Súťažné pravidlá LRU - Feeder

Súťažné pravidlá LRU - Feeder

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ LRU-FEEDER   Platné od 1.1.2013

 

Úvod

 

Tieto súťažné pravidlá obsahujú ustanovenia, ktorými sa upravuje organizácia, priebeh a pravidlá v športovej disciplíne Lov rýb udicou Feeder (ďalej len LRU-FEEDER).

 

1. Usporiadanie súťaží

 

Vyhlásiť a usporiadať súťaže na území Slovenskej republiky v športovej disciplíne LRU–feeder môže SRZ RADA – odbor ŠČ a poverené ZO SRZ.

 

Majstrovstvá SR, 1. Ligu, 2. Ligu, divíziu a kvalifikačné súťaže vyhlasuje SRZ Rada - odbor ŠČ a usporiadajú ich poverené ZO SRZ. Usporiadateľa týchto súťaží schvaľuje Rada SRZ na návrh odboru ŠČ.

 

Pohárové súťaže vyhlasujú a usporiadajú ZO SRZ a nepodliehajú schváleniu Radou SRZ.

 

2. Účasť na súťažiach

 

Na súťažiach vyhlásených odborom ŠČ sa môžu zúčastniť len pretekári, majúci platné registračné preukazy športovca a sú nominovaní vlastnou organizáciou. Súťažiaci musia svoju totožnosť potvrdiť registračným preukazom a členským preukazom člena SRZ.

 

Na pretekoch vyhlásených ZO SRZ sa môžu zúčastniť pretekári, ktorí sú členmi SRZ, alebo národných zväzov združených v CIPS-FIPS e.d., ak propozíciami nie je stanovené inak. Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť. Členovia mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastňovať pretekov len v sprievode zákonného zástupcu alebo osoby splnomocnenou zákonným zástupcom.

 

2.1.Súťaž družstiev

 

Súťaž 1.liga ( 2. Liga ) pozostáva z 2 dvoj kôl (jarné a jesenné). Každé kolo sa považuje za samostatnú súťaž a skladá sa spravidla z dvoch päťhodinových pretekov konaných v dvoch dňoch nasledujúcich po sebe, spravidla sobota nedeľa. Termíny jednotlivých súťaží navrhuje sekcia LRU- feeder odboru športovej činnosti na základe medzinárodného kalendára konania Majstrovstiev sveta (ďalej len „MS“ ) a Majstrovstiev Európy ( ďalej len „ME“ ) . Kalendár súťaží následne schvaľuje prezídium odboru športovej činnosti a Rada SRZ. Pretekár, ktorý v príslušnom ročníku pretekal za svoje družstvo vo vyššej súťaži, nesmie už súťažiť v nižšej súťaži. ( napr. jarné kolo v 1. Lige a jesenné kolo v 2. Lige ) Opačný postup je možný. Víťazné družstvo FEEDER ligy sa stáva Majstrom 1. Ligy LRU – FEEDER.

 

2.1.1 Prestupy a hosťovanie

 

Pretekár môže požiadať o prestup do družstva inej organizácie po skončení súťaže. Žiadosti sa predkladajú na sekretariát odboru ŠČ spolu s vyjadrením materskej organizácie do 31. 12. Pre prestup na nasledujúce obdobie. Registrácia odborom ŠČ nastane až po schválení sekciou LRU - Feeder. Pretekár môže požiadať o hosťovanie do družstva inej organizácie po skončení súťaže.

 

Sekcia môže dať súhlas k hosťovaniu za inú ZO len po dohode zainteresovaných organizácií. V prípade, že pretekár v predchádzajúcom roku nebol v materskej organizácii zapojený do súťaže a nebol uvedený na žiadnej súpiske, vyjadrenie materskej organizácie sa nevyžaduje.

 

Hosťovanie sa povoľuje vždy na dobu 1 roka a je platné po zaregistrovaní sekretariátom OŠČ a potvrdením v registračnom preukaze.

 

3. Zloženie súťaží

 

3.1. Dlhodobé štátne postupové súťaže

 

1.liga – celoštátna súťaž trojčlenných družstiev /na súpiske môže byť uvedených maximálne 6 pretekárov/ o účasti maximálne  17 družstiev podľa počtu záväzne nahlásených družstiev pre rok 2013. V rámci prechodného trojročného obdobia do roku 2014 pretransformovanie na 12 štvorčlenných družstiev /na súpiske 8 pretekárov/. Pri dostatočnom počte záujemcov otvorenie druhej ligy.

