Zákony a vyhlášky

 SLOVENSKÝ  RYBÁRSKY  ZVÄZ - Rada Žilina ul.  Andreja  Kmeťa  20,  010 55  Žilina,  IČO:  00 178 209    2495/751/17-Sekr.    V O L E B N Ý...
 S L O V E N S K Ý     R Y B Á R S K Y     Z V Ä Z MESTSKÁ ORGANIZÁCIA DUNAJSKÁ STREDA 929 01 Dunajská...
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Ž i l i n a DISCIPLINÁRNY PORIADOK Slovenského rybárskeho zväzu Platný od 1. januára 2008 2 O B S A H Ú V O D 3 PRVÁ ČASŤ Vš...
ORGANIZAČNÝ PORIADOK Slovenského rybárskeho zväzu Z-1/2000 Platí od 1. januára 2000 / v znení dodatku č.1 zo dňa 27.3.2004 / Rada Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len...
STANOVY SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU December 2003 Úvodné ustanovenie § 1 Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zá...