Pozvánka na VČS III.Obvodu - Jahodná

Pozvánka na VČS III.Obvodu - Jahodná

  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

 

III.           Obvod – Jahodná

 

ktoré sa uskutoční v sobotu 10. marca 2018 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome v Jahodnej.

 

Program:

 

A: Členská schôdza

1.   Otvorenie

2.   Odsúhlasenie programu VČS

3.   Voľba pracovného predsedníctva

4.   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

5.   Správa mandátovej komisie

6.   Správa o činnosti III. Obvodu  MsO SRZ Dunajská Streda za rok 2017

             a plán hlavných úloh III. Obvodu MsO SRZ Dunajská Streda na rok 2018

7.   Voľby členov Výboru a delegátov na mestskú konferenciu SRZ.

8.   Prestávka

9.   Správa volebnej komisie

10. Diskusia

11.  Návrh na uznesenie

12.  Záver

 

 OZNAMUJEME VÁM  MOŽNOST PODAŤ NÁVRHY NA KANDIDÁTOV DO VÝBORU III. OBVODU        DO 22.02.2018

NÁVRH KANDIDÁTA MOŽNO PODAŤ OSOBNE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM POŠTOVEJ PREPRAVY FORMOU DORUČENKY. NÁVRH KANDIDÁTA MUSÍ OBSAHOVAŤ NÁLEŽITOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU IV. BOD 5 A 6 VOLEBNÉHO PORIADKU SRZ A MUSÍ BYŤ PODANÝ NA TLAČIVE VZORU NÁVRHU KANDIDÁTA, KTORÝ JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VOLEBNÉHO PORIADKU SRZ. 

Tlačivo na návrh kandidáta možno vyžiadať na sekretariate MsO SRZ Dunajská Streda.

 

Výbor  MsO SRZ  Dunajská Streda

 
 

Späť