Prihláška za člena SRZ

Prihláška za člena SRZ

 

Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00178209, zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990 (ďalej len „žiadateľ“)
 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍ OSOBNÝH ÚDAJOV
 
 
Meno, priezvisko, titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (ďalej len „subjekt“)
 
Dátum narodenia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .         Trvalý pobyt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Telefón  e -mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Svojim podpisom výslovne udeľujem súhlas  s tým, aby žiadateľ  spracoval v súlade s platnou právnou úpravou moje osobné a organizačné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo, e – mail (ďalej len „osobný údaj“).  Spracovanie osobných údajov subjektu je vykonávané žiadateľom v tlačenej a elektronickej podobe. Osobné údaje subjektu pre žiadateľa spracovávajú členovia štatutárneho orgánu alebo poverení zamestnanci.
 
Súhlas je daný na účely: a) vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu b) poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva c) používanie na elektronickú komunikáciu d) rybárske preteky, školenia, prednášky a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov e) zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska
Žiadateľ informuje subjekt o tom, že podľa platnej právnej úpravy – Zák. č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má právo :
a) vziať súhlas kedykoľvek späť b)  požadovať od žiadateľa  informáciu, aké osobné údaje spracováva  c) požadovať od žiadateľa vysvetlenie ohľadne  spracovávania osobných údajov d) vyžiadať si od žiadateľa prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo  opraviť  e) požadovať od žiadateľa výmaz osobných údajov f) v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť  sa na žiadateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Súhlas udeľujem na dobu určitú, v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze. Osobné údaje budú po ukončení členstva alebo účelu ich spracovania odstránené bezpečným spôsobom.
Prehlasujem, že hore uvedenému textu rozumiem a dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom.
 
Dátum:                                                                        ____________________________________ 
                                                                                                                 P O D P I S 
 
 
MsO SRZ Dunajská Streda 

Prihláška za člena Slovenského rybárskeho zväzu 
 
Meno: .................................... 
 
Priezvisko: .................................................. 
 
Titul: .................. 
 
Dátum narodenia: ...................................... 
Adresa trvalého bydliska, PSČ: ........................................................................................................................................ 
Číslo telefónu: ..................................... E-mailová adresa: ................................................. Vyhlásenie: 
Som si vedomý, že členstvo v Slovenskom rybárskom zväze (ďalej len „SRZ“) je dobrovoľné. Súhlasím so Stanovami SRZ a zaväzujem sa nimi riadiť. Stotožňujem sa s úlohami zväzu a budem sa aktívne zúčastňovať na ich realizácii. Budem dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa výkonu rybárskeho práva, vnútroorganizačné predpisy vydané ústrednými orgánmi SRZ a orgánmi základnej organizácie SRZ, v súlade so VZPP. Som si vedomý, že ich porušenie môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie. Beriem na vedomie, že členstvo v SRZ môžem nadobudnúť po absolvovaní vstupného školenia, úspešnom vykonaní skúšok zo základných rybárskych predpisov, zaplatení zápisného a členského príspevku a ostatných povinných platieb. O prijatí rozhoduje výbor MO/MsO SRZ. Čestne vyhlasujem, že: − nie som organizovaný v inej MO/MsO SRZ, − som nebol v posledných dvoch rokoch vylúčený zo žiadnej MO/MsO SRZ, − som sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý som bol právoplatne odsúdený, ani závažného priestupku proti predpisom o rybárstve, − nie je voči mojej osobe vedené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin. 
 
V ............................................................................................. Dňa: ................................ 
 
Podpis žiadateľa: .......................................................................................................................... 
Záznamy MO/MsO SRZ: 
Vstupné školenie absolvoval dňa: ................................................................................................ 
Skúšku absolvoval dňa: ................................................................................................................
Výsledok skúšky: vyhovel / nevyhovel * 
Prihláška prerokovaná dňa: .......................................................................................................... 
Výbor MO/MsO SRZ: súhlasí / nesúhlasí s prijatím za člena * 
Zápisné zaplatené dňa: .................................................................................................................
Členský príspevok zaplatený dňa: ................................................................................................ 
Členský preukaz č. ........................ vydaný dňa: ......................................................................... 
Meno, priezvisko a podpis predsedu MO/MsO SRZ: .................................................................. 
Meno, priezvisko a podpis tajomníka MO/MsO SRZ: ................................................................ * nehodiace

Späť