácie v rámci svojej pôsobnosti vytvárať obvodné organizácie. Tieto obvodné organizácie sú nižšími organizačnými útvarmi mestskej organizácie s funkčnou náplňou a pôsobnosťou, ktorú im vymedzí výbor mestskej organizácie. Nemajú však postavenie základnej organizácie.
 3. V Bratislave sa vytvárajú mestské organizácie v okresoch Bratislava 1 - 5. Každá mestská organizácia si vytvára odbočky s pôsobnosťou, ktorú im určí výbor mestskej organizácie. Odbočky nemajú postavenie základnej organizácie.

§ 11
Obvodné organizácie

 1. Obvodné organizácie, vytvorené v rámci mestskej organizácie nemajú právnu subjektivitu, to znamená že nemôžu sami vlastným menom nadobúdať práva ani sa zaväzovať. Obvodné organizácie nemôžu byť ani samostatnou hospodáriacou a produkčnou jednotkou, nemôžu mať pridelené do užívania rybárske revíry.
 2. Územné obvody obvodných organizácií vymedzuje výbor mestskej organizácie. Práva a povinnosti, vyplývajúce z členstva v mestskej organizácii zostávajú u členov obvodnej organizácie nedotknuté a členovia ich vykonávajú priamo alebo prostredníctvom nimi zvolených zástupcov.
 3. Výbor mestskej organizácie, v zmysle organizačného poriadku, môže preniesť plnenie niektorých úloh, ktoré prislúchajú ZO na obvodné organizácie. Toto zvláštne poverenie nemôže mať však taký charakter a rozsah, ktorý by znamenal úplné osamostatnenie sa obvodnej organizácie. Mestská organizácie riadi činnosť obvodných organizácií prostredníctvom výborov obvodných organizácií. Aj pri rozšírení právomoci obvodnej organizácie zostáva výboru mestskej organizácie právo a povinnosť riadiť, usmerňovať , koordinovať a kontrolovať všetku činnosť obvodných organizácií a nesie aj zodpovednosť za ich konanie.
 4. Obvodná organizácia si volí 3-9 členný výbor na obdobie 4 rokov úmerne podľa počtu členov tak, aby všetky obvodné organizácie v mestskom výbore boli spravidla rovnako zastúpené. Predseda obvodnej organizácie musí byť členom výboru mestskej organizácie.
 5. Predseda obvodnej organizácie je povinný informovať výbor obvodnej organizácie a prostredníctvom neho členskú základňu o uzneseniach orgánov mestskej organizácie a o úlohách uložených obvodnej organizácii.
 6. Mestské organizácie a ich obvodné organizácie sa vo svojej činnosti riadia týmto organizačným poriadkom.

§ 12
Orgány miestnej (mestskej) organizácie

Orgánmi miestnej (mestskej) organizácie sú:

 • členská schôdza (mestská konferencia)
 • výbor
 • predsedníctvo výboru
 • kontrolná komisia

§ 13
Členská schôdza (mestská konferencia)

 1. Najvyšším orgánom miestnej organizácie je členská schôdza, ktorá sa skladá zo všetkých na nej prítomných členov miestnej organizácie. Najvyšším orgánom mestskej organizácie je mestská konferencia, ktorá sa skladá zo všetkých na nej prítomných delegátov zvolených na členských schôdzach obvodných organizácií.
 2. Členská schôdza (mestská konferencia) sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ju výbor. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor vždy, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov alebo ak o tom rozhodne ústredný orgán zväzu. Mimoriadnu mestskú konferenciu zvoláva výbor vždy, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina obvodných organizácií alebo ak o tom rozhodne ústredný orgán zväzu. Inak sa mimoriadne členské schôdze alebo mimoriadne mestské konferencie zvolávajú, ak si to vyžadujú potreby organizácie.
 3. Výbor zvoláva schôdzu (konferenciu) písomnou pozvánkou alebo oznámením vyveseným na informačnej tabuli organizácie, najmenej 15 dní pred konaním členskej schôdze (mestskej konferencie).