 

Súťaž 1.liga pozostáva z 2 dvoj kôl (jarné a jesenné). Každé dvoj kolo sa skladá z dvoch pretekov konaných v dvoch dňoch nasledujúcich po sebe, spravidla sobota nedeľa. Termíny jednotlivých dvoj kôl navrhuje sekcia LRU- feeder odboru športovej činnosti. Kalendár súťaží schvaľuje prezídium odboru športovej činnosti a Rada SRZ. Víťazné družstvo FEEDER ligy sa stáva Majstrom 1. Ligy LRU – FEEDER.

 

3.2 .Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky

 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky vyhlasuje Rada SRZ ako preteky družstiev a jednotlivcov. Podmienkou účasti je platná registrácia družstva. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska sú preteky, ktoré sa konajú raz za rok, ako dvojkolový pretek a prebiehajú podľa súťažných pravidiel LRU-FEEDER. Termín konania majstrovstiev Slovenskej republiky je publikovaný v termínovom kalendári súťaží sekcie LRU- feeder pre príslušný rok. Majstrovstvá SR s medzinárodnou účasťou sú vyhlasované a riadené osobitnými propozíciami.

 

3.3. Pohárové súťaže

 

Pohárové súťaže môžu vyhlasovať a organizovať ZO SRZ, SRZ RADA, resp. iné právne subjekty, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci a zastupovaní v súťaží (ďalej len zmluvu) so SRZ RADA alebo ZO SRZ.

 

Na pohárových nebodovaných súťažiach sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí sú členmi SRZ, ak nie je propozíciami súťaží stanovené inak. Termíny konania nebodovaných pohárových súťaží stanovuje a vyhlasuje usporiadateľ a nemusia podliehať schváleniu v termínovom kalendári sekcie LRU - Feeder.

 

3.4. Kvalifikačné súťaže

 

Kvalifikačné súťaže slúžia pre potreby výberu reprezentačného družstva, ktoré ma právo štartovať na majstrovstvách sveta, resp. majstrovstvách Európy, prípadne iných medzinárodných pretekoch. Postupový kľúč kvalifikačných súťaži určuje štátny tréner v spolupráci so sekciou LRU – FEEDER a musí byť schválený prezídiom odboru športovej činnosti Rada SRZ.

 

 4.Účasť na pretekoch

 

Postupových a kvalifikačných súťaží sa môžu zúčastňovať členovia SRZ s platným registračným preukazom. Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť. Členovia mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastňovať pretekov len v sprievode zákonného zástupcu alebo osoby splnomocnenou zákonným zástupcom.

 

5. Kritéria k organizovaniu postupových pretekov

 

Súťaže LRU –feeder sa konajú na vodných tokoch, napr. riekach, kanáloch prípadne na iných vodných plochách, ako sú jazerá, priehrady a pod. Na vybranej lokalite sa musí dať chytať po celej jej šírke. Minimálna šírka v najužšom mieste musí byť 40m, hĺbka vody minimálne 1,5m. Pokiaľ je možné, výber trate by mal byť taký, aby umožňoval rovnaké podmienky pre všetkých pretekárov, s najmenším možným prerušovaním trate ako sú mosty, elektrické vedenia a pod. Trať nesmie predstavovať nebezpečenstvo pre pretekárov, ani divákov. Za prípravu trate zodpovedá usporiadateľ, od ktorého prevezme trať garant Rady SRZ.

 

 6. Pretekárska trať

 

Pretekárska trať je rozdelená na sektor A,B,C po 17 pretekárov. Pretekár musí mať počas pretekov k dispozícii úsek, ktorý je min. 15m a max. 30m široký. Začiatok a koniec sektoru musí byt viditeľné označený. Šírka jednotlivých pretekárskych miest sa určí v rámci stanoveného rozpätia technickou komisiou. Pretekárske miesta na tečúcej vode sú označené tak, že sektor A je po prúde najnižšie a ostatné sektory sa číslujú vzostupne proti prúdu. Na stojatých vodách je číslovanie sektorov zľava doprava pri pohľade na jazero. Vyznačenie pretekárskej trate musí byť pred žrebovaním. Do pretekárskeho miesta počas preteku nesmie vstupovať okrem vedúceho družstva pretekára, rozhodcu a komisie na váženie nikto iný.

