Pozvánka na členskú schôdzu

Pozvánka na členskú schôdzu

III. Obvod pri Mestskej organizácii SRZ Dunajská Streda. v zmysle Stanov SRZ a uznesenia Rady SRZ č.6/2021 zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.09.2021 od 17,30 hod. Miesto konania : Obecný dom v Jahodnej

s nasledovným programom :

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti obvodu za rok  2020

5. Plán úloh na rok 2021

6. Diskusia

7. Voľba delegátov na Mestskú konferenciu

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska.

Každý člen je povinný preukázať sa platným členským preukazom.

V zmysle aktuálnych opatrení výskytom ochorenia COVID-19 musí mať účastník na tvári rúško, ktoré prekrýva ústa a nos, ďalej

 Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 sa musíme prispôsobiť platným opatreniam, ktoré vo svojej vyhláške č. 241/2021 nariadil Úrad verejného zdravotníctva SR ohľadom konania hromadných podujatí osláv.

 V súlade s aktuálne platnými opatreniami sa na hromadných podujatiach môžu zúčastniť osoby, ktoré sú buď:

  • plne očkované, (14 dní od aplikácie druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, osoba do 12 rokov veku)
  • alebo sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (v prípade PCR a LAMP testu nie starší ako 72 hodín, v prípade Antigénového testu nie starší ako 48 hodín)
  • alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Späť