  Pozvánka na členskú schôdzu (mestskú konferenciu) obsahuje aspoň:

  • názov a sídlo organizácie
  • miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze (mestskej konferencie)
  • označenie, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna členská schôdza (mestská konferencia)
  • program rokovania členskej schôdze (mestskej konferencie)
 4. Zvolanie členskej schôdze (mestskej konferencie) oznámi výbor písomne najmenej 15 dní pred jej konaním Rade SRZ.
 5. Členovia prítomní na členskej schôdzi (mestskej konferencii) sa zapisujú do listiny prítomných.
 6. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Mestská konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov zvolených na členských schôdzach obvodných organizácií. Ak v čase zvolania členskej schôdze (mestskej konferencie) nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov (delegátov), výbor môže vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie členskej schôdze (mestskej konferencie) bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním, či sa bude schôdza konať.
 7. Pri rozhodnutí členskej schôdze o jej nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov výbor zvolá do jedného mesiaca opakovanú členskú schôdzu s nezmeneným programom. Rokovanie tejto opakovanej schôdze je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 8. Členská schôdza (mestská konferencia) si volí predsedníctvo a pracovné komisie.
 9. Do pôsobnosti členskej schôdze (mestskej konferencie) patrí rozhodovanie podľa § 14 ods. 6 Stanov SRZ. Rozhodovanie o vzniku, zániku, rozdelení, zlúčení ZO, o prevode nehnuteľného majetku a o odčlenení sa obvodnej organizácie za účelom vytvorenia samostatnej organizácie, vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov členov miestnej organizácie alebo delegátov pozvaných na mestskú konferenciu a musí byť schválené Radou SRZ. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze (mestskej konferencie) patrí rozhodovanie podľa § 14 ods. 7 Stanov SRZ. Na každej schôdzi (konferencii) musí byť vždy pred začatím rokovania skontrolované plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcej schôdzi (konferencii) ako aj splnenie uložených opatrení, ktoré majú odstrániť prípadné chyby a nedostatky.
 10. O každej schôdzi (konferencii) musí byť spísaná zápisnica, v ktorej je zapísaný priebeh celého rokovania, vrátane hlavných bodov programu. Zápisnicu zo schôdze podpisuje predseda alebo tajomník ZO, ktorí svojimi podpismi potvrdzujú jej správnosť. Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je listina prítomných.
 11. Deti a mládež sa prizývajú len na slávnostné členské schôdze (mestské konferencie) napr. z príležitosti osláv jubilea organizácie. Inak sa schôdze detí a mládeže zvolávajú osobitne.

§ 14
Výbor

 1. Výbor je výkonný orgán ZO, ktorý v období medzi členskými schôdzami (mestskými konferenciami) riadi a zodpovedá za činnosť ZO.
 2. Výbor volí na svojej ustanovujúcej schôdzi predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a podľa potreby ďalších funkcionárov.
 3. Schôdze výboru zvoláva predseda, podpredseda alebo tajomník výboru najmenej štyrikrát za rok.
 4. Výbor ZO zabezpečuje:
  • prerokovanie návrhu plánu činnosti organizácie po vyjadrení kontrolnej komisie
  • pripravuje a predkladá návrhy na členskú schôdzu (mestskú konferenciu)
  • zabezpečuje plnenie všetkých úloh organizácie, pokiaľ tieto nepatria do pôsobnosti členskej schôdze (mestskej konferencie)
  • plnenie plánu činnosti, rozpočtu a hospodárenie v rybárskych revíroch
  • riadne hospodárenie s majetkom organizácie
  • platenie členských príspevkov
  • prijímanie nových členov ZO a dáva vyjadrenie k prestupu za člena do inej ZO
  • udeľovanie čestných uznaní, navrhovanie zväzových vyznamenaní
  • prípravu a zvolávanie členskej a výročnej členskej schôdze (mestskej konferencie a výročnej konferencie)
  • plnenie uznesení, smerníc a pokynov ústredných zväzových orgánov
  • riadenie a kontrolu činnosti obvodnej organizácie zriadenej v mestských organizáciách
  • voľbu disciplinárnej komisie, kontrolu a usmerňovanie jej činnosti
  • vydávanie rybárskych poriadkov pre svoje revíry
  • ceny miestnych povolení a výšku členských poplatkov v rozpätí schválenom Radou SRZ
 5. Ak sa člen výboru nezúčastňuje práce výboru a jeho orgánov viac ako šesť po sebe idúcich mesiacov, zaniká jeho mandát.

