Výročná členská schôdza V. Obvodu v roku 2019

Výročná členská schôdza V. Obvodu v roku 2019

Týmto Vám oznamujeme, že výročná členská schôdza V. Obvodu MsO SRZ Dunajská Streda sa bude konať dňa 16.03.2019 v Eliašovciach o 17,00 hod.

 

Program:

 

 

1.  Otvorenie

2.  Odsúhlasenie programu VČS

3.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4.  Správa mandátovej komisie

5.  Správa o činnosti V. Obvodu  MsO SRZ Dunajská Streda za rok 2018 a plán hlavných úloh V. Obvodu MsO SRZ Dunajská Streda na rok 2019

6.  Odovzdanie vyznamenaní

7.  Voľby členov Výboru a delegátov na mestskú konferenciu SRZ.

8.  Správa volebnej komisie

9.  Diskusia

10.              Návrh na uznesenie

11.              Záver

Späť