Oznam - lehota na zaplatenie členského príspevku do 30.04.2021

Oznam - lehota na zaplatenie členského príspevku do 30.04.2021

  Vážení  členovia,

na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:
 
Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.
 
Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.
 
Výbor MsO SRZ Dunajská Streda rozhodol lehotu na zaplatenie členského príspevku predľžiť do 30.04.2021 .

Späť