§ 15
Predsedníctvo výboru

 1. Predsedníctvo výboru je štatutárny orgán ZO, ktorý riadi jej činnosť medzi schôdzami výboru. Predsedníctvo výboru rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré treba urýchlene a operatívne riešiť. Prijaté rozhodnutia predsedníctvo predkladá na schválenie výboru vždy na jeho najbližšej schôdzi.
 2. Členov predsedníctva výboru volí výbor základnej organizácie.
 3. Predsedníctvo výboru miestnej organizácie má 5 - 9 členov. Predsedníctvo výboru mestskej organizácie má 7 - 11 členov.
 4. Predsedníctvo výboru sa schádza podľa potreby a zvoláva ho predseda, podpredseda alebo tajomník. Predsedníctvo výboru je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

§ 16
Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia dohliada na činnosť základnej organizácie.
 2. Členov kontrolnej komisie volí na obdobie štyroch rokov výročná členská schôdza (mestská konferencia). Kontrolná komisia má predsedu a 2 - 4 členov. Členom kontrolnej komisie nemôže byť člen výboru základnej organizácie.
 3. Predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie má právo zúčastňovať sa na schôdzach predsedníctva výboru s hlasom poradným. Členovia kontrolnej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru základnej organizácie s hlasom poradným.
 4. Kontrolná komisia sa vo svojej činnosti riadi Stanovami SRZ a smernicami vydanými Radou SRZ pre vykonávanie jej činnosti.
 5. Kontrolná komisia zameriava svoju činnosť predovšetkým na kontrolu:
  • hospodárenia a hospodárskej činnosti ZO
  • plnenie úloh ZO z hľadiska dodržiavania finančného plánu a rozpočtu
  • dodržiavania zásad riadneho hospodárenia so zväzovým majetkom
  • kontrolu vedenia spisovej agendy podľa spisového poriadku
  • plnenia uznesení členskej schôdze
 6. Kontrolná komisia vykonáva kontroly aspoň raz za tri mesiace. O svojich zisteniach operatívne informuje výbor ZO a v prípade zistených nedostatkov žiada nápravu.
 7. Kontrolná komisia predkladá výsledky svojej činnosti najbližšej členskej schôdzi.

§ 17
Základné funkcie v miestnych (mestských) organizáciách

Predseda

 • je predsedom organizačnej zložky a jej výboru, zodpovedá za celú činnosť organizačnej zložky
 • koordinuje organizačnú a hospodársku činnosť ZO a funkcionárov podľa stanov a tohto organizačného poriadku a zodpovedá za plnenie uložených úloh
 • zvoláva schôdze výboru, prípadne predsedníctva, predsedá im a riadi ich činnosť
 • dbá, aby boli dodržiavané stanovy a organizačný poriadok zväzu, uznesenia, smernice a pokyny nadriadených zložiek a ich orgánov ako i všeobecne záväzné právne predpisy
 • dbá na dodržiavanie a plnenie uznesení orgánov organizačnej zložky, ktorej je predsedom
 • zastupuje spolu s tajomníkom základnú organizáciu vo vzťahu navonok
 • podpisuje všetku korešpondenciu
 • dáva súhlas k platbám a poukazom v medziach schváleného rozpočtu

Podpredseda

 • zúčastňuje sa všetkých schôdzí orgánu organizačnej zložky, do ktorého bol zvolený
 • ak nemôže predseda vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho so všetkými jeho právami a povinnosťami

Tajomník

 • zastupuje s predsedom organizáciu navonok
 • zabezpečuje a zodpovedá za riadnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, za správne vybavovanie korešpondencie a jej pridelenie na vybavenie podľa rozhodnutia predsedu alebo štatutárneho orgánu
 • zodpovedá za riadne evidovanie a ukladanie všetkých spisov, zápisníc a písomností
 • zodpovedá za správnu evidenciu všetkých členov, za vedenie zoznamu funkcionárov výboru
 • zodpovedá za evidenciu všetkých uznesení, smerníc a pokynov nadriadených organizačných zložiek a ich orgánov ako i orgánov vlastnej organizačnej zložky
 • dbá na plnenie úloh a podáva správu o ich priebehu predsedovi a výboru
 • zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálu pre schôdze výboru a jeho predsedníctva
 • zabezpečuje a zodpovedá za vyhotovenie zápisníc zo schôdzí orgánov organizačnej zložky, eviduje a odosiela ich nadriadeným orgánom
 • vedie archív v súlade s archívnym poriadkom SRZ

