Pozvánka na členskú schôdzu V. Obvodu 08.02.2020

Pozvánka na členskú schôdzu V. Obvodu  08.02.2020

 

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu

08.februára 2020 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Eliašovciach

 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie

2. Odsúhlasenie programu VČS

3. Voľba pracovného predsedníctva

4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa o činnosti V. Obvodu MsO SRZ Dunajská Streda za rok 2019 a plán hlavných úloh na rok 2020

7. Voľba delegátov na mestskú konferenciu SRZ.

8. Prestávka

9. Správa volebnej komisie

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 
 

Späť