Pozvánka na mimoriadnú členskú schôdzu 12.10.2019

Pozvánka na mimoriadnú členskú schôdzu 12.10.2019

 

„Výbor MsO SRZ Dunajská Streda v zmysle Stanov SRZ zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu  III . Obvodu- Jahodná , ktorá sa uskutoční dňa 12.10.2019 o 17,00 hod. Kultúrny dom v Jahodnej, s  programom :


1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie, overovateľov zápisnice

3. Dôvod zvolania mimoriadnej členskej schôdze

4. Voľba delegátov na mestskú konferenciu – 24.10.2019

5. Návrh uznesenia

6. Záver


Na základe volebného poriadku SRZ Rada Žilina, platného od 1.1.2018, čl. IV., odst. 2 návrhy na delegáta je možné podať do 08.10.2019 osobne alebo poštou na sekretariát MsO SRZ Dunajská Streda. v čase úradných hodín na predpísanom tlačive na ktoré bude vystavené potvrdenie o prevzatí. 

Každý člen MsO je povinný sa preukázať platným členským preukazom!“


 

Späť