Účtovník

 • vykonáva účtovné operácie podľa zásad stanovených pre účtovnú evidenciu podľa účtovnej osnovy schválenej vrcholným orgánom zväzu
 • vedie načas a hospodárne účtovníctvo na podklade riadnych účtovných dokladov
 • dbá, aby účtovné zápisy, účtovné výkazy ako i účtovné doklady a ostatné písomnosti účtovnej evidencie boli úplné, pravdivé, zrozumiteľné a ľahko kontrolovateľné
 • spracováva účtovné výkazy, závierky a ročnú závierku
 • po uplynutí každého štvrťroka spracuje účtovnú závierku a správu o čerpaní rozpočtu a upovedomí o tom výbor ZO
 • kontroluje účtovné doklady pred ich zaúčtovaním z hľadiska vecnej i formálnej správnosti, najmä z hľadiska prípustnosti uskutočnených operácií, pri zistení chýb upozorní na ne predsedu, ak toto upozornenie nevedie k náprave, obráti sa na predsedu kontrolnej komisie
 • dozerá na činnosť pokladníka, kontroluje vykonávanie pokladničných operácií a vedenie pokladničnej knihy, vrátane dodržiavania pokladničnej disciplíny a finančného limitu
 • zodpovedá za vyúčtovanie výsledkov inventarizácie v stanovených lehotách a za ich premietnutie v ročných účtovných výkazoch tak, aby bol zabezpečený súlad ich údajov so skutočnosťou
 • zodpovedá za riadny stav a vedenie účtovníctva i poriadok pri úschove účtovných písomností, vrátane účtovných dokladov po dobu stanovenú predpismi
 • dbá na dodržiavanie finančnej a platobnej disciplíny
 • eviduje majetok organizácie a dbá, aby bola vykonávaná inventarizácia majetku podľa platných smerníc
 • dbá na včasné inkaso zápisného, členských príspevkov, poplatkov za povolenia na rybolov a na zabezpečenie riadnej evidencie o príjmoch organizácie
 • dbá, aby výdavky organizácie boli v súlade so schváleným rozpočtom
 • nesmie vykonávať funkciu pokladníka
 • podáva podľa potreby správu o hospodárskom stave organizácie
 • pri zmene v osobe účtovníka sa všetky účtovné doklady protokolárne odovzdávajú nástupcovi, prípadne určenému funkcionárovi organizácie

Rybársky hospodár

 • za rybárskeho hospodára môže byť ustanovený len člen SRZ, ktorý má kvalifikáciu požadovanú zákonom o rybárstve, požadované odborné vzdelanie, kurz rybárskeho hospodára
 • zabezpečuje plnenie schváleného zarybňovacieho plánu
 • vedie evidenčný list rybárskych revírov s mapou revírov, ich popisný list, spresňuje v nich záznamy, sumarizuje prehľady o úlovkoch, zodpovedá za včasné predloženie výkazov nadriadeným zložkám a podkladov na spracovanie " výkazov o činnosti " organizácie (štatistiku)
 • navrhuje výboru počet členov rybárskej stráže
 • zabezpečuje a organizuje výlovy rýb sieťami, vršami a elektrickými agregátmi, pričom zodpovedá za ich správne použitie
 • zúčastňuje sa so zástupcami organizácie a oddelením tečúcich vôd Rady SRZ vodoprávnych konaní
 • je viazaný uzneseniami orgánov organizačnej zložky, ktorá ho ustanovila do funkcie, pokiaľ nie sú v rozpore s platnými predpismi o rybárstve a zásadami správneho hospodárenia, pri zistení rozporov je povinný na to ihneď upozorniť nadradené orgány a žiadať nápravu
 • spolupracuje s oddelením tečúcich vôd Rady SRZ , s ktorým zabezpečuje zarybňovanie
 • zostavuje včas doplnky a zmeny k miestnemu rybárskemu poriadku
 • má hmotnú zodpovednosť za zverený majetok
 • zodpovedá za chov rýb na rybochovných zariadeniach
 • spolu s vedúcim rybárskej stráže zodpovedá za činnosť rybárskej stráže

Zástupca rybárskeho hospodára

 • Ak nemôže rybársky hospodár vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho zástupca a to so všetkými jeho právami a povinnosťami

Pokladník

 • zabezpečuje agendu spojenú s vykonávaním pokladničných operácií, vedie pokladničnú knihu a udržuje finančnú hotovosť vo výške stanovenej limitom
 • zodpovedá za vedenie pokladničnej knihy
 • zodpovedá za pokladničné operácie, ktoré môže vykonávať len na podklade prijímových a výdavkových pokladničných dokladov, pokiaľ tým nie je poverený iný člen výboru
 • dbá na to, aby výdavkové pokladničné doklady boli podpísané pred výplatou dvoma funkcionármi alebo poverenými osobami a mali všetky predpísané náležitosti
 • vo svojej činnosti sa riadi smernicami a pokynmi vydanými na vykonávanie pokladničných operácií
 • nesmie sám schvaľovať výdavkové pokladničné doklady
 • vedie evidenciu poskytnutých záloh a dbá na to, aby boli vyúčtované v lehotách tomu stanovených
 • predkladá predsedníctvu výboru , prípadne výboru správu o vykonaných pokladničných operáciách v období medzi ich zasadnutiami a vyžiada si na ich uskutočnenie dodatočný súhlas
 • má hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty

§ 18
Hlavné úlohy základnej organizácie

Do pôsobnosti základných organizácií patrí plnenie najmä týchto úloh:

 • združovať občanov, ktorí majú aktívny záujem o rybárstvo, prijímať ich za členov zväzu za predpokladu, že splnili všetky podmienky stanovené v § 5 Stanov SRZ, viesť o nich predpísanú evidenciu, organizovať ich záujmovú činnosť podľa stanov a tohto organizačného poriadku, v záujme riadneho plnenia úloh zväzu a základnej organizácie
 • zabezpečovať plnenie všetkých úloh potrebných na plánovité hospodárenie v tečúcich vodách, rybníkoch a zariadeniach, (napr. zarybňovať podľa zarybňovacieho plánu, vykonávať úpravu revírov)
 • riadne spravovať a využívať zväzový ako aj iný zverený majetok, viesť o ňom príslušnú evidenciu a vykonávať v stanovených lehotách (najmenej jedenkrát za rok) jeho inventarizáciu
 • vydávať povolenia na lov rýb na pridelené rybárske revíry
 • plniť plán spoločenskej a hospodárskej činnosti, plniť rozpočet a po vyjadrení sa kontrolnej komisie predkladať návrhy členskej schôdzi na schválenie
 • organizovať pracovné brigády, najmä pri výstavbe kaskád, úprave revírov, budovaní rybníkov a rybochovných zariadení, pričom sa musí dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • zabezpečovať úlohy, ktorými ju poveril nadriadený zväzový orgán, realizovať jeho opatrenia a uznesenia
 • vykonávať a zabezpečovať úlohy, ktoré na ňu preniesli vo verejnom záujme orgány štátnej správy
 • v rámci hospodárskej činnosti nakupovať alebo produkovať podľa schváleného plánu a rozpočtu ikry, plôdik, násady a generačné ryby
 • riadne hospodáriť v športových a chovných rybníkoch prevzatých do užívania
 • organizovať prednášky, školenia, aktívy, preteky, zájazdy a exkurzie pre svojich členov
 • predkladať návrhy vyšším zväzovým orgánom na udelenie čestných uznaní a odznakov zaslúžilým členom organizácie
 • starať sa o výchovu rybárskej mládeže a poskytovať rybársku odbornú a metodickú pomoc poradcov a inštruktorov pri výchove detí organizovaných v krúžkoch mladých rybárov
 • kontrolovať čistotu vôd v obvode svojej územnej pôsobnosti, sledovať zdroje znečisťovania vôd, byť v kontakte a spolupracovať s orgánmi štátnej vodohospodárskej inšpekcie, vodohospodárskymi orgánmi a orgánmi hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti
 • dbať o všeobecnú ochranu prírody
 • uplatňovať a vymáhať náhrady škôd, spôsobených na rybách alebo na inom majetku zväzu
 • vyberať zápisné, členské, poplatky za povolenia na rybolov a zabezpečovať riadne finančné hospodárenie organizácie
 • podľa smerníc a pokynov ústredných zväzových orgánov viesť a predkladať príslušné štatistické prehľady, viesť evidenciu o uložených disciplinárnych opatreniach, v prípadoch, ak ide o previnenia členov inej ZO, hlásiť tejto organizácii potrebné údaje a podklady pre disciplinárne konanie
 • vyhotovovať zápisnice o všetkých uzneseniach orgánov ZO ako i o priebehu schôdzí
 • predkladať návrhy na zlúčenie, prípadne zrušenie ZO prostredníctvom Rady SRZ