 

 7. Odporúčaný časový harmonogram pre preteky

 

Sobota: 08.30 - 09.00 prezentácia

 

09.00 - 10.00 otvorenie pretekov a žrebovanie

 

10.00 - 10.30 presun pred pretekárske miesto

 

10.30 - 11.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na pretek

 

kontrola množstva návnad a nástrah /v prvých 30-60 min./prípravy na pretek

 

11:50 - 12.00 kŕmenie

 

12.00 - 17.00 lovenie

 

17.00 – 17:30 váženie

 

Nedeľa: 06.30 - 07.00 prezentácia

 

07.00 - 08.00 žrebovanie

 

08.00 - 08.30 presun pred pretekárske miesto

 

08.30 - 09.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na pretek

 

Kontrola množstva návnad a nástrah/v prvých 30-60 min./prípravyna pretek

 

09.50 - 10.00 kŕmenie

 

10.00 - 15.00 lovenie

 

15.00 – 15.30 váženie

 

16.30 vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

 

 8. Prezentácia a losovanie (žrebovanie) lovných miest.

 

Časový úsek prezentácie stanovuje organizátor súťaže propozíciami.

 

Počas prezentácie sa vykoná :

 

-zoznam prítomných družstiev a jednotlivcov

 

- vykoná sa kontrola registračných preukazov a súpisiek ( respektíve iných dokladov oprávňujúcich k štartu v danej súťaži )

 

- vykonáva sa žrebovanie členov družstiev do sektorov A, B, C

 

- žrebom sa určuje poradie v akom si budú pretekári žrebovať čísla svojich pretekárskych úsekov

 

- žrebuje sa rozhodcovská komisia

 

Po ukončení prezentácie v stanovenom termíne podľa propozícií ďalšia nie je prípustná

 

9. Žrebovanie 1. pretekov

 

Žrebovanie pretekov sa vykonáva ručne, alebo elektronicky pomocou programu, ktorý musí zaručovať podmienku, že každé družstvo môže mať len jeden„ okrajový štand “ ( forhond ). Žrebovanie sa musí skončiť najneskôr 120 minút pred začiatkom preteku

 

10. Žrebovanie 2. Pretekov

 

Na druhé preteky bude pre každého pretekára znovu vyžrebovaný sektor a pretekárske územie. Ak je pretekárska trať neprerušená, vyberie sa z osudia pre sektor A prvé číslo a druhé číslo pre sektor C predposledné a posledné číslo. Ako prvé je žrebované pretekárske územie pre družstvo, ktorého pretekár mal v prvom kole preteku číslo A-1, druhé žrebuje družstvo, ktorého pretekár mal číslo C-17 tretie žrebuje družstvo, ktorého pretekár mal číslo A-2 a štvrté žrebuje družstvo, ktorého pretekár mal číslo C-16.Ďalej sa žrebuje v obrátenom poradí ako v prvých pretekoch s tým, že sa do osudia vrátia čísla A-1,A-2,C-16, C-17 .

 

Pri tom musí byť zachovaná zásada, že pretekári z jedného družstva nemôžu chytať vedľa seba, napr. A-17 a B-1. Žrebovanie 2. pretekov musí byť ukončené 120 minút pred ich začiatkom.

 

11. Príprava pretekára

 

Pretekári po vyžrebovaní pretekárskych miest, sa môžu presunúť na vylosované miesta a všetky potrebné veci k lovu,/prúty, bedne, stoličky a pomôcky/ nepripravené k lovu uložiť pred hranicu vylosovaných miest. Po signáli, ktorý povoľuje vstup na pretekárske miesto si pretekár odnesie pripravené veci na lovné miesto. Počas prvých 30-60 min prebehne kontrola nástrah a návnad ktoré musia ostať do kontroly pred lovným miestom. Po kontrole si nesmie pretekár doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty, ktoré sú definované ako krmivo do 12L (vlhkého krmiva),mimo odkontrolovaného krmiva a živej nástrahy a nesmie opustiť lovné miesto. Zo súhlasom dvoch pretekárov a to jedného po pravej a jedného po ľavej strane, alebo rozhodcu pretekár môže opustiť pretekárske miesto z hygienických dôvodov. Do pretekárskeho miesta nesmie vstúpiť druhá osoba, okrem družstvom určenej osoby pred pretekom, označenej páskou /tréner, vedúci družstva/ ktorý môže slovne pomáhať, rozhodcu, členov komisie, ktorá bola predtým zvolená, za účelom kontroly dodržiavania súťažných pravidiel LRU - FEEDER. Počas prípravy a samotného preteku nesmie byť vo vylosovanom lovnom mieste pretekárom poskytnutá žiadna materiálna a fyzická pomoc.

 

Počas prípravy je dovolené mapovať terén vody len olovom nie košíkom, bez nadväzca . Počas prípravy je dovolené vstúpiť do vody vo svojom lovnom mieste za účelom ukotvenia úlovkovej sieťky. Vodu si pretekár môže nabrať v pravom alebo ľavom neutráli rozhraní lovných miest.

 

12. Vnadenie

 

Úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začatím lovu. Označené bude zvukovou signalizáciou. Nie je dovolené dopravovať krmivo, alebo živú nástrahu pri vnadení a love iným spôsobom ako krmítkom, ktoré nesmie presiahnuť: pri krmítku kruhového tvaru priemer viac ako 5cm a dĺžku 7cm, v prípade štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru uhlopriečka maximálne 5cm a dĺžka 7cm.

 

Množstvo krmiva je dovolené max 12L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú hlina, kamienky, posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica ,krúpy a pod. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované. Po kontrole krmiva sa toto nesmie navlhčovať iným spôsobom ako vodným rozprašovačom.

 

Živá nástraha je dovolená v množstve 2,5L z toho 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy. Živá nástraha musí byť počas kontroly v ciachovaných nádobkách a v jej priebehu musia zostať zatvorené tak, aby ich živá nástraha svojvoľne neotvorila. Nádoba nesmie byt mechanicky zabezpečená.(zalepená a pod.) 0,5L patentky je nutné mať len v 0,5L nádobke. Veľkú patentka je dovolená udržiavať zvlášť v novinách, príp. nádobke s vodou. Jej množstvo však nesmie presiahnuť 0,5 L spolu s malou. V prípade vyzvania kontrolným orgánom na odmeranie množstva patentky pre podozrenie na nepovolené množstvo, musí byť aj veľká patentka presunutá k ostatnej patentke do 0,5l ciachovanej nádoby na odmeranie. Nástraha na háčiku musí byť napichnutá /nie inak pripevnená/

 

Ak si pretekár dá 0,5L živej nástrahy do odmernej nádobky ktorá má 1L,počíta sa mu toto množstvo ako 1L živej. Je zakázané používať na lov akékoľvek chránené druhy živočíchov. Nesmú sa používať žiadne umelé nástrahy, živé alebo mŕtve ryby, alebo ich časti. Za nedodržanie stanovených množstiev pri kontrole krmiva bude pretekár sankcionovaný dvomi plusovými bodmi a žltou kartou. Prevyšujúce krmivo alebo živá nástraha budú pretekárovi odobraté. Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody.

 

13. Lovenie

 

Pretekár môže využívať ľubovoľné celé svoje pretekárske miesto. Nesmie vstupovať ani svojimi vecami presiahnuť vymedzený priestor. Na svojom pretekárskom mieste sa musí pretekár pohybovať a správať čo najtichšie, nesmie zatĺkať prípravky na držanie dáždnika, alebo podobné prípravky. V obidvoch neutrálnych zónach, ak sú označené, ako aj za nimi, nad a pod pretekárskym miestom je zakázané loviť alebo vnadiť. Ryba ktorá pri zdolávaní obmedzí suseda pri love (zamotá sa do jeho silonu), na čo poškodený upozorní, musí byť pustená späť do vody a nesmie byť daná do úlovkovej sieťky, na čo dohliadne rozhodca, alebo dvaja prísediaci pretekári. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba a budú mu udelene dva plusové body.

 

14. Udica a montáž

 

Pretekár loví iba na jeden feederový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom, maximálnej veľkosti č. 10. t.j. maximálna šírka háčika je 7mm od ramienka háčka po hrot háčka. Dĺžka nadväzca je minimálne 50cm vrátane power gumy, ak je použitá. Dĺžka sa rozumie vzdialenosť od háčika až po spoj , na ktorom sa zastaví úchyt krmítka, ktorý sa musí voľne pohybovať po silóne min 1,5m a na tejto dĺžke nesmie byť nijako obmedzovaný ani uzlíkmi. Je zakázaný paternoster. Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety) Pripravených môže byť viac prútov. Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. Nad vodnou hladinou môže byť umiestnený len jeden s prútov. Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné. Pomocné terčíky je dovolené používať.

 

15. Úlovky a ich prechovávanie

 

Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach minimálnej dĺžky 4m, opatrenými obručami s priemerom minimálne 40cm. V prípade štvorcovej alebo obdĺžnikovej sieťky uhlopriečka musí byť minimálne 50cm. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Pretekár musí počas preteku ponoriť úlovkovú sieťku čo najhlbšie ako sa dá do vody. Ryba sa považuje za ulovenú aj keď je náhodné zaseknutá mimo hlavovú časť. Ryba sa považuje za ulovenú ak je trvale mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania. To znamená že musí byť mimo vodnú hladinu v moci pretekára, pokiaľ je v podberáku, ten musí byť tiež mimo vodnú hladinu. V opačnom prípade je pretekár povinný rybu pustiť. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba a budú mu udelene dva plusové body.Za správne odváženie ulovených rýb zodpovedá aj samotný pretekár, čo potvrdí svojim podpisom pri vážení.

 

16. Plošiny a sedačky

 

Je povolené používať sedacie bedne, alebo plošiny s maximálnymi rozmermi 1x1m tak, aby pretekár mohol na nich stáť. Tieto musia byť postavené tak, aby predné nohy pri prvom postavení počas prípravy nezasahovali do vody (ak nie je rozhodcovskou komisiou stanovene ináč).

 

17. Váženie

 

Váženie bude vykonávať stanovená komisia na váženie. Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode, po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. V prípade opravovania zápisu musí byť pri tejto oprave podpísaný čleň vážiacej komisie a aj pretekár. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrne hneď pustené do vody.

 

18. Signály

 

Prvý signál: 90 minút pred začiatkom preteku povoľuje vstup pretekára na svoje lovné miesto a signalizuje začiatok prípravy. Počas prvých 30 - 60 min prípravy prebehne kontrola krmiva a nástrah, ktoré musia byť umiestnené pred lovným miestom. Po kontrole nástrah a krmiva si pretekár znesie skontrolované krmivo a nástrahy do lovného miesta. Po tejto kontrole nesmie pretekár opustiť lovné miesto bez súhlasu dvoch pretekárov alebo rozhodcu a je zakázané čokoľvek vynášať alebo donášať do priestoru lovného miesta.

 

Druhý signál: 10 minút pred začiatkom preteku 10 minútové kŕmenie.

 

Tretí signál: Začiatok preteku

 

Štvrtý signál: 5 minút do konca preteku

 

Piaty signál: koniec preteku

 

 19. Hodnotenie

 

A – prvý pretek

 

a) Zapisuje sa dosiahnutý počet bodov, ktorý je identický s umiestnením pretekárov v sektore. Ak viacerí pretekári v sektore dosiahnu rovnakú váhu, dostanú poradie rovnajúce sa aritmetickému priemeru.

 

Príklad: Pretekár na 6 a 7 mieste dosiahli rovnaký výsledok ich poradie bude

 

(6+7) :2 = 6,5 ďalší v poradí ma umiestnenie 8

 

(6+7+8): 3 =7 ďalší v poradí ma umiestnenie 9

 

b) v prípade že je pretekár bez úlovku, dostáva plný počet bodov plus jeden bod

 

príklad: v sektore je 17 pretekárov umiestnenie je 17+1=18

 

c) v prípade ,že pretekár nenastúpi, bude mu priradené umiestnenie podľa počtu družstiev + 2

 

Družstvo s najnižším súčtom umiestnení je na prvom mieste. Pri rovnakom súčte bodov rozhoduje súčet vyššej váhy ulovených rýb.

 

B - druhý pretek

 

O umiestnení sa rozhoduje ako pri prvých pretekoch. Po sčítaní oboch pretekov je družstvo s najnižším súčtom na prvom mieste. Pri rovnakom súčte bodov rozhoduje súčet vyššej váhy ulovených rýb.

 

C - celkové hodnotenie

 

1. Sčítajú sa poradia všetkých pretekov, a družstvo s najnižším súčtom bodov je na prvom mieste

 

2. v prípade rovnakého súčtu rozhoduje vyšší súčet hmotností ulovených rýb

 

3. v prípade že aj predchádzajúce kritérium je rovnaké, lepšie umiestnenie má družstvo s nižším súčtom umiestnenia z posledných pretekov popr. ak bude aj v tomto zhoda tak umiestnenie z predošlých pretekov systémom poradia 4 preteky-3 preteky-2 preteky- 1 preteky

 

20. Rozhodcovská komisia

 

Na priebeh súťaží dozerá hlavný rozhodca a poverený garant rady. Pred každým pretekom sa navrhne a odhlasuje 3 členná rozhodcovská komisia JURY /, garant, hlavný rozhodca a 1 vyžrebovaný vedúci družstiev/ ktorá rieši prípadné podané protesty. Všetky protesty týkajúce sa výsledkovej listiny musia byť podané do 30 minút po zverejnení výsledkov, čas zverejnenia musí byť na listine uvedený. Rozhodcovská komisia prípadné chyby ihneď odstráni. Všetky protesty proti regulérnosti pretekov sú predkladané rozhodcovskej komisii do 60 minút po skončení pretekov. Môžu byť podané ústne, ale následne musia byť podané písomne spolu s čiastkou 70,- EUR /v prípade, že protest bude komisiou uznaný ako oprávnený, bude táto čiastka vrátená/. V opačnom prípade tato čiastka prepadne v prospech účtu odbor pre ŠČ – sekcia LRU – Feeder. Podané protesty musia byť rozhodcovskou komisiou uzatvorené. Komisia v sporných prípadoch rozhoduje hlasovaním. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania, je rozhodujúci hlas garanta. Sankcionovaný pretekár, alebo družstvo musia byť ihneď oboznámení s rozhodnutím komisie. Udelenie žltej, alebo červenej karty rozhodcovskou komisiou musí byť súčasťou výsledkovej listiny. Dotknutým pretekárom sa odoberú registračné preukazy, ktoré sa spolu so správou hl. rozhodcu a Garanta SRZ predkladajú na sekretariát OŠČ k vykonaniu záznamu. Dosiahnuté výsledky pretekárov, označené symbolom „ D “ ( diskvalifikácia ) musia ostať vo výsledkovej listine.

 

 21. Sankčný poriadok

 

a) Za porušenie pravidiel rozhodca navrhne udeliť napomenutie - žltú kartu a 2 trestné plusové body,

 

b) žltá karta bude zapísaná do registračného preukazu a platí na dve ročníkové obdobia. 

 

c) Za ďalšiu žltú kartu sa udelí červená karta a pretekár bude diskvalifikovaný zo súťaže, započítava sa mu plný počet bodov + 2

 

d) Diskvalifikovaný pretekár, alebo družstvo sa nebude môcť po dobu dvoch ročníkov zúčastniť prvej ligy a celoštátnych súťaží.

 

e) O konečnej fáze napomenutia alebo diskvalifikácie rozhoduje rozhodcovská komisia pretekov a ich výsledok, musí byť súčasťou výsledkovej listiny.

 

f) v prípade, že pretekár nenastúpi, bude mu priradené umiestnenie podľa počtu družstiev + 2 

 

g) Sankcie za neospravedlniteľnú neúčasť na pretekoch v dlhodobej postupovej súťaži prehodnotí a rozhodne sekcia LRU - Feeder.

 

 22. Pravidlá pre jav búrky

 

V prípade, že počas prípravy alebo preteku príde búrka, hlavný rozhodca spolu s garantom preteku rozhodne o prerušení signálom. Vtedy všetci pretekári ukončia svoju činnosť až do odvolania. Pokračovanie prípravy alebo preteku je oznámené signálom a všetko pokračuje podľa harmonogramu s daným časovým posunom. Ak poveternostné podmienky a čas umožnia odchytať aspoň 2 hodiny z preteku, tak sa pretek započítava. Ak poveternostné podmienky nedovolia odchytať 2 hodiny z preteku, tak sa tento pretek anuluje.

 

23. Práva a povinnosti účastníkov súťaže

 

Účastníci súťaží LRU - Feeder majú práva a povinnosti zakotvené v Predpisoch pre športovú činnosť SRZ, sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť. Všetci pretekári účastní na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov. Všetci účastníci pretekov sú povinní ovládať Predpisy pre športovú činnosť a Súťažné pravidlá pre súťaže LRU - Feeder.

 

24. Záverečné ustanovenia

 

Za obsahovú a formálnu správnosť pravidiel zodpovedá sekcia LRU – Feeder. Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom schválenia Odborom športovej činnosti Radou SRZ.

Späť