§ 19
Zánik miestnej (mestskej) organizácie

 1. Ak nie sú podmienky a predpoklady pre ďalšiu existenciu a trvanie základnej organizácie, rozhodne o jej zrušení Rada SRZ. Ak má ZO zaniknúť z dôvodu rozhodnutia členov, musí sa o zániku uzniesť členská schôdza (mestská konferencia) a na platnosť tohto uznesenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov (delegátov). Členskú schôdzu (mestskú konferenciu) možno za týmto účelom mimoriadne zvolať. Je potrebné, aby výbor ZO zrušenie vopred prerokoval a zdôvodnil Rade SRZ.
 2. V prípade zániku ZO sa prípadný prevod nehnuteľného majetku uskutoční podľa rozhodnutia Rady SRZ.
 3. Ak Rada SRZ neschváli zánik alebo zlúčenie ZO alebo ak pre zánik, resp. zlúčenie nehlasuje potrebná väčšina hlasov prítomných na členskej schôdzi alebo delegátov na mestskej konferencii, potom ZO trvá ďalej a je povinná plniť riadne hlavné úlohy zväzu ako i úlohy vlastnej organizácie.

§ 20
Ústredné orgány zväzu

 1. Všetky nižšie organizačné zložky SRZ sú metodicky riadené jeho ústrednými orgánmi.
 2. Úlohou ústredných orgánov zväzu je zabezpečovať plnenie uznesení a opatrení prijatých snemom.
 3. Ústrednými orgánmi zväzu sú:
  • Snem
  • Rada
  • Prezídium Rady SRZ (ďalej len Prezídium)
  • Kontrolná komisia zväzu

§ 21
Snem

 1. Vrcholným orgánom zväzu je snem, ktorý sa skladá zo všetkých na ňom prítomných delegátov, zvolených všetkými základnými organizáciami, podľa kľúča stanoveného Radou , na princípe paritného zastúpenia základných organizácií.
 2. Snem sa koná raz za štyri roky a zvoláva ho Rada . Mimoriadny snem zvoláva Rada vždy, ak o to požiadajú písomne dve tretiny členov Rady alebo jedna polovica základných organizácií alebo ak si to vyžadujú potreby zväzu. Rada je povinná zvolať mimoriadny snem do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 3. Zvolanie snemu sa oznamuje najmenej jeden mesiac pred jeho konaním s uvedením programu rokovania.
 4. Snem je uznášaniaschopný, ak sú prítomné dve tretiny delegátov zvolených na snem.
 5. Delegáti prítomní na sneme sa zapisujú do listiny prítomných.
 6. Snem si z delegátov volí predsedníctvo a pracovné komisie.
 7. Do pôsobnosti snemu patrí:
  • stanovovať hlavné úlohy činnosti a hospodárenia zväzu
  • voliť členov Rady a kontrolnej komisie, prezidenta a tajomníka
  • schvaľovať stanovy zväzu, ich zmeny a doplnky
  • prerokovať a schvaľovať správu Rady o činnosti za svoje funkčné obdobie a súhrnnú správu kontrolnej komisie
  • rokovať a uznášať sa o návrhoch účastníkov snemu
  • rozhodovať o zániku zväzu
  • schvaľovať rokovací a volebný poriadok snemu
  • schvaľovať symboly SRZ
 8. Snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou zvolených delegátov, pri rozhodovaní o stanovách je potrebný súhlas dvoch tretín zvolených delegátov a pri rozhodovaní o zrušení zväzu je potrebný súhlas štyroch pätín zvolených delegátov.

§ 22
Rada

 1. Rada je výkonný orgán zväzu, ktorý riadi jeho činnosť medzi konaním snemov.
 2. Rada má 34 členov, a to prezidenta, tajomníka a 32 členov z jednotlivých krajov zvolených Snemom.
 3. Úlohy Rady sú vymenované v § 21 odst. 2 Stanov SRZ.
 4. Rada sa schádza podľa potreby, minimálne štyrikrát za rok. Radu zvoláva písomnou pozvánkou najmenej 15 dní vopred prezident alebo tajomník. V prípade potreby zvoláva Radu najstarší viceprezident. Písomná pozvánka musí obsahovať program rokovania. Ak požiada o zvolanie Rady nadpolovičná väčšina jej členov alebo Kontrolná komisia zväzu, zvoláva Radu Prezídium . Členovia Rady sa zapisujú do listiny prítomných.
 5. Rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, vždy za účasti prezidenta alebo tajomníka.
 6. Rada za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 7. Mandát člena Rady zaniká, ak sa člen nezúčastňuje práce Rady a jej orgánov viac ako 3 zasadnutia Rady po sebe.
 8. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
 9. O priebehu zasadnutia Rady sa vyhotovujú zápisnice podpísané prezidentom a tajomníkom, ktoré sa doručujú všetkým členom Rady a Kontrolnej komisie zväzu.
 10. Rada vytvára pre zefektívnenie svojej činnosti komisie, ktoré sa schádzajú podľa potreby.
 11. Rada vydáva smernice, ktoré sú záväzné pre všetky zložky zväzu.
 12. Priamy styk Rady s nižšími organizačnými zložkami a orgánmi zväzu sa zabezpečuje prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ (ďalej len sekretariát).
 13. Rada predkladá snemu správu o činnosti zväzu za jej funkčné obdobie.
 14. Rada vydáva Vestník SRZ v súlade s vydaným Štatútom vestníka.

§ 23
Prezídium

 1. Prezídium je ústredný orgán zväzu, ktorý rozhoduje o naliehavých záležitostiach zväzu v rozsahu právomoci Rady. Prezídium je povinné predložiť svoje rozhodnutie Rade na schválenie na jej najbližšom zasadnutí.
 2. Prezídium sa skladá z prezidenta, tajomníka a 8 viceprezidentov. Viceprezidentom sa stáva člen Rady za príslušný kraj, ktorý získal pri voľbách na Sneme najvyšší počet hlasov.
 3. Prezídium sa schádza spravidla raz za dva mesiace a zvoláva ho prezident alebo tajomník, ktorí aj zasadnutia Prezídia riadia.
 4. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, prezident alebo tajomník.
 5. Zo zasadnutia Prezídia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje prezident a tajomník.
 6. Prezídium rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 7. Prezídium zodpovedá za svoju činnosť Rade.

§ 24
Kontrolná komisia zväzu

 1. Kontrolná komisia zväzu je najvyšším kontrolným orgánom zväzu.
 2. Kontrolná komisia zväzu má 9 členov volených snemom na obdobie štyroch rokov.
 3. Na ustanovujúcej schôdzi si Kontrolná komisia zväzu volí predsedu a podpredsedu.
 4. Schôdze Kontrolnej komisie zväzu zvoláva a riadi jej predseda alebo podpredseda. Schôdze sa konajú najmenej trikrát za rok.
 5. Kontrolná komisia zväzu je uznášaniaschopná, ak je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Kontrolnej komisie zväzu.
 6. Zo zasadnutia Kontrolnej komisie zväzu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo podpredseda.
 7. Kontrolná komisia zväzu zodpovedá za svoju činnosť snemu a po skončení svojho funkčného obdobia predkladá snemu súhrnnú správu Kontrolnej komisie zväzu.
 8. Mandát člena Kontrolnej komisie zväzu zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje na činnosti Kontrolnej komisie zväzu viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov.

§ 25
Hospodárenie zväzu a jeho zložiek

 1. Zväz hospodári s vlastným majetkom a tiež s majetkom, ktorý prevzal do dočasného užívania.
 2. Základné organizačné zložky zväzu podľa § 26 ods. 2 Stanov SRZ hospodária s vlastným majetkom vykazovaným v súvahe a s majetkom zväzu, ktorý im bol zverený do správy. Môžu tiež hospodáriť s majetkom, ktorý prevzali do dočasného užívania od inej právnickej alebo fyzickej osoby. Organizačné zložky zväzu sú povinné hospodáriť tak, aby riadne plnili svoje úlohy a plne kryli výdavky z vlastných príjmov alebo z pridelených finančných prostriedkov.
 3. Každá organizačná zložka a orgány sú povinné zabezpečovať podrobnú evidenciu majetkových súčastí a vykonávať pravidelnú inventarizáciu najmenej jedenkrát za rok. Inventarizačné práce vykonáva najmenej trojčlenná inventarizačná komisia ustanovená výborom alebo predsedníctvom výboru príslušnej organizačnej zložky.
 4. Ustanovenie § 26 ods. 8 Stanov SRZ určuje, že samostatne hospodáriacimi subjektami v rybárskych revíroch sú:
  • Slovenský rybársky zväz
  • Miestne (mestské) organizácie (z poverenia Rady)
 5. Hospodárska činnosť zväzu a organizačných zložiek musí byť v súlade so stanovami, organizačným poriadkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Organizačné zložky zväzu zabezpečujú svoju hospodársku činnosť predovšetkým dobrovoľnou prácou svojich členov. Stanovy SRZ v § 6 ods. 2 upravujú povinnosti členov zväzu a ako jednu zo základných členských povinností uvádzajú pod písm. f/ aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu. Týmto sa rozumie účasť členov na plnení úloh organizácie smerujúcich k zabezpečeniu hospodárskej činnosti organizačnej zložky, najmä v prípadoch, ak ide o rozsiahlejšie akcie, na ktorých sa uzniesla členská schôdza.
 7. Do rámca hospodárskej činnosti zväzu a jeho organizačných zložiek patrí tiež investičná činnosť, to znamená výstavba a obnova rybníkov a iných rybochovných zariadení, generálne opravy týchto zariadení, výstavba kaskád, rybárskych domov a pod.
 8. Pri plánovaní, projektovaní a realizácií investičnej výstavby sú všetky organizačné zložky zväzu povinné sa riadiť príslušnými právnymi predpismi.
 9. Rada a organizačné zložky môžu v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka zakladať obchodné spoločnosti, prípadne družstvá na zabezpečenie hospodársko-obchodnej činnosti podnikateľskej povahy. Vnútornú organizáciu, organizačnú štruktúru, spôsob riadenia a druh i rozsah činnosti obchodných spoločností upravujú ich vlastné vnútorné predpisy (stanovy), ktoré schvaľujú ich vlastné orgány.
 10. Účtovníctvo vo všetkých organizačných zložkách zväzu sa vedie podľa zásad o účtovnej evidencii platných pre všetky organizácie.
 11. Účtovníctvo treba viesť a organizovať tak, aby podľa danej účtovnej osnovy zodpovedalo potrebám organizácie. Za riadny stav a vedenie účtovníctva i poriadok pri úschove účtovných písomností zodpovedá účtovník.
 12. Vedenie spisovej služby vo všetkých organizačných zložkách zväzu musí byť zabezpečené presným a rýchlym usporiadaním písomností, aby poskytovali prehľad o prerokovávaných a vybavovaných záležitostiach pre informatívne, evidenčné a kontrolné potreby.
 13. Pre riadne a dôsledné vedenie administratívy v organizačných zložkách sa vydáva spisový poriadok, ktorý ako vnútrozväzová riadiaca norma podrobne upravuje manipuláciu s písomnosťami od ich príchodu alebo vzniku v organizačných zložkách zväzu až do ich odoslania, uloženia alebo vytriedenia (skartácie). Úlohou spisového poriadku je zabezpečiť jednotný, presný, rýchly a hospodárny chod spisovej a archívnej služby v zložkách zväzu.

§ 26
Právne úkony, zastupovanie zväzu a jeho organizačných zložiek

 1. Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky majú podľa Stanov SRZ právnu subjektivitu, to znamená, že vystupujú v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene a nesú tiež samostatnú majetkovú zodpovednosť.
 2. Štatutárnym orgánom zväzu je Rada a menom Rady a zväzu vystupuje prezident alebo tajomník. Iný člen Rady alebo zamestnanec sekretariátu môže za zväz konať len na základe osobitného splnomocnenia podpísaného prezidentom alebo tajomníkom.

  Štatutárnym orgánom miestnej (mestskej) organizácie je výbor a jeho menom koná predseda, podpredseda alebo tajomník. Iný člen výboru môže zastupovať ZO len na základe osobitného splnomocnenia podpísaného predsedom a ďalším štatutárnym zástupcom organizácie.

 3. Za zväz podpisujú oprávnené osoby tak, že k odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis prezident alebo tajomník.

  Prezident a tajomník spoločne podpisujú v nasledujúcich prípadoch:

  • dispozícia s hnuteľným majetkom zväzu nad 1.000.000,-Sk
  • dispozícia s nehnuteľným majetkom zväzu
  • zmluvy o nadobúdaní nehnuteľností
  • pracovné zmluvy
 4. Za základné organizácie podpisujú oprávnené osoby tak, že k odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis predseda a ďalší štatutárny zástupca organizácie.
 5. Zväz, jeho organizačné zložky a orgány používajú v oficiálnom styku hlavičkový papier a odtlačky pečiatok. V záujme dodržania jednotného postupu pri používaní hlavičkového papiera a odtlačkov pečiatok sú povinné orgány a organizačné zložky podľa § 27 ods.7 Stanov SRZ uvádzať toto označenie:
  • Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina
  • Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia
  • Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia
 6. Zväz a jeho organizačné zložky používajú pečiatku s označením názvu orgánu alebo organizácie opatrenú jej symbolom, ktorej grafickú úpravu určí Rada.
 7. Ak podpisujú písomnosti i splnomocnené osoby, musia k svojmu podpisu pripojiť dodatok vyznačujúci, že konali v zastúpení štatutárneho orgánu.


Slovenský rybársky zväz,
Rada Žilina